Page 88 - Memòria 2020_CA
P. 88

COMPROMESOS AMB EL MEDI
      INVERSIÓ RESPONSABLE                 actius del fons i que informin sobre les actuacions        AMBIENT
                                que el seu fons duu a terme en relació amb el
                                canvi climàtic.
      El fons de pensions d'MC MUTUAL segueix els Principis                                 Fruit del compromís amb la conservació del medi   de consum d'energia que hem posat en marxa han
      per a la Inversió Responsable (PRI) de Nacions                                     ambient i la gestió responsable dels recursos, a   aconseguit reduir la intensitat energètica global
                                Durant el 2020, en línia amb la prioritat de la
      Unides des de l'any 2009, quan es va convertir en                                   MC MUTUAL ens esforcem per minimitzar l'impacte   de la nostra organització, que és un indicador que
                                Comissió de Control pels aspectes socials, s'ha
      el quart fons espanyol de signar i comprometre's                                    ambiental que genera la nostra activitat. Aquest   mesura el consum per metre quadrat:
                                continuat donant suport a iniciatives internacionals,
      amb aquests criteris d'inversió responsable.                                      compromís ja s'havia recollit en la nostra primera
                                promogudes per alguns dels fons de pensions més
                                                                 memòria de sostenibilitat, publicada el 2006.
                                grans per a influir de manera directa en empreses
      Segons aquests principis, la Comissió de Control
      del pla gestiona les inversions de la cartera del  i altres organismes.                       Des de llavors s'han celebrat diferents auditories  QUADRE D'INTENSITAT ENERGÈTICA
      fons de pensions dels empleats i empleades amb    A MC MUTUAL també hem donat suport a una             i, gràcies al pla existent, s'estan calculant ràtios
      criteris de responsabilitat ambiental, social i de bon  iniciativa que demana una resposta global eficaç,       d'eficiència energètica per metre quadrat de cada   INTENSITAT
      govern empresarial. Anualment, els signants de la  justa i equitativa a la COVID-19 per part dels líders       centre.                        ENERGÈTICA    2019   2020   VARIACIÓ
      iniciativa han d'emplenar un extens qüestionari per  mundials i de la indústria farmacèutica, i hem
      a validar-ne el progrés. El 2020, el nostre fons de  desplegat uns fons adequats per a garantir un         EFICIÈNCIA ENERGÈTICA                Total kWh/m2    100,1  95,3    -4,8%
      pensions va tornar a obtenir la qualificació màxima  accés just i equitatiu a les eines de lluita contra la
      en la valoració que fa UNPRI dels signants, una A  pandèmia.                             El consum energètic és un dels punts prioritaris de
      en una escala d'A-C.                                                  la nostra gestió ambiental, atès que en els darrers

                                D'altra banda, continuem donant suport a l'Acord         anys ha augmentat, d'acord amb el volum de la
      Tal com s'estipula en el pla estratègic per als propers  sobre seguretat d'edificis i contra incendis a Bangla
      anys, l'Organització de les Nacions Unides té previst  Desh, una iniciativa iniciada el 2013, després del       nostra activitat. Per aquest motiu, treballem per
      d'augmentar el nivell d'exigència als signants dels  col·lapse de la fàbrica de peces de vestir Rana         millorar l'eficiència energètica dels nostres centres
      PRI. En aquest sentit, se'ls demanarà que aportin  Plaza de Bangla Desh, i l'objectiu és que les    i aconseguir un subministrament d'energia segur,
      més informació en l'informe de progrés, que la    fàbriques de país asiàtic siguin llocs segurs.          sostenible i competitiu. Els consums principals a MC
      política d'inversió responsable cobreixi el 90% dels                                  MUTUAL són d'energia elèctrica, gas natural i aigua.
                                                                 Cal destacar que les mesures de control i reducció                                                                    TIPUS     CONSUM      CONSUM
                                                                  D'ENERGIA   ANUAL 2019    ANUAL 2020                                                                           7,537 GWh    6,858 GWh
                                                                  Electricitat
                                                                           27.133 GJ    24.689 GJ

                                                                           0,420 GWh     0,46 GWh
                                                                  Gas natural
                                                                           1.512 GJ     1.692 GJ


                                                                  Aigua       19.372 m3    15.372 m3

                                                                  Total       28.246 GJ    26.381 GJ   88     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          89
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93