Page 95 - Memòria 2020_CA
P. 95

El 2020 fem 4.249.680 d'imatges radiològiques  el conjunt dels nostres grups d'interès –inclosa la  MITJANS DE COMUNICACIÓ
 digitals i 90.560 estudis radiològics i incloem en  societat en general–, ho fem principalment per dos
 la història clínica dels nostres pacients totes les  canals: les xarxes socials i els mitjans de comunicació.  El fet de traslladar als mitjans de comunicació in- han generat 49 impactes. A més, hem publicat 29
 proves d'imatge realitzades en centres concertats  formació que pot resultar d'interès per a l'opinió  articles relacionats amb la PRL i la gestió de Perso-
 aliens per a facilitar-ne la interconsulta entre els  XARXES SOCIALS pública és una mostra més de la nostra voluntat  nes i RSE. Totes les notes de premsa d'MC MUTUAL
 professionals sanitaris de la nostra entitat. de transparència.  es poden consultar a la Sala de Premsa del web
                                corporatiu.
 Per tal de difondre informació corporativa i recursos
 d'utilitat directament als nostres grups d'interès,  Practiquem una comunicació activa; difonem la
 "En els últims anys hem aconseguit eliminar  aquest any hem incrementat l'activitat en xarxes  màxima informació sobre el nostre acompliment
 els residus de naturalesa química gràcies  socials en els canals en què estem presents:  als mitjans nacionals, provincials i locals, i també  "La comunicació ha d'integrar a
 al fet que hem dotat tots els centres d'MC  Facebook, Linkedin, Twitter i YouTube.  a la premsa especialitzada en temes sobre PRL i  parts iguals la transmissió d'informació
 MUTUAL d'equips de radiologia digital" salut. I ho fem mitjançant comunicats i notes de  i la pràctica d'escolta activa"
 A més, comptem amb un equip de més de 40  premsa, articles d'opinió i entrevistes a directius i di-
 persones que exerceixen de community managers  rectives de l'organització. El 2020 hem enviat 33 no-
 de suport i amplifiquen la nostra presència a les  tes informatives als mitjans de comunicació, que
 COMPROMESOS AMB UNA  xarxes socials.
 COMUNICACIÓ TRANSPARENT


 Per a nosaltres, comunicar és explicar als nostres
 grups d'interès, de manera fluida, honesta,
 bidireccional i participativa, qui som i què fem, com  Nre. DE SEGUIDORS
 i per què. Una comunicació que ha d'integrar, a  EN XARXES SOCIALS 2020 2019
 parts iguals, la transmissió d'informació i la pràctica
 de l'escolta activa.
 LinkedIn (seguidors) 9.231 7.602

 En apartats anteriors d'aquest document hem
 donat compte de la manera com ens comuniquem  Twitter (seguidors) 3.234 2.821
 específicament amb mutualistes i amb el nostre
 equip humà. Pel que fa a la comunicació amb  Facebook (M'agrada) 1.839 1.510


 YouTube (subscriptors) 2.365 1.816 94 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          95
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100