Page 77 - Memòria 2020_CA
P. 77

` Ambient físic de la feina. Tot i la disminució  Des del 2018 hem dut a terme aquestes campanyes  COMITÈ DE  Nre.
 de l'activitat provocada per la pandèmia i  de manera continuada: en la formació en línia  SEGURETAT  REPRESENTANTS  Nre. DELEGATS
 la implantació del teletreball en gran part de  "Protegeix la teva esquena" hi han participat  I SALUT  TREBALLADOR/A PREVENCIÓ
 l'organització, hem fet més de 400 activitats  1.392 persones; 1.026 persones en "Redueix
 entre avaluacions de riscos (generals i  l'estrès" (Mindfulness); 887 persones en "Millora la  Clínica 3 3
 específiques), verificacions de mesures davant  teva alimentació"; i en dos seminaris web sobre  Central 3 3
 la COVID-19, visites de seguretat i salut, plans  alimentació saludable el 2020 la participació va  València  2 2
 d'emergència, simulacres d'emergència ser de 509 persones. Madrid 3 3
 (per risc biològic, per violència ocupacional  Barcelona 3 3
 externa), investigació d'incidents/accidents,  Tot i les dificultats per dur a terme la campanya
 etc. de reconeixements mèdics per la situació de la  Tarragona 2 2
 pandèmia, s'han fet 978 exàmens de salut laboral  Estatal 3 3
  ` Ambient psicosocial. Hem creat un espai  (54% de la plantilla). I la valoració del risc de
 COVID-19 a la intranet per a donar informació
 malaltia cardiovascular amb el mètode SCORE,
 específica en relació amb la pandèmia i per
 mitjançant un informe personalitzat, a 783 persones  FORMACIÓ INTERNA I
 a abordar el benestar emocional en aquesta
 de més de 40 anys (un 49% de la plantilla).
 situació, mitjançant un decàleg amb consells  DESENVOLUPAMENT
 específics. També s'ha proporcionat suport  S'ha adherit a la campanya de vacunació  PROFESSIONAL
 psicològic al personal de clíniques.  antigripal el 47% de la plantilla, un rècord absolut
      Les persones que conformen el nostre equip humà     ` del total de persones formades, el 78,26% han
  ` Recursos de salut. Portem a terme actuacions  de totes les convocatòries fins ara. són essencials per al progrés i el compliment  estat dones i el 21,74% han estat homes, uns
 dins el programa integral de promoció de la  dels objectius de la mútua, atès que són les  percentatges proporcionals a la composició
 salut "Cuida't, cuida la teva salut, millora el  Tenint en compte una plantilla mitjana de 1.896  protagonistes de les nostres actuacions i les  del nostre equip humà
 teu benestar", amb accés des de la intranet.  persones, durant aquest any s'han registrat tres  ambaixadores dels nostres valors. Per aconseguir
 Les campanyes tenen un caràcter voluntari  accidents de treball amb baixa i 25 accidents  una plantilla satisfeta, motivada i compromesa,   ` la mitjana de satisfacció de les diferents
 i poden portar-ne d'associades: píndoles  sense baixa, i no s'ha informat de cap malaltia  a més d'altament qualificada per al treball, vam  accions formatives ha estat de 8,41 sobre 10.
 formatives online, tallers presencials, consells  professional. Un any més, l'índex d'incidència  implementar diferents polítiques centrades en la  La formació que realitzem té diverses modalitats
 saludables, etc. (Ii: 158.2) es continua mantenint molt per sota  —presencial, a distància o blended (mixta)— que
 de l'índex del sector (Ii: 2950.2), segons dades  formació, la promoció del talent i la generació
 publicades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social  d'un bon ambient de treball.  planifiquem preferentment en horari laboral, a fi de
 CORONAVIRUS RECOMANACIONS PSICOLÒGIQUES  i Migracions. A més, l'índex de durada mitjana (Id:  facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral.
 COVID-19 DURANT EL CONFINAMENT Així, les incorporacions noves reben una formació
 4.3) ha disminuït considerablement respecte de  específica per al lloc de treball que han d'exercir  Habitualment emprem eines online, com poden

 INFORMA'T BÉ: Consulta canals oficials,  l'any anterior i se situa molt per sota de l'índex de  ser seminaris web, vídeos i píndoles d'e-learning.
 evita la sobreinformació i contrasta els  mitjançant el Pla d'Acollida i posteriorment amb
 continguts de les xarxes socials.               Anem avançant en la transformació digital i van
 durada mitjana de sector (Id: 35.2).
      accions formatives que es planifiquen anualment,   sorgint metodologies i tecnologies noves.
 ORGANITZA'T EL DIA A DIA A CASA: en funció de les necessitats de cada col·lectiu.
 • Mantén uns horaris regulars de son,  El Comitè de Seguretat i Salut és el nostre òrgan
 alimentació i tasques diàries; t'ajudarà
 a tenir un ordre mental i sensació de
 normalitat. paritari i col·legiat de participació destinat a la  FOMENT DE LA MOBILITAT I DE LA
 •  El cap de setmana fes altres activitats  Aquest any, a causa de la pandèmia, hem hagut
 de plaer, com ara llegir, cuinar, mirar  consulta regular i periòdica de les actuacions
 sèries, escoltar música, oferta en línia            PROMOCIÓ INTERNA
 gratuïta.  d'ajornar o adaptar tota la formació presencial
 d'MC MUTUAL en matèria de prevenció de riscos
 CONNECTA'T: No poder veure en  laborals. El Comitè de Seguretat i Salut porta  prevista a partir del març, i el nostre registre
 persona la família i els amics no vol             Per incentivar i afavorir la promoció interna oferim
 dir no que no hi estiguis en contacte.  d'activitat en aquest camp ha estat el següent:
 Truca'ls, envia'ls missatges, fes  a terme reunions trimestrals ordinàries, i en pot
 videotrucades.                         els llocs vacants a la intranet abans de fer-ho
 convocar d'extraordinàries a petició d'alguna de
 RELAXA'T I MANTÉN-TE ACTIU: Accepta   ` 99 accions formatives, grupals i individuals externament. Gràcies a aquesta pràctica, el 2020
 que hi ha una part de la situació que no
 pots controlar ni preveure.  les parts.
 • Cerca en línia exercicis de tècniques            una professional de la mútua ha assumit un nou
 de respiració, relaxació o mindfulness.  ` participació de 2.283 persones (59,16% de la
 • Fes activitat física amb els recursos del          lloc de responsabilitat.
 web de MC MUTUAL, aplicacions o  plantilla)
 videotutorials de YouTube. Tal com estableix la normativa, a MC MUTUAL
 constituim comitès de seguretat i salut (CSS)
 CONNECTA AMB TU MATEIX: Aprofita   ` 14.391,5 hores de formació, que representa
 per reflexionar sobre les teves prioritats.
 Recorda que és una situació temporal  formats, d'una banda, per delegats de prevenció,
 de la qual podem aprendre molt.  una mitjana de 13,04 hores per persona
 i de l'altra, de representants de l'empresa, en
 Pla d’activitats preventives  nombre igual. En total disposem de 7 comitès:
 AMB LES PERSONES AMB TU de la Seguretat Social 2020
 AMB LA SALUT LABORAL
 76 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          77
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82