Page 83 - Memòria 2020_CA
P. 83

Les funcions principals que fem en relació amb cadascun dels nostres grups d'interès són les següents: ASSESSORS coneixements, i així promovem la docència,
                                  la recerca i les millors pràctiques en qualsevol
 EMPRESES   ` Oferim als assessors laborals adherits a la    dels nostres àmbits d'actuació: l'aplicació del
       mútua assessorament, informació, formació i
  ` Prevenció de riscos laborals per a minimitzar         dret a Seguretat Social, la PRL i l'assistència i
 l'aparició d'accidents laborals i malalties  documentació, i a més els facilitem els tràmits  qualitat sanitària.
       administratius.
 professionals dels treballadors i treballadores          ` Així mateix, a MC MUTUAL ens regim per la Llei
 (atenent tant a la prevenció d'accidents de  PARTNERS I PROVEÏDORS de contractació del sector públic (Llei 9/2017,
 treball com a la promoció de la salut).              de 8 de novembre). Els proveïdors d'assistència
        ` A partir de comissions i grups de treball,    sanitària són els més rellevants per a la
  ` Estudis i gestió de l'absentisme, que doten les
 nostres empreses associades d'eines d'anàlisi i  compartim coneixement amb organitzacions  nostra organització. Considerem proveïdors
 plans d'actuació per a millorar-ne els resultats. del nostre sector i també organitzem  estratègics, des del punt de vista de l'assistència
       conjuntament   activitats científiques i     sanitària, els que mobilitzen una gran quantitat
  ` Actuacions per a afavorir la reincorporació  divulgatives. d'activitat, compten amb una localització
 laboral: serveis sanitaris orientats a l'avaluació        clau per a la cobertura de l'assistència o
        ` Com a partners estratègics destaquem el
 i el tractament (si escau) dels treballadors i  nou acord de col·laboració d'MC MUTUAL  disposen d'una alta especialització tècnica i
 treballadores, que en garanteixen la tornada  amb dues grans mútues del sector, Asepeyo  tecnològica. Els proveïdors que requereixen
 a la feina.                            una menció especial, i amb els quals hem
       i Fraternidad-Muprespa, per a constituir "+
  ` Comunicació i informació d'interès per a les  compromís, aliança de mútues". L'objectiu  subscrit acords de col·laboració en l'àmbit
 empreses i els treballadors i treballadores, per  és establir àmbits estables de col·laboració  hospitalari són els següents: Asepeyo (Clínica
 tal d'oferir el millor servei. i compartir les nostres xarxes assistencials  Madrid Coslada i Sevilla La Cartoixa) i els
       respectives, com també crear sinergies en      Hospitales Intermutuales (Euskadi i Llevant).
 TREBALLADORS I TREBALLADORES  altres àrees d'interès.       ` Dins del marc normatiu de contractació de
 AUTÒNOMS                             serveis públics, en tots els processos de licitació
        ` A més, a MC MUTUAL disposem de

  ` Els treballadors i treballadores autònoms  diferents partners amb els quals compartim  d'MC MUTUAL seguim els criteris següents de
 adherits a la nostra mútua perceben una
 prestació econòmica en cas d'incapacitat
 temporal per contingències comunes.

  ` En el cas de les contingències professionals,
 proporcionem la prestació econòmica i
 l'assistència sanitària necessàries perquè
 puguin restablir la salut, i afavorir-ne així la
 reincorporació a la feina. Els professionals
 autònoms adherits a la mútua també poden
 percebre la prestació econòmica de cura de
 menors afectats per càncer o una altra malaltia
 greu (CUME) i les treballadores embarassades
 poden optar a la prestació per risc durant
 l'embaràs i lactància natural (REL).
  ` Per als casos contractats, gestionem una
 prestació econòmica pel cessament d'activitat
 de treballadors autònoms (CATA). 82 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          83
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88