Page 97 - Memòria 2020_CA
P. 97

COMENTARI GENERAL DELS                  ` La resolució de 4 de desembre de 2020 de

      ESTATS FINANCERS DE LA                 la Intervenció General de la Seguretat Social
                                  (IGSS), per la qual es dicten les instruccions
      SEGURETAT SOCIAL                    de tancament comptable de l'exercici 2020

                                  per a les entitats que integren el sistema de la
 GESTIÓ ECONÒMICA  Els comptes anuals d'MC MUTUAL de l'exercici  Els comptes anuals han estat auditats per la IGSS,
                                  Seguretat Social.
      2020 han estat confeccionats d'acord amb el que
      estableix la Resolució d'1 de juliol de 2011 de la

 PER A LA GENERACIÓ  Intervenció General de l'Administració de l'Estat  d'acord amb la normativa vigent, i han proporcio-
      (IGAE), per la qual es va aprovar l'adaptació
                                nat informes amb opinió favorable, tant pel que fa
      del Pla General de Comptabilitat Pública a les
                                a la gestió de la Seguretat Social com pel que fa
 DE VALOR entitats que integren el sistema de la Seguretat  al patrimoni històric.
      Social. El balanç de situació i el compte del
      resultat econòmic patrimonial reflecteixen els
      saldos comparatius corresponents a l'exercici 2019  RESULTAT DE L'EXERCICI
      adaptats, a l'efecte de la seva presentació, amb   El resultat obtingut per MC MUTUAL en la seva
      els imports recollits l'any 2020 en el compte #120 de  activitat de col·laboració amb la Seguretat Social
      resultats d'exercicis anteriors.           el 2020 ha vingut molt marcat per l'impacte de la
      D'altra banda, en la preparació d'aquests comptes  pandèmia afecta el país des del mes de març de
      també hem tingut present:              2020.
        ` L'Ordre EHA/567/2009, de 4 de març, per    Aquest resultat ha estat de -35.696.905,94 euros
       la qual es regula el procediment telemàtic
                                (pèrdues), un empitjorament molt significatiu del
       d'obtenció, formulació i rendició dels comptes
                                resultat, també negatiu, que s'havia obtingut en
       anuals de les entitats que integren el sistema
                                l'exercici anterior, -22.521.689,57 euros (pèrdues).
       de la Seguretat Social.

        ` L'Ordre ISM/1080/2020, de 20 de novembre,   El resultat positiu d'exercicis anteriors ha arribat als
       per la qual es regulen les operacions de     34.914.530,23 euros el 2020, el 4,89% menys que els
       tancament de l'exercici 2020, per a les entitats  36.711.248,03 euros generats el 2019.
       que integren el sistema de la Seguretat Social.
                                   MC MUTUAL. Memòria 2020          97
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102