Page 82 - Memòria 2020_CA
P. 82

Les funcions principals que fem en relació amb cadascun dels nostres grups d'interès són les següents:         ASSESSORS                        coneixements, i així promovem la docència,
                                                                                             la recerca i les millors pràctiques en qualsevol
      EMPRESES                                                          ` Oferim als assessors laborals adherits a la    dels nostres àmbits d'actuació: l'aplicació del
                                                                   mútua assessorament, informació, formació i
        ` Prevenció de riscos laborals per a minimitzar                                                              dret a Seguretat Social, la PRL i l'assistència i
       l'aparició d'accidents laborals i malalties                                      documentació, i a més els facilitem els tràmits   qualitat sanitària.
                                                                   administratius.
       professionals dels treballadors i treballadores                                                               ` Així mateix, a MC MUTUAL ens regim per la Llei
       (atenent tant a la prevenció d'accidents de                                     PARTNERS I PROVEÏDORS                  de contractació del sector públic (Llei 9/2017,
       treball com a la promoció de la salut).                                                                   de 8 de novembre). Els proveïdors d'assistència
                                                                   ` A partir de comissions i grups de treball,    sanitària són els més rellevants per a la
        ` Estudis i gestió de l'absentisme, que doten les
       nostres empreses associades d'eines d'anàlisi i                                    compartim coneixement amb organitzacions       nostra organització. Considerem proveïdors
       plans d'actuació per a millorar-ne els resultats.                                   del nostre sector i també organitzem      estratègics, des del punt de vista de l'assistència
                                                                   conjuntament   activitats científiques i     sanitària, els que mobilitzen una gran quantitat
        ` Actuacions per a afavorir la reincorporació                                  divulgatives.                    d'activitat, compten amb una localització
       laboral: serveis sanitaris orientats a l'avaluació                                                             clau per a la cobertura de l'assistència o
                                                                   ` Com a partners estratègics destaquem el
       i el tractament (si escau) dels treballadors i                                     nou acord de col·laboració d'MC MUTUAL        disposen d'una alta especialització tècnica i
       treballadores, que en garanteixen la tornada                                      amb dues grans mútues del sector, Asepeyo      tecnològica. Els proveïdors que requereixen
       a la feina.                                                                                 una menció especial, i amb els quals hem
                                                                   i Fraternidad-Muprespa, per a constituir "+
        ` Comunicació i informació d'interès per a les                                    compromís, aliança de mútues". L'objectiu      subscrit acords de col·laboració en l'àmbit
       empreses i els treballadors i treballadores, per                                    és establir àmbits estables de col·laboració     hospitalari són els següents: Asepeyo (Clínica
       tal d'oferir el millor servei.                                             i compartir les nostres xarxes assistencials     Madrid Coslada i Sevilla La Cartoixa) i els
                                                                   respectives, com també crear sinergies en      Hospitales Intermutuales (Euskadi i Llevant).
      TREBALLADORS I TREBALLADORES                                               altres àrees d'interès.                ` Dins del marc normatiu de contractació de
      AUTÒNOMS                                                                                    serveis públics, en tots els processos de licitació
                                                                   ` A més, a MC MUTUAL disposem de

        ` Els treballadors i treballadores autònoms                                      diferents partners amb els quals compartim      d'MC MUTUAL seguim els criteris següents de
       adherits a la nostra mútua perceben una
       prestació econòmica en cas d'incapacitat
       temporal per contingències comunes.

        ` En el cas de les contingències professionals,
       proporcionem la prestació econòmica i
       l'assistència sanitària necessàries perquè
       puguin restablir la salut, i afavorir-ne així la
       reincorporació a la feina. Els professionals
       autònoms adherits a la mútua també poden
       percebre la prestació econòmica de cura de
       menors afectats per càncer o una altra malaltia
       greu (CUME) i les treballadores embarassades
       poden optar a la prestació per risc durant
       l'embaràs i lactància natural (REL).
        ` Per als casos contractats, gestionem una
       prestació econòmica pel cessament d'activitat
       de treballadors autònoms (CATA).   82     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          83
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87