Page 87 - Memòria 2020_CA
P. 87

COMPROMESOS AMB LA

 SOCIETAT

 També s'ha pogut continuar amb la resta d'accions
 A MC MUTUAL tenim un compromís clar amb la  habituals del projecte:
 societat. A més de la nostra activitat pròpia com
 a MCSS, que aporta valor als treballadors protegits  PLANETA TEAMING
 i les seves famílies, també busquem aportar valor
 social participant en projectes solidaris i comunitaris. Aquesta iniciativa neix el 2008 amb la proposta de
 donar 1 € o més de la nòmina per a projectes soli-
 PROJECTE KOSMO daris proposats pel nostre propi equip.
  ` Gestió 2020: 531 persones adherides (28% de la
 Fomentem l'acció responsable del nostre equip humà  plantilla) han donat un total de 9.045 €.
 amb el projecte KOSMO, que facilita la participació
 en diferents iniciatives solidàries, sempre que respectin   ` Associacions destinatàries:
 la legislació que regula les activitats que podem dur   ` ADACEA: associació adreçada a familiars
 a terme per la nostra condició.  de persones afectades de dany cerebral
 adquirit.
 El 2020, la pandèmia per la COVID-19 ha marcat
 també les iniciatives del Projecte KOSMO, atès que   ` Fundació Luis Olivares, que té la missió
 n'hem hagut de suspendre temporalment algunes:  d'ajudar els nens malalts de càncer i els
 en concret, el Planeta Recollida d'Aliments, el  familiars.
 Planeta AECC (Associació Espanyola contra el   ` Hemiweb: entitat que actualment agrupa
 Càncer) i el Planeta Recollida de Joguines.  més de 300 famílies de nens i nenes amb
 A més, enguany hem finalitzat el Planeta Taps  hemiparèsia infantil de tota Espanya.  ` Parkinson A Corunya, associació que  PANERETA SOLIDÀRIA DE LA FUNDACIÓ
 Solidaris amb un balanç final de 8 tones recollides   ` Veïns del món, associació adreçada  presta serveis de fisioteràpia i logopèdia  PORTOLÀ
 i més de 1.200 € recaptats a favor de l'Associació  a l'atenció de famílies amb menors a  a persones amb Parkinson i suport psico-
 Duchenne Parent Project i de l'Associació de Nens  càrrec, que presenten una situació alta  lògic a malalts i familiars. És una tradició a MC MUTUAL obsequiar els
 amb Discapacitat d'Almeria (ANDA). de precarietat econòmica i exclusió   ` COEM (Associació de Cirurgians empleats i empleades que acaben de tenir un
 social.      Ortopèdics Espanyols per al Món),      nadó amb una panereta. El 2020 s'han comprat
          que opera persones amb malalties o      32 paneretes a la Fundació Privada Gaspar de
          traumatismes de l'aparell locomotor del   Portolà, un Centre Especial de Treball que facilita
          Camerun.                   la integració social i laboral de persones amb
                                discapacitat intel·lectual. Amb això contribuïm
                                perquè tinguin llocs de treball dignes i remunerats,
      PLANETA DONACIÓ DE SANG
                                formació professional i suport social i familiar. La
                                plantilla està formada en un 80% per persones
      Des del 2009 organitzem campanyes de donació
      de sang en col·laboració amb el Banc de Sang i    amb discapacitat intel·lectual.
      Teixits de Barcelona. El 2020 s'han aconseguit 44
      donacions. El total des de 2015 és de 370 dona-    "El Planeta Teaming ha aconseguit recaptar el
      cions.                          2020 més de 9.000 € destinats a sis oenagés"

 86 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          87
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92