Page 93 - Memòria 2020_CA
P. 93

RECICLATGE DE TÒNERS I CARTUTXOS  ` Retirada dels residus a les oficines. D'aquesta manera, apostem per un ús eficient   ` CESPA-Ferrovial (delegació de Barcelona):

  ` Esborrament segur de la informació continguda  dels recursos, en línia amb les actuals prioritats  gestió dels residus sanitaris (perillosos i no
 2019 2020 en totes les unitats de memòria dels equips  polítiques de la Unió Europea (UE) i amb les  perillosos) generats en els centres i clíniques
 lliurats. propostes legislatives sobre residus que estableixen  (àmbit: Catalunya).
 Tòners i  nous objectius obligatoris dirigits a reduir-ne la
 cartutxos* 1.844 kg 1.483 kg  ` Tasques de preparació per a la reutilització  generació, garantir-ne un millor control de la   ` CESPA-Ferrovial (delegació de Granada):
 dels equips.                            gestió dels residus sanitaris (perillosos i no
      gestió, fomentar-ne la reutilització i millorar-ne el
 *En aquest cas es refereix al 100% dels consumits a   ` Enviament dels residus no reutilitzables al gestor  reciclatge en tots els països de la UE. perillosos) generats en els centres (àmbit:
 l'entitat. final.                         Andalusia).
  ` Lliurament dels certificats de gestió de tots els  Aquests nous objectius i normes fomentaran, per   ` CONSENUR (delegació de Saragossa): gestió
 La recollida i el tractament de material obsolet o
 processos, d'acord amb la normativa vigent. tant, una economia més circular, impulsaran el  dels residus sanitaris (perillosos i no perillosos)
 que no funciona, com faxos, fotocopiadores i al- creixement i l'ocupació, protegiran el nostre medi  generats en els centres (àmbit: resta del territori
 tres dispositius, la realitzen diferents empreses pro-  ` Elaboració de l'informe anual de gestió  ambient, impulsaran la sostenibilitat i milloraran la  nacional).
 veïdores homologades i associades a la fundació  sostenible de residus.
      salut i el benestar de les persones.
 ECOFIMÀTICA. Aquesta és una entitat sense ànim         A la taula següent hi ha les dades corresponents a
 El 2020, l'empresa Revertia ha retirat un total de
 de lucre l'objectiu és la protecció de l'entorn. Per a  RESIDUS SANITARIS 2020:
 9.869 kg de residus de les nostres instal·lacions.
 això, faciliten a les marques fabricants i als distribu-
 Les categories de residus de més volum han estat
 ïdors de productes ofimàtics, que puguin reciclar  Durant el 2020 els residus sanitaris (perillosos i no
 fotocopiadores, impressores grans (8.653 kg) i
 de manera fàcil, gratuïta i eficient, i s'evita que els  perillosos) generats en els centres i clíniques d'MC
 impressores petites (1.158 kg).
 equips ofimàtics acabin en processos alternatius  MUTUAL, han estat gestionats per les empreses
 perjudicials per al medi ambient i als el marge de  La majoria dels equips poden tenir una segona  següents:
 la legislació vigent. vida, de manera que sempre intentem recuperar-
 los perquè es puguin tornar a utilitzar. En el cas que
 RESIDUS D'APARELLS ELÈCTRICS I  no sigui possible, procurem que es desmantellin i es
 ELECTRÒNICS reciclin en un cercle continu.
       VOLUM DE RESIDUS SANITARIS RECICLATS EN 2020
 Des 2017 gestionem de manera integral els residus  Els percentatges de reutilització assolits el 2020 han
 d'aparells elèctrics i electrònics de la següent  permès d'estalviar 278,7 kg de CO2, que d'altra  Clíniques MC  Centres MC
 forma: manera haurien estat alliberats a l'atmosfera.      MUTUAL           MUTUAL       Residus sanitaris perillosos (GIII)         37.629,7 kg        1.222,758 kg       Residus sanitaris perillosos (GIV)           335 kg           0 kg       Total residus sanitaris perillosos (kg      37.964,7 Kg bruts     1.222,758 kg bruts
       bruts)


       Residus sanitaris NO perillosos (GII)        6.634,680 kg        2.427,260 kg       Total residus sanitaris NO perillosos (kg     6.634,680 kg bruts    2.427,260 kg bruts
       bruts) 92 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          93
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98