Page 90 - Memòria 2020_CA
P. 90

A MC MUTUAL apliquem des de 2011 una política      el document DB-HE "Estalvi d'energia del CTE".         GESTIÓ RESPONSABLE I SOSTENIBLE           control i seguiment del reciclatge d'aquests residus
      d'estalvi energètic mitjançant la qual vam adoptar    ` Aixetes amb limitació de cabal, limitadors de        DELS MATERIALS I RECURSOS              forma part del nostre interès per millorar la gestió
      diferents mesures d'eficiència energètica per a    pressió a l'origen de la instal·lació i cisternes                                  ambiental.
      reduir consums.                                                    A MC MUTUAL som conscients que la gestió
                                  amb dos nivells de descàrregues per reduir el
                                  consum d'aigua als lavabos dels centres.            mediambiental responsable també implica la      RESIDUS D'OFICINA
      En tots els centres que hem reformat integralment,                                   utilització i el consum de materials adequats i un
      hem instal·lat:                   Hem continuat substituint les làmpades halògenes         reciclatge correcte dels residus, especialment    Tots els centres amb més volum de personal
                                per les de tipus LED, que aconsegueixen estalviar         dels més perillosos, mitjançant la contractació   disposen de contenidors de reciclatge separats. El
        ` Totalitat de lluminàries del local amb tecnologia
       LED, que redueix el consum energètic i la     fins el 80% d'energia, i les màquines d'aire        d'empreses proveïdores homologades.         tractament dels residus varia segons la ubicació, la
       petjada de carboni en eliminar el consum     condicionat més antigues per bombes de calor                                   dimensió i la normativa local de cadascun un dels
       d'elements fungibles.               del tipus VRV (volum de refrigerant variable), que        Aquest compromís en matèria de responsabilitat    centres. Aboquem en els contenidors municipals
                                tenen una eficiència energètica molt superior.          ambiental també l'hem difós i compartit amb els   cada tipus de material, i en determinats casos en
        ` Sistemes d'aire condicionat per volum de                                  grups d'interès pels nostres canals de comunicació.  gestionem el reciclatge amb entitats autoritzades.
       refrigerant variable, que assoleixen un    Cal assenyalar que durant el 2020, atesa la situa-                                   En més d'un 50% dels nostres centres col·laborem
                                ció excepcional amb motiu de la pandèmia, hem           Un exemple clar d'aquest aspecte el trobem en les
       rendiment més alt.                                                                            amb gestors de residus.
                                donat prioritat a la ventilació i la qualitat de l'aire      campanyes i iniciatives internes dirigides al nostre
        ` Recuperadors de calor de l'aire de ventilació. interior en els immobles, per sobre dels criteris d'es-     equip humà per a fomentar les bones pràctiques
        ` Detectors de presència als banys per evitar  talvi energètic en climatització.                 i la sensibilització en temes mediambientals,
       que es consumeixi llum sense persones.                                       de reciclatge i de consum racional d'energies i
                                                                 materials.
        ` Tancaments exteriors, tant d'obra com de
       fusteria metàl·lica i vidriera, que compleixen                                   A causa de la nostra activitat assistencial, revisem
       els requisits d'aïllament tèrmic especificats en                                  contínuament el funcionament dels aparells de
                                     "El 99% de l'energia elèctrica consumida
                                      per MC MUTUAL ha estat generada a           raigs X. Fem controls sensitomètrics i d'emissió
                                    partir de fonts d'energia 100% renovable,         de la radiació emesa amb els dosímetres del
                                     que respecten el medi ambient i eviten          personal sanitari que opera amb aquests aparells
                                      les emissions de gasos contaminants."         per assegurar que es mantenen dins dels límits
                                                                 permesos.

                                                                 La nostra activitat ens porta a generar
                                                                 principalment residus d'oficina i residus sanitaris. El                                                                           RECICLATGE I DESTRUCCIÓ DE MATERIALS PER GESTOR AUTORITZAT


                                                                                         2019               2020


                                                                  Paper i/o cartró              52.976 kg            52.976 kg


                                                                  Envasos i plàstic             25.351 kg            25.351 kg


                                                                  Piles                    23,75 kg            23,75 kg


                                                                  Taps                     910 kg             910 kg


                                                                  Residu voluminós              2.982 kg             2.982 kg

                                                                 Dades estimades

   90     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          91
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95