Page 81 - Memòria 2020_CA
P. 81

INTRODUCCIÓ


      DEFINICIÓ GRUPS D'INTERÈS


      A MC MUTUAL desenvolupem una gestió           ` Impuls de l'eficàcia i eficiència de sistema de
                                  protecció social.
 COMPROMESOS AMB  responsable i estem compromesos amb la      ` Contribució al desenvolupament de la
      sostenibilitat. Per tant, considerem indispensable
      identificar les necessitats dels nostres grups d'interès
                                  responsabilitat social corporativa.
 LA SOSTENIBILITAT i orientar les nostres línies d'actuació a donar-los-  ` Bona comunicació amb tots els col·lectius amb
      en resposta.
                                  què interactuem.
      Els nostres grups principals d'interès són els següents:  ` Foment de la igualtat d'oportunitats.
                                  ` Gestió transparent de la nostra organització.
        ` Equip humà i representants.
                                  ` Garantia de confidencialitat i protecció de
        ` Òrgans de govern.
                                  dades.
        ` Sector.
                                  ` Conservació del medi ambient.
        ` Empreses i autònoms adherits.
                                  ` Foment de l'acció social i de la solidaritat.
        ` Persones usuàries i beneficiàries i població
       protegida.                    GESTIÓ DE LA CADENA DE
        ` Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions  SUBMINISTRAMENT
       i resta d'administracions públiques.
        ` Societat i comunitat propera.         A continuació, mostrem els processos clau d'MC
                                MUTUAL i les funcions principals que duem a terme
        ` Proveïdors.
                                amb cadascun dels nostres grups d'interès. Amb la
      Els temes que els nostres grups d'interès consideren  prestació dels nostres serveis, promovem diversos
      que hem de tenir en compte de manera prioritària   aspectes de la sostenibilitat de la Seguretat Social.
      dins el conjunt de la nostra activitat com a mútua
      són:
       CADENA DE VALOR D'MC MUTUAL (PROCESSOS OPERATIUS, PARTNERS I PROVEÏDORS)
       Clients      Atenció       Clients     Alumnes en  Equip humà  Col·laboradors Partners i
                           Clientes
                al client              pràctiques d’MC MUTUAL     proveïdors
      Població      Prevenció      Població
      protegida      laboral      protegida


                                                    Usuaris
                                                     Clientes
       Usuaris
              Atenció
             a l’usuari Valoració i

                  tramitació de
                  la prestació Atenció

                       ambulatòria
                             Control i
                             supervisió
               CP
                             de la PE
               CC                  Hospitalització

                                       Rehabilitació
               REL
                                       i fisioteràpia
                                            Pagaments i
               CUME                            recobraments
                                             de PE
              CATA

 80 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          81
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86