Page 84 - Memòria 2020_CA
P. 84

llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i  COMPRA DE BÉNS, OBRES I SERVEIS                 d'accés a les licitacions, publicitat i transparència  ADHESIÓ PACTE MUNDIAL
       transparència en les contractacions, i de no                                    dels procediments i no discriminació i igualtat de
       discriminació i igualtat de tracte amb tots els  Com a MCSS, la contractació de productes, obres i         tracte entre els licitadors; i d'assegurar, en connexió  El Pacte Mundial de les Nacions Unides impulsa la
       nostres proveïdors.                serveis s'ajusta des de 2008 als principis marcats per      amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control  sostenibilitat empresarial amb la implantació de 10
                                la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes de        de la despesa, el principi d'integritat, una utilització  principis universals de conducta i acció en matèria
      POBLACIÓ PROTEGIDA
                                Sector Públic, i a les modificacions i actualitzacions      eficient dels fons destinats a obres, l'adquisició de  de Drets Humans i empresa, treball, medi ambient
        ` Oferim als nostres usuaris cursos de prevenció a  posteriors que se n'han fet. MC MUTUAL ha ajustat       béns i la contractació de serveis amb l'exigència  i lluita contra la corrupció. És la iniciativa global
       mida amb l'objectiu d'afavorir la reducció de   l'activitat contractual a les normes d'aplicació         de la definició prèvia de les necessitats, la   més important d'aquest tipus i està aconseguint
       riscos per a la salut en el treball.       als poders adjudicadors que no revesteixen el           salvaguarda de la lliure competència i la selecció  que les empreses i entitats adherides al Pacte
                                caràcter d'Administració Pública, que fins el 8 de        de l'oferta econòmicament més avantatjosa.      integrin en les activitats diàries aquests principis, i
        ` En els casos de contingències professionals,  març del 2018 eren contingudes en el text refós de
       proporcionem la prestació econòmica i                                                                  alhora afavoreixin la consecució dels Objectius de
                                la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel       Els aspectes fonamentals que regeixen en tots    Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions
       l'assistència sanitària per tal de restablir-li la salut,
                                reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,        els processos de contractació en la nostra   Unides.
       de manera que n'afavoreixi la reincorporació
                                i les seves normes de desenvolupament i, a partir         organització són la llibertat d'accés a les licitacions,
       a la feina. També poden percebre la prestació
                                del 9 de març del 2018, en ocasió de l'entrada       la publicitat i transparència en les contractacions,  La nostra entitat es va adherir al Pacte Mundial
       econòmica en cas de CUME i REL.
                                en vigor la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre,          la no-discriminació i la igualtat de tracte amb totes  fa deu anys, conscient de la importància
        ` En cas que l'empresa hagi optat per la     de contractes del sector públic, que va derogar          les empreses licitadores. Totes les licitacions tenen  d'integrar la responsabilitat social empresarial
       cobertura de contingències comunes (CC)      l'esmentat text refós, a aquesta Llei.              clàusules socials.                  i el desenvolupament sostenible en el si de
       amb MC MUTUAL, ens encarreguem de la                                                                   l'organització.
       prestació econòmica per incapacitat temporal   Dins d'aquest marc normatiu, MC MUTUAL            Així, el 2020 hem adjudicat 808 contractes
       per accident o malaltia no laboral.        garanteix el compliment dels principis de llibertat        mitjançant processos de licitació: 87 han estat
                                                                 d'expedients subjectes a regulació harmonitzada, i
        ` També podem oferir atenció i ajudes socials                                   721 d'expedients amb regulació no harmonitzada.
       després d'un accident de treball, que inclouen                                   L'import total adjudicat ha estat de 37.353.677,92
       des de readaptacions de l'habitatge a                                        euros.
       ajudes per a l'estudi dels fills de treballadors i
       treballadores morts en accidents de treball.

        ` És la nostra voluntat d'informar, orientar i
       assessorar de manera propera, proactiva i
       transparent per a donar una resposta integral
       als requeriments dels nostres usuaris i usuàries
       a partir d'un seguiment proactiu i una atenció
       personalitzada i de qualitat.

        ` Assessorem en matèria de PRL i de Salut
       Laboral.


         "És la nostra voluntat d'informar, orientar i
         assessorar de manera propera, proactiva
          i transparent, per a donar una resposta
       integral als requeriments dels nostres usuaris"


   84     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          85
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89