Page 79 - Memòria 2020_CA
P. 79

FOMENT DEL BENESTAR COMUNICACIÓ INTERNA


 A més de garantir estabilitat laboral —el 94,82%  La comunicació en MC MUTUAL és pròxima, fluïda   ` Teams. La implantació de l'Office 365 ha
 dels nostres empleats i empleades tenen contracte  i bidireccional. Per a això, comptem amb canals  comportat la utilització d'aquest entorn
 indefinit—, a MC MUTUAL volem proporcionar una  diversos de comunicació interna que permeten la  col·laboratiu en què els empleats i empleades
 retribució justa i uns beneficis addicionals que  transmissió de la informació de manera eficaç.  poden conversar, dur a terme projectes de
 contribueixin a la conciliació de la vida laboral i familiar.   manera col·laborativa i fer videoconferències.
        ` Portal corporatiu o intranet. És una eina que
 RETRIBUCIÓ FLEXIBLE A MC MUTUAL ens serveix per a la gestió d'alguns temes  Alhora comptem amb persones que exerceixen de
       (viatges, formació, incidències tècniques, etc.)  referents de comunicació en diferents centres de
 D'altra banda, cal destacar que més del 90% de la  i per a informar (137 notícies publicades aquest  l'entitat, que tenen la missió de recollir percepcions
 plantilla estable disposa d'un pla de pensions propi, que  any). Enquestes periòdiques. Cada dos anys  i opinions sobre la comunicació interna i proposar
 durant 2020 ha mobilitzat un import de 1.369.473,55 €. passem una enquesta per a avaluar els riscos  mesures per potenciar-la i millorar-la. En total són
       psicosocials i el compromís de l'equip humà.   62 persones que pertanyen a diferents col·lectius
 El nostre Pla incorpora el cicle de vida en la gestió i inversió.  professionals.
 Amb l'objectiu de mitigar el risc i garantir el patrimoni   ` Rescataidees. És una bústia intern de
 dels partícips més propers a la jubilació, les inversions  suggeriments (120 propostes rebudes aquest  A MC MUTUAL celebrem diversos concursos:
 a partir dels 57 anys van passant progressivament a  any).  de dibuix, les creacions dels més "petits" les fem
 una pòlissa que garanteix el patrimoni, i una mínima   ` Revista de comunicació interna. Publicació  servir per a felicitar els aniversaris dels empleats
 rendibilitat (0,10%). impresa trimestral en què es publiquen la  i empleades; de fotografia, per a il·lustrar les
       informació corporativa, entrevistes a membres   portades de la revista de comunicació interna;
       de l'equip i articles diversos.          i el de la felicitació nadalenca per equips, una
 CONCEPTE EMPLEATS IMPORT TOTAL                pràctica que estimula la diversió, la cohesió i la
        ` Xarxa social interna (Yammer). A través
       d'aquesta eina busquem afavorir la interacció   creativitat.
 Assegurança  entre les persones. Des del setembre del 2020
 mèdica  928 844.913,98 € Yammer està disponible per a tota la plantilla.
 Xec
 guarderia 28 31.542,88 €

 Tiquet
 transport 230 31.542,88 €

 Formació 4 4.166,85 €

 TOTAL 1.190 908.587,21 €
 Nre. EMPLEATS/ IMPORT TOTAL % S/PLANTILLA
 DES ESTABLE Pla de pensions 2020
 1.763 1.369.473,55 97,30
 (inclòs el cicle de vida)

 Pla de pensions 2019
 (inclòs el cicle de vida) 1.739 1.293.931,84 95,92

 78 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          79
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84