Page 98 - Memòria 2020_CA
P. 98

la TGSS enunciades. Aquest fet ha determinat     (-16,39%), com la no concertada (-24,69%).
                                                                   que la partida del CATA, que en anys anteriors    El cost dels subministraments i serveis exteriors
                                                                   no era excessivament rellevant, 13.269.741,87    també s'ha reduït d'un -10,44%, entre altres
                                                                   euros en 2019, per exemple, hagi ascendit a  causes a causa del fet que la xarxa de
                                                                   594.035.810,83 euros el 2020.            centres de l'Entitat ha estat total o parcialment
                                                                                             tancada durant bona part de l'exercici com a
                                                                   ` S'ha incrementat el cost de les transferències
                                                                   i subvencions suportat per l'Entitat en       conseqüència de la pandèmia.
                                                                   47.472.838,22 euros, el 17,36%, bàsicament      ` Addicionalment, el sanejament de crèdits
                                                                   com a resultat del registre com a subvenció de    incobrables i la dotació de la provisió per a
                                                                   les quotes exonerades per a treballadors per     insolvències ha restat 50.476.255,70 euros al
                                                                   compte aliè que no han estat recaptades.       resultat de 2020, enfront dels 55.725.752,63
                                                                                             euros que s'havia deduit l'exercici anterior. Tots
                                                                   ` Les despeses de personal pràcticament no     dos imports es compensen parcialment amb
      La suma de les partides anteriors dona lloc a un   per subvencions per al cas de les quotes per             s'han mogut respecte de l'exercici anterior,     ingressos de 14.380.481,88 euros i 12.270.850,78
      resultat de l'exercici 2020 de -782.375,71 euros  compte aliè. Sense les exoneracions, els ingressos          amb un augment del 0,29% fruit de l'escenari     euros, respectivament.
      (pèrdues), la que també representa una caiguda    per quotes haurien experimentat una caiguda del           de congelació salarial i del fet que amb
      molt rellevant pel que fa als 14.189.558,46 euros de  -3,52%.                              les turbulències de l'exercici no hi ha hagut   El resultat a aplicar per al 2020, -24.597.856,23 euros
      beneficis del 2019. Les raons d'aquesta evolució   Per poder fer front a les prestacions derivades de          incorporacions significatives.          (pèrdues), s'ha destinat, segons la proposta de
      negativa són:                    la pandèmia que ha hagut d'atendre la nostra             ` El cost dels aprovisionaments s'ha reduït   distribució següent de la Junta Directiva:
                                entitat, tant per als treballadors per compte            fortament en un -15,39% sobretot a causa de
        ` Els ingressos per cotitzacions socials corrents                                   la disminució de la despesa de l'assistència
       s'han incrementat en 37.392.029,02 euros, el   propi com els de compte d'altri, MC MUTUAL
       3,57%, a causa de:                ha rebut transferències de la Tresoreria General           sanitària de tercers, tant la concertada
                                de la Seguretat Social (TGSS), que inclouen les
      1. Un augment de l'1,14% de les quotes    exoneracions anteriors, i que han ascendit a
       ingressades per contingències professionals    755.365.669,94 euros, una partida d'ingressos
                                                                                                    SALDOS A
       (CP), 7.568.438,41 euros, com a conseqüència   inexistent en exercicis anteriors.                 DESCRIPCIÓ                   IMPORTS      31/12/2021     % SOBRE
       d'una disminució del -1,52% de la població      ` La pandèmia ha accentuat considerable-                                             (PREVISTOS)     QUOTES
       protegida mitjana, així com un augment del      ment la tendència recurrent de creixement
       2,70% de la cotització mitjana.
                                  de la despesa per incapacitat temporal en un           Base de repartiment
      2. Un augment del 7,76% en les quotes de la      39,34%, 211.263.988,68 euros, imputable tant a
       incapacitat  temporal per  contingències     CP, 132.097.360,68 euros, el 173,40%, com a CC,         Resultat de l'exercici i d'exercicis     –782.375,71
       comunes (CC), de 28.260.310,84 euros, resultat    79.166.628,00 euros, el 17,18%. El fort increment        anteriors
       agregat d'un augment d'un 8,41% de les quotes    de la CP s'explica en exclusiva per la incapa-          Variació resultats d'exercicis anteriors
       dels treballadors per compte aliè i del 3,49% de   citat directament vinculada a la pandèmia          (#122)                   –23.815.480,52
       les dels treballadors per compte propi.       (IT-COVID), que ha ascendit a 132.659.818 eu-
                                  ros i que s'ha finançat mitjançant les transferèn-        Resultat a aplicar             –24.597.856,23
      3. Els ingressos per cessament de l'activitat dels
                                  cies de la TGSS abans indicades. L'augment de
       treballadors autònoms (CATA) han augmentat                                      Reserva d'Estabilització per CATA a la
                                  la CC tindria a veure amb l'impacte que sobre                                 16.693.546,94
       el 7,70%, un total de 1.563.279,77 euros.                                       TGSS 3
                                  la gestió de la prestació ha tingut l'Estat d'Alar-
      Aquests ingressos inclouen 52.979.394,88 euros     ma declarat al país.                       Total aplicat                –7.904.309,29
      de quotes de treballadors per compte aliè i
      21.414.856,02 euros de quotes de treballadors      ` La paràlisi de l'activitat econòmica que           Distribució
      autònoms, que tot i que s'han meritat, no han      la pandèmia ha tingut sobre el teixit de
      estat recaptades a causa de les exoneracions      treballadors per compte propi ha donat lloc al          Reserva d'estabilització de CP 2       –3.926.533,63    240.525.280,22    38,34%
      empresarials de cotització derivades de la       fet que al llarg de l'exercici s'hagin desenvolupat        Reserva d'estabilització de CC        779.288,45     18.914.033,50     5,00%
                                                                                  3
      pandèmia. Aquesta manca de recaptació          un seguit de prestacions (CATA-COVID), que
      determina que aquests ingressos es compensin en     han anat variant al llarg de l'exercici, dirigides        Reserva d'estabilització per CATA      –4.757.064,11     825.921,49     5,00%
                                                                                   4
      el compte de resultats amb una partida d'import     a aquest col·lectiu, que han estat ateses per les
      idèntic i signe contrari en l'apartat de despeses    Mútues i finançades amb les transferències de          Total distribuït               –7.904.309,29
   98     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          99
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103