Page 89 - Memòria 2020_CA
P. 89

COMPROMESOS AMB EL MEDI
 INVERSIÓ RESPONSABLE actius del fons i que informin sobre les actuacions  AMBIENT
 que el seu fons duu a terme en relació amb el
 canvi climàtic.
 El fons de pensions d'MC MUTUAL segueix els Principis  Fruit del compromís amb la conservació del medi  de consum d'energia que hem posat en marxa han
 per a la Inversió Responsable (PRI) de Nacions  ambient i la gestió responsable dels recursos, a  aconseguit reduir la intensitat energètica global
 Durant el 2020, en línia amb la prioritat de la
 Unides des de l'any 2009, quan es va convertir en  MC MUTUAL ens esforcem per minimitzar l'impacte  de la nostra organització, que és un indicador que
 Comissió de Control pels aspectes socials, s'ha
 el quart fons espanyol de signar i comprometre's  ambiental que genera la nostra activitat. Aquest  mesura el consum per metre quadrat:
 continuat donant suport a iniciatives internacionals,
 amb aquests criteris d'inversió responsable.  compromís ja s'havia recollit en la nostra primera
 promogudes per alguns dels fons de pensions més
      memòria de sostenibilitat, publicada el 2006.
 grans per a influir de manera directa en empreses
 Segons aquests principis, la Comissió de Control
 del pla gestiona les inversions de la cartera del  i altres organismes.  Des de llavors s'han celebrat diferents auditories  QUADRE D'INTENSITAT ENERGÈTICA
 fons de pensions dels empleats i empleades amb  A MC MUTUAL també hem donat suport a una  i, gràcies al pla existent, s'estan calculant ràtios
 criteris de responsabilitat ambiental, social i de bon  iniciativa que demana una resposta global eficaç,  d'eficiència energètica per metre quadrat de cada  INTENSITAT
 govern empresarial. Anualment, els signants de la  justa i equitativa a la COVID-19 per part dels líders  centre. ENERGÈTICA 2019 2020 VARIACIÓ
 iniciativa han d'emplenar un extens qüestionari per  mundials i de la indústria farmacèutica, i hem
 a validar-ne el progrés. El 2020, el nostre fons de  desplegat uns fons adequats per a garantir un  EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Total kWh/m2 100,1 95,3 -4,8%
 pensions va tornar a obtenir la qualificació màxima  accés just i equitatiu a les eines de lluita contra la
 en la valoració que fa UNPRI dels signants, una A  pandèmia. El consum energètic és un dels punts prioritaris de
 en una escala d'A-C.  la nostra gestió ambiental, atès que en els darrers

 D'altra banda, continuem donant suport a l'Acord  anys ha augmentat, d'acord amb el volum de la
 Tal com s'estipula en el pla estratègic per als propers  sobre seguretat d'edificis i contra incendis a Bangla
 anys, l'Organització de les Nacions Unides té previst  Desh, una iniciativa iniciada el 2013, després del  nostra activitat. Per aquest motiu, treballem per
 d'augmentar el nivell d'exigència als signants dels  col·lapse de la fàbrica de peces de vestir Rana  millorar l'eficiència energètica dels nostres centres
 PRI. En aquest sentit, se'ls demanarà que aportin  Plaza de Bangla Desh, i l'objectiu és que les  i aconseguir un subministrament d'energia segur,
 més informació en l'informe de progrés, que la  fàbriques de país asiàtic siguin llocs segurs.  sostenible i competitiu. Els consums principals a MC
 política d'inversió responsable cobreixi el 90% dels  MUTUAL són d'energia elèctrica, gas natural i aigua.
      Cal destacar que les mesures de control i reducció        TIPUS     CONSUM      CONSUM
       D'ENERGIA   ANUAL 2019    ANUAL 2020               7,537 GWh     6,858 GWh
      Electricitat
               27.133 GJ    24.689 GJ

               0,420 GWh     0,46 GWh
      Gas natural
                1.512 GJ     1.692 GJ


      Aigua       19.372 m3    15.372 m3

      Total       28.246 GJ    26.381 GJ 88 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          89
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94