Page 99 - Memòria 2020_CA
P. 99

la TGSS enunciades. Aquest fet ha determinat     (-16,39%), com la no concertada (-24,69%).
       que la partida del CATA, que en anys anteriors    El cost dels subministraments i serveis exteriors
       no era excessivament rellevant, 13.269.741,87    també s'ha reduït d'un -10,44%, entre altres
       euros en 2019, per exemple, hagi ascendit a  causes a causa del fet que la xarxa de
       594.035.810,83 euros el 2020.            centres de l'Entitat ha estat total o parcialment
                                  tancada durant bona part de l'exercici com a
        ` S'ha incrementat el cost de les transferències
       i subvencions suportat per l'Entitat en       conseqüència de la pandèmia.
       47.472.838,22 euros, el 17,36%, bàsicament      ` Addicionalment, el sanejament de crèdits
       com a resultat del registre com a subvenció de    incobrables i la dotació de la provisió per a
       les quotes exonerades per a treballadors per     insolvències ha restat 50.476.255,70 euros al
       compte aliè que no han estat recaptades.       resultat de 2020, enfront dels 55.725.752,63
                                  euros que s'havia deduit l'exercici anterior. Tots
        ` Les despeses de personal pràcticament no     dos imports es compensen parcialment amb
 La suma de les partides anteriors dona lloc a un  per subvencions per al cas de les quotes per  s'han mogut respecte de l'exercici anterior,  ingressos de 14.380.481,88 euros i 12.270.850,78
 resultat de l'exercici 2020 de -782.375,71 euros  compte aliè. Sense les exoneracions, els ingressos  amb un augment del 0,29% fruit de l'escenari  euros, respectivament.
 (pèrdues), la que també representa una caiguda  per quotes haurien experimentat una caiguda del  de congelació salarial i del fet que amb
 molt rellevant pel que fa als 14.189.558,46 euros de  -3,52%. les turbulències de l'exercici no hi ha hagut  El resultat a aplicar per al 2020, -24.597.856,23 euros
 beneficis del 2019. Les raons d'aquesta evolució  Per poder fer front a les prestacions derivades de  incorporacions significatives. (pèrdues), s'ha destinat, segons la proposta de
 negativa són: la pandèmia que ha hagut d'atendre la nostra   ` El cost dels aprovisionaments s'ha reduït  distribució següent de la Junta Directiva:
 entitat, tant per als treballadors per compte  fortament en un -15,39% sobretot a causa de
  ` Els ingressos per cotitzacions socials corrents  la disminució de la despesa de l'assistència
 s'han incrementat en 37.392.029,02 euros, el  propi com els de compte d'altri, MC MUTUAL
 3,57%, a causa de:  ha rebut transferències de la Tresoreria General  sanitària de tercers, tant la concertada
 de la Seguretat Social (TGSS), que inclouen les
 1. Un augment de l'1,14% de les quotes  exoneracions anteriors, i que han ascendit a
 ingressades per contingències professionals  755.365.669,94 euros, una partida d'ingressos
                                        SALDOS A
 (CP), 7.568.438,41 euros, com a conseqüència  inexistent en exercicis anteriors. DESCRIPCIÓ IMPORTS 31/12/2021  % SOBRE
 d'una disminució del -1,52% de la població   ` La pandèmia ha accentuat considerable- (PREVISTOS) QUOTES
 protegida mitjana, així com un augment del  ment la tendència recurrent de creixement
 2,70% de la cotització mitjana.
 de la despesa per incapacitat temporal en un  Base de repartiment
 2. Un augment del 7,76% en les quotes de la  39,34%, 211.263.988,68 euros, imputable tant a
 incapacitat temporal per contingències CP, 132.097.360,68 euros, el 173,40%, com a CC,  Resultat de l'exercici i d'exercicis  –782.375,71
 comunes (CC), de 28.260.310,84 euros, resultat  79.166.628,00 euros, el 17,18%. El fort increment  anteriors
 agregat d'un augment d'un 8,41% de les quotes  de la CP s'explica en exclusiva per la incapa- Variació resultats d'exercicis anteriors
 dels treballadors per compte aliè i del 3,49% de  citat directament vinculada a la pandèmia  (#122) –23.815.480,52
 les dels treballadors per compte propi. (IT-COVID), que ha ascendit a 132.659.818 eu-
 ros i que s'ha finançat mitjançant les transferèn- Resultat a aplicar –24.597.856,23
 3. Els ingressos per cessament de l'activitat dels
 cies de la TGSS abans indicades. L'augment de
 treballadors autònoms (CATA) han augmentat  Reserva d'Estabilització per CATA a la
 la CC tindria a veure amb l'impacte que sobre      16.693.546,94
 el 7,70%, un total de 1.563.279,77 euros. TGSS 3
 la gestió de la prestació ha tingut l'Estat d'Alar-
 Aquests ingressos inclouen 52.979.394,88 euros  ma declarat al país. Total aplicat –7.904.309,29
 de quotes de treballadors per compte aliè i
 21.414.856,02 euros de quotes de treballadors   ` La paràlisi de l'activitat econòmica que  Distribució
 autònoms, que tot i que s'han meritat, no han  la pandèmia ha tingut sobre el teixit de
 estat recaptades a causa de les exoneracions  treballadors per compte propi ha donat lloc al  Reserva d'estabilització de CP 2 –3.926.533,63 240.525.280,22 38,34%
 empresarials de cotització derivades de la  fet que al llarg de l'exercici s'hagin desenvolupat  Reserva d'estabilització de CC  779.288,45 18.914.033,50 5,00%
                       3
 pandèmia. Aquesta manca de recaptació  un seguit de prestacions (CATA-COVID), que
 determina que aquests ingressos es compensin en  han anat variant al llarg de l'exercici, dirigides  Reserva d'estabilització per CATA  –4.757.064,11 825.921,49 5,00%
                        4
 el compte de resultats amb una partida d'import  a aquest col·lectiu, que han estat ateses per les
 idèntic i signe contrari en l'apartat de despeses  Mútues i finançades amb les transferències de  Total distribuït –7.904.309,29
 98 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          99
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104