Page 86 - Memòria 2020_CA
P. 86

COMPROMESOS AMB LA

      SOCIETAT

                                També s'ha pogut continuar amb la resta d'accions
      A MC MUTUAL tenim un compromís clar amb la      habituals del projecte:
      societat. A més de la nostra activitat pròpia com
      a MCSS, que aporta valor als treballadors protegits  PLANETA TEAMING
      i les seves famílies, també busquem aportar valor
      social participant en projectes solidaris i comunitaris. Aquesta iniciativa neix el 2008 amb la proposta de
                                donar 1 € o més de la nòmina per a projectes soli-
      PROJECTE KOSMO                    daris proposats pel nostre propi equip.
                                  ` Gestió 2020: 531 persones adherides (28% de la
      Fomentem l'acció responsable del nostre equip humà   plantilla) han donat un total de 9.045 €.
      amb el projecte KOSMO, que facilita la participació
      en diferents iniciatives solidàries, sempre que respectin   ` Associacions destinatàries:
      la legislació que regula les activitats que podem dur     ` ADACEA: associació adreçada a familiars
      a terme per la nostra condició.               de persones afectades de dany cerebral
                                    adquirit.
      El 2020, la pandèmia per la COVID-19 ha marcat
      també les iniciatives del Projecte KOSMO, atès que      ` Fundació Luis Olivares, que té la missió
      n'hem hagut de suspendre temporalment algunes:        d'ajudar els nens malalts de càncer i els
      en concret, el Planeta Recollida d'Aliments, el       familiars.
      Planeta AECC (Associació Espanyola contra el         ` Hemiweb: entitat que actualment agrupa
      Càncer) i el Planeta Recollida de Joguines.         més de 300 famílies de nens i nenes amb
      A més, enguany hem finalitzat el Planeta Taps        hemiparèsia infantil de tota Espanya.               ` Parkinson A Corunya, associació que   PANERETA SOLIDÀRIA DE LA FUNDACIÓ
      Solidaris amb un balanç final de 8 tones recollides      ` Veïns del món, associació adreçada              presta serveis de fisioteràpia i logopèdia  PORTOLÀ
      i més de 1.200 € recaptats a favor de l'Associació      a l'atenció de famílies amb menors a               a persones amb Parkinson i suport psico-
      Duchenne Parent Project i de l'Associació de Nens      càrrec, que presenten una situació alta              lògic a malalts i familiars.         És una tradició a MC MUTUAL obsequiar els
      amb Discapacitat d'Almeria (ANDA).              de precarietat econòmica i exclusió                ` COEM (Associació de  Cirurgians   empleats i empleades que acaben de tenir un
                                    social.                              Ortopèdics Espanyols per al Món),      nadó amb una panereta. El 2020 s'han comprat
                                                                     que opera persones amb malalties o      32 paneretes a la Fundació Privada Gaspar de
                                                                     traumatismes de l'aparell locomotor del   Portolà, un Centre Especial de Treball que facilita
                                                                     Camerun.                   la integració social i laboral de persones amb
                                                                                            discapacitat intel·lectual. Amb això contribuïm
                                                                                            perquè tinguin llocs de treball dignes i remunerats,
                                                                 PLANETA DONACIÓ DE SANG
                                                                                            formació professional i suport social i familiar. La
                                                                                            plantilla està formada en un 80% per persones
                                                                 Des del 2009 organitzem campanyes de donació
                                                                 de sang en col·laboració amb el Banc de Sang i    amb discapacitat intel·lectual.
                                                                 Teixits de Barcelona. El 2020 s'han aconseguit 44
                                                                 donacions. El total des de 2015 és de 370 dona-    "El Planeta Teaming ha aconseguit recaptar el
                                                                 cions.                          2020 més de 9.000 € destinats a sis oenagés"

   86     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          87
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91