Page 94 - Memòria 2020_CA
P. 94

El 2020 fem 4.249.680 d'imatges radiològiques    el conjunt dels nostres grups d'interès –inclosa la        MITJANS DE COMUNICACIÓ
      digitals i 90.560 estudis radiològics i incloem en  societat en general–, ho fem principalment per dos
      la història clínica dels nostres pacients totes les  canals: les xarxes socials i els mitjans de comunicació.     El fet de traslladar als mitjans de comunicació in- han generat 49 impactes. A més, hem publicat 29
      proves d'imatge realitzades en centres concertats                                   formació que pot resultar d'interès per a l'opinió  articles relacionats amb la PRL i la gestió de Perso-
      aliens per a facilitar-ne la interconsulta entre els  XARXES SOCIALS                         pública és una mostra més de la nostra voluntat   nes i RSE. Totes les notes de premsa d'MC MUTUAL
      professionals sanitaris de la nostra entitat.                                     de transparència.                  es poden consultar a la Sala de Premsa del web
                                                                                            corporatiu.
                                Per tal de difondre informació corporativa i recursos
                                d'utilitat directament als nostres grups d'interès,        Practiquem una comunicació activa; difonem la
       "En els últims anys hem aconseguit eliminar    aquest any hem incrementat l'activitat en xarxes         màxima informació sobre el nostre acompliment
        els residus de naturalesa química gràcies    socials en els canals en què estem presents:           als mitjans nacionals, provincials i locals, i també      "La comunicació ha d'integrar a
        al fet que hem dotat tots els centres d'MC    Facebook, Linkedin, Twitter i YouTube.              a la premsa especialitzada en temes sobre PRL i        parts iguals la transmissió d'informació
          MUTUAL d'equips de radiologia digital"                                     salut. I ho fem mitjançant comunicats i notes de            i la pràctica d'escolta activa"
                                A més, comptem amb un equip de més de 40             premsa, articles d'opinió i entrevistes a directius i di-
                                persones que exerceixen de community managers           rectives de l'organització. El 2020 hem enviat 33 no-
                                de suport i amplifiquen la nostra presència a les         tes informatives als mitjans de comunicació, que
      COMPROMESOS AMB UNA                 xarxes socials.
      COMUNICACIÓ TRANSPARENT


      Per a nosaltres, comunicar és explicar als nostres
      grups d'interès, de manera fluida, honesta,
      bidireccional i participativa, qui som i què fem, com  Nre. DE SEGUIDORS
      i per què. Una comunicació que ha d'integrar, a    EN XARXES SOCIALS     2020    2019
      parts iguals, la transmissió d'informació i la pràctica
      de l'escolta activa.
                                  LinkedIn (seguidors)   9.231    7.602

      En apartats anteriors d'aquest document hem
      donat compte de la manera com ens comuniquem       Twitter (seguidors)   3.234    2.821
      específicament amb mutualistes i amb el nostre
      equip humà. Pel que fa a la comunicació amb      Facebook (M'agrada)    1.839    1.510


                                 YouTube (subscriptors)  2.365    1.816   94     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          95
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99