Page 91 - Memòria 2020_CA
P. 91

A MC MUTUAL apliquem des de 2011 una política  el document DB-HE "Estalvi d'energia del CTE". GESTIÓ RESPONSABLE I SOSTENIBLE  control i seguiment del reciclatge d'aquests residus
 d'estalvi energètic mitjançant la qual vam adoptar   ` Aixetes amb limitació de cabal, limitadors de  DELS MATERIALS I RECURSOS forma part del nostre interès per millorar la gestió
 diferents mesures d'eficiència energètica per a  pressió a l'origen de la instal·lació i cisternes  ambiental.
 reduir consums.  A MC MUTUAL som conscients que la gestió
 amb dos nivells de descàrregues per reduir el
 consum d'aigua als lavabos dels centres. mediambiental responsable també implica la  RESIDUS D'OFICINA
 En tots els centres que hem reformat integralment,  utilització i el consum de materials adequats i un
 hem instal·lat: Hem continuat substituint les làmpades halògenes  reciclatge correcte dels residus, especialment  Tots els centres amb més volum de personal
 per les de tipus LED, que aconsegueixen estalviar  dels més perillosos, mitjançant la contractació  disposen de contenidors de reciclatge separats. El
  ` Totalitat de lluminàries del local amb tecnologia
 LED, que redueix el consum energètic i la  fins el 80% d'energia, i les màquines d'aire  d'empreses proveïdores homologades. tractament dels residus varia segons la ubicació, la
 petjada de carboni en eliminar el consum  condicionat més antigues per bombes de calor  dimensió i la normativa local de cadascun un dels
 d'elements fungibles. del tipus VRV (volum de refrigerant variable), que  Aquest compromís en matèria de responsabilitat  centres. Aboquem en els contenidors municipals
 tenen una eficiència energètica molt superior. ambiental també l'hem difós i compartit amb els  cada tipus de material, i en determinats casos en
  ` Sistemes d'aire condicionat per volum de  grups d'interès pels nostres canals de comunicació.  gestionem el reciclatge amb entitats autoritzades.
 refrigerant variable, que assoleixen un Cal assenyalar que durant el 2020, atesa la situa- En més d'un 50% dels nostres centres col·laborem
 ció excepcional amb motiu de la pandèmia, hem  Un exemple clar d'aquest aspecte el trobem en les
 rendiment més alt.                       amb gestors de residus.
 donat prioritat a la ventilació i la qualitat de l'aire  campanyes i iniciatives internes dirigides al nostre
  ` Recuperadors de calor de l'aire de ventilació. interior en els immobles, per sobre dels criteris d'es- equip humà per a fomentar les bones pràctiques
  ` Detectors de presència als banys per evitar  talvi energètic en climatització. i la sensibilització en temes mediambientals,
 que es consumeixi llum sense persones. de reciclatge i de consum racional d'energies i
      materials.
  ` Tancaments exteriors, tant d'obra com de
 fusteria metàl·lica i vidriera, que compleixen  A causa de la nostra activitat assistencial, revisem
 els requisits d'aïllament tèrmic especificats en  contínuament el funcionament dels aparells de
 "El 99% de l'energia elèctrica consumida
 per MC MUTUAL ha estat generada a  raigs X. Fem controls sensitomètrics i d'emissió
 partir de fonts d'energia 100% renovable,  de la radiació emesa amb els dosímetres del
 que respecten el medi ambient i eviten  personal sanitari que opera amb aquests aparells
 les emissions de gasos contaminants." per assegurar que es mantenen dins dels límits
      permesos.

      La nostra activitat ens porta a generar
      principalment residus d'oficina i residus sanitaris. El               RECICLATGE I DESTRUCCIÓ DE MATERIALS PER GESTOR AUTORITZAT


                             2019               2020


       Paper i/o cartró              52.976 kg            52.976 kg


       Envasos i plàstic             25.351 kg            25.351 kg


       Piles                    23,75 kg            23,75 kg


       Taps                     910 kg             910 kg


       Residu voluminós              2.982 kg             2.982 kg

      Dades estimades

 90 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          91
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96