Page 85 - Memòria 2020_CA
P. 85

llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i  COMPRA DE BÉNS, OBRES I SERVEIS d'accés a les licitacions, publicitat i transparència  ADHESIÓ PACTE MUNDIAL
 transparència en les contractacions, i de no  dels procediments i no discriminació i igualtat de
 discriminació i igualtat de tracte amb tots els  Com a MCSS, la contractació de productes, obres i  tracte entre els licitadors; i d'assegurar, en connexió  El Pacte Mundial de les Nacions Unides impulsa la
 nostres proveïdors. serveis s'ajusta des de 2008 als principis marcats per  amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control  sostenibilitat empresarial amb la implantació de 10
 la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes de  de la despesa, el principi d'integritat, una utilització  principis universals de conducta i acció en matèria
 POBLACIÓ PROTEGIDA
 Sector Públic, i a les modificacions i actualitzacions  eficient dels fons destinats a obres, l'adquisició de  de Drets Humans i empresa, treball, medi ambient
  ` Oferim als nostres usuaris cursos de prevenció a  posteriors que se n'han fet. MC MUTUAL ha ajustat  béns i la contractació de serveis amb l'exigència  i lluita contra la corrupció. És la iniciativa global
 mida amb l'objectiu d'afavorir la reducció de  l'activitat contractual a les normes d'aplicació  de la definició prèvia de les necessitats, la  més important d'aquest tipus i està aconseguint
 riscos per a la salut en el treball. als poders adjudicadors que no revesteixen el  salvaguarda de la lliure competència i la selecció  que les empreses i entitats adherides al Pacte
 caràcter d'Administració Pública, que fins el 8 de  de l'oferta econòmicament més avantatjosa.  integrin en les activitats diàries aquests principis, i
  ` En els casos de contingències professionals,  març del 2018 eren contingudes en el text refós de
 proporcionem la prestació econòmica i             alhora afavoreixin la consecució dels Objectius de
 la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel  Els aspectes fonamentals que regeixen en tots  Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions
 l'assistència sanitària per tal de restablir-li la salut,
 reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,  els processos de contractació en la nostra  Unides.
 de manera que n'afavoreixi la reincorporació
 i les seves normes de desenvolupament i, a partir  organització són la llibertat d'accés a les licitacions,
 a la feina. També poden percebre la prestació
 del 9 de març del 2018, en ocasió de l'entrada  la publicitat i transparència en les contractacions,  La nostra entitat es va adherir al Pacte Mundial
 econòmica en cas de CUME i REL.
 en vigor la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre,  la no-discriminació i la igualtat de tracte amb totes  fa deu anys, conscient de la importància
  ` En cas que l'empresa hagi optat per la  de contractes del sector públic, que va derogar  les empreses licitadores. Totes les licitacions tenen  d'integrar la responsabilitat social empresarial
 cobertura de contingències comunes (CC)  l'esmentat text refós, a aquesta Llei.  clàusules socials.  i el desenvolupament sostenible en el si de
 amb MC MUTUAL, ens encarreguem de la              l'organització.
 prestació econòmica per incapacitat temporal  Dins d'aquest marc normatiu, MC MUTUAL  Així, el 2020 hem adjudicat 808 contractes
 per accident o malaltia no laboral. garanteix el compliment dels principis de llibertat  mitjançant processos de licitació: 87 han estat
      d'expedients subjectes a regulació harmonitzada, i
  ` També podem oferir atenció i ajudes socials  721 d'expedients amb regulació no harmonitzada.
 després d'un accident de treball, que inclouen  L'import total adjudicat ha estat de 37.353.677,92
 des de readaptacions de l'habitatge a  euros.
 ajudes per a l'estudi dels fills de treballadors i
 treballadores morts en accidents de treball.

  ` És la nostra voluntat d'informar, orientar i
 assessorar de manera propera, proactiva i
 transparent per a donar una resposta integral
 als requeriments dels nostres usuaris i usuàries
 a partir d'un seguiment proactiu i una atenció
 personalitzada i de qualitat.

  ` Assessorem en matèria de PRL i de Salut
 Laboral.


 "És la nostra voluntat d'informar, orientar i
 assessorar de manera propera, proactiva
 i transparent, per a donar una resposta
 integral als requeriments dels nostres usuaris"


 84 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          85
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90