Page 92 - Memòria 2020_CA
P. 92

RECICLATGE DE TÒNERS I CARTUTXOS            ` Retirada dels residus a les oficines.            D'aquesta manera, apostem per un ús eficient       ` CESPA-Ferrovial (delegació de Barcelona):

                                  ` Esborrament segur de la informació continguda        dels recursos, en línia amb les actuals prioritats    gestió dels residus sanitaris (perillosos i no
                 2019     2020        en totes les unitats de memòria dels equips          polítiques de la Unió Europea (UE) i amb les   perillosos) generats en els centres i clíniques
                                  lliurats.                           propostes legislatives sobre residus que estableixen   (àmbit: Catalunya).
       Tòners i                                                       nous objectius obligatoris dirigits a reduir-ne la
       cartutxos*     1.844 kg   1.483 kg       ` Tasques de preparació per a la reutilització        generació, garantir-ne un millor control de la      ` CESPA-Ferrovial (delegació de Granada):
                                  dels equips.                                                      gestió dels residus sanitaris (perillosos i no
                                                                 gestió, fomentar-ne la reutilització i millorar-ne el
      *En aquest cas es refereix al 100% dels consumits a   ` Enviament dels residus no reutilitzables al gestor  reciclatge en tots els països de la UE.         perillosos) generats en els centres (àmbit:
      l'entitat.                       final.                                                         Andalusia).
                                  ` Lliurament dels certificats de gestió de tots els      Aquests nous objectius i normes fomentaran, per      ` CONSENUR (delegació de Saragossa): gestió
      La recollida i el tractament de material obsolet o
                                  processos, d'acord amb la normativa vigent.          tant, una economia més circular, impulsaran el   dels residus sanitaris (perillosos i no perillosos)
      que no funciona, com faxos, fotocopiadores i al-                                    creixement i l'ocupació, protegiran el nostre medi    generats en els centres (àmbit: resta del territori
      tres dispositius, la realitzen diferents empreses pro-  ` Elaboració de l'informe anual de gestió          ambient, impulsaran la sostenibilitat i milloraran la  nacional).
      veïdores homologades i associades a la fundació     sostenible de residus.
                                                                 salut i el benestar de les persones.
      ECOFIMÀTICA. Aquesta és una entitat sense ànim                                                                A la taula següent hi ha les dades corresponents a
                                El 2020, l'empresa Revertia ha retirat un total de
      de lucre l'objectiu és la protecció de l'entorn. Per a                                 RESIDUS SANITARIS                   2020:
                                9.869 kg de residus de les nostres instal·lacions.
      això, faciliten a les marques fabricants i als distribu-
                                Les categories de residus de més volum han estat
      ïdors de productes ofimàtics, que puguin reciclar                                   Durant el 2020 els residus sanitaris (perillosos i no
                                fotocopiadores, impressores grans (8.653 kg) i
      de manera fàcil, gratuïta i eficient, i s'evita que els                                perillosos) generats en els centres i clíniques d'MC
                                impressores petites (1.158 kg).
      equips ofimàtics acabin en processos alternatius                                    MUTUAL, han estat gestionats per les empreses
      perjudicials per al medi ambient i als el marge de  La majoria dels equips poden tenir una segona           següents:
      la legislació vigent.                vida, de manera que sempre intentem recuperar-
                                los perquè es puguin tornar a utilitzar. En el cas que
      RESIDUS D'APARELLS ELÈCTRICS I            no sigui possible, procurem que es desmantellin i es
      ELECTRÒNICS                     reciclin en un cercle continu.
                                                                   VOLUM DE RESIDUS SANITARIS RECICLATS EN 2020
      Des 2017 gestionem de manera integral els residus  Els percentatges de reutilització assolits el 2020 han
      d'aparells elèctrics i electrònics de la següent  permès d'estalviar 278,7 kg de CO2, que d'altra                                  Clíniques MC        Centres MC
      forma:                        manera haurien estat alliberats a l'atmosfera.                                      MUTUAL           MUTUAL                                                                  Residus sanitaris perillosos (GIII)         37.629,7 kg        1.222,758 kg                                                                  Residus sanitaris perillosos (GIV)           335 kg           0 kg                                                                  Total residus sanitaris perillosos (kg      37.964,7 Kg bruts     1.222,758 kg bruts
                                                                  bruts)


                                                                  Residus sanitaris NO perillosos (GII)        6.634,680 kg        2.427,260 kg                                                                  Total residus sanitaris NO perillosos (kg     6.634,680 kg bruts    2.427,260 kg bruts
                                                                  bruts)   92     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          93
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97