Page 78 - Memòria 2020_CA
P. 78

FOMENT DEL BENESTAR                                                  COMUNICACIÓ INTERNA


      A més de garantir estabilitat laboral —el 94,82%                                    La comunicació en MC MUTUAL és pròxima, fluïda      ` Teams. La implantació de l'Office 365 ha
      dels nostres empleats i empleades tenen contracte                                   i bidireccional. Per a això, comptem amb canals     comportat la utilització d'aquest entorn
      indefinit—, a MC MUTUAL volem proporcionar una                                     diversos de comunicació interna que permeten la     col·laboratiu en què els empleats i empleades
      retribució justa i uns beneficis addicionals que                                    transmissió de la informació de manera eficaç.     poden conversar, dur a terme projectes de
      contribueixin a la conciliació de la vida laboral i familiar.                                                         manera col·laborativa i fer videoconferències.
                                                                   ` Portal corporatiu o intranet. És una eina que
      RETRIBUCIÓ FLEXIBLE A MC MUTUAL                                              ens serveix per a la gestió d'alguns temes    Alhora comptem amb persones que exerceixen de
                                                                   (viatges, formació, incidències tècniques, etc.)  referents de comunicació en diferents centres de
      D'altra banda, cal destacar que més del 90% de la                                     i per a informar (137 notícies publicades aquest  l'entitat, que tenen la missió de recollir percepcions
      plantilla estable disposa d'un pla de pensions propi, que                                 any). Enquestes periòdiques. Cada dos anys    i opinions sobre la comunicació interna i proposar
      durant 2020 ha mobilitzat un import de 1.369.473,55 €.                                  passem una enquesta per a avaluar els riscos   mesures per potenciar-la i millorar-la. En total són
                                                                   psicosocials i el compromís de l'equip humà.   62 persones que pertanyen a diferents col·lectius
      El nostre Pla incorpora el cicle de vida en la gestió i inversió.                                                      professionals.
      Amb l'objectiu de mitigar el risc i garantir el patrimoni                                 ` Rescataidees. És una bústia intern de
      dels partícips més propers a la jubilació, les inversions                                 suggeriments (120 propostes rebudes aquest    A MC MUTUAL celebrem diversos concursos:
      a partir dels 57 anys van passant progressivament a                                   any).                       de dibuix, les creacions dels més "petits" les fem
      una pòlissa que garanteix el patrimoni, i una mínima                                    ` Revista de comunicació interna. Publicació  servir per a felicitar els aniversaris dels empleats
      rendibilitat (0,10%).                                                   impresa trimestral en què es publiquen la   i empleades; de fotografia, per a il·lustrar les
                                                                   informació corporativa, entrevistes a membres   portades de la revista de comunicació interna;
                                                                   de l'equip i articles diversos.          i el de la felicitació nadalenca per equips, una
       CONCEPTE     EMPLEATS    IMPORT TOTAL                                                               pràctica que estimula la diversió, la cohesió i la
                                                                   ` Xarxa social interna (Yammer). A través
                                                                   d'aquesta eina busquem afavorir la interacció   creativitat.
      Assegurança                                                       entre les persones. Des del setembre del 2020
      mèdica        928     844.913,98 €                                     Yammer està disponible per a tota la plantilla.
      Xec
      guarderia       28      31.542,88 €

      Tiquet
      transport       230      31.542,88 €

      Formació        4      4.166,85 €

      TOTAL        1.190     908.587,21 €
                     Nre. EMPLEATS/   IMPORT TOTAL   % S/PLANTILLA
                        DES                ESTABLE       Pla de pensions 2020
                        1.763     1.369.473,55     97,30
       (inclòs el cicle de vida)

       Pla de pensions 2019
       (inclòs el cicle de vida)     1.739     1.293.931,84     95,92

   78     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          79
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83