Page 76 - Memòria 2020_CA
P. 76

` Ambient físic de la feina. Tot i la disminució  Des del 2018 hem dut a terme aquestes campanyes         COMITÈ DE      Nre.
       de l'activitat provocada per la pandèmia i    de manera continuada: en la formació en línia            SEGURETAT   REPRESENTANTS  Nre. DELEGATS
       la implantació del teletreball en gran part de  "Protegeix la teva esquena" hi han participat          I SALUT   TREBALLADOR/A   PREVENCIÓ
       l'organització, hem fet més de 400 activitats   1.392 persones; 1.026 persones en "Redueix
       entre avaluacions de riscos (generals i      l'estrès" (Mindfulness); 887 persones en "Millora la       Clínica        3        3
       específiques), verificacions de mesures davant  teva alimentació"; i en dos seminaris web sobre          Central        3        3
       la COVID-19, visites de seguretat i salut, plans  alimentació saludable el 2020 la participació va         València        2        2
       d'emergència,  simulacres  d'emergència    ser de 509 persones.                       Madrid         3        3
       (per risc biològic, per violència ocupacional                                 Barcelona       3        3
       externa), investigació d'incidents/accidents,   Tot i les dificultats per dur a terme la campanya
       etc.                       de reconeixements mèdics per la situació de la          Tarragona       2        2
                                pandèmia, s'han fet 978 exàmens de salut laboral         Estatal        3        3
        ` Ambient psicosocial. Hem creat un espai    (54% de la plantilla). I la valoració del risc de
       COVID-19 a la intranet per a donar informació
                                malaltia cardiovascular amb el mètode SCORE,
       específica en relació amb la pandèmia i per
                                mitjançant un informe personalitzat, a 783 persones        FORMACIÓ INTERNA I
       a abordar el benestar emocional en aquesta
                                de més de 40 anys (un 49% de la plantilla).
       situació, mitjançant un decàleg amb consells                                    DESENVOLUPAMENT
       específics. També s'ha proporcionat suport    S'ha adherit a la campanya de vacunació              PROFESSIONAL
       psicològic al personal de clíniques.       antigripal el 47% de la plantilla, un rècord absolut
                                                                 Les persones que conformen el nostre equip humà     ` del total de persones formades, el 78,26% han
        ` Recursos de salut. Portem a terme actuacions  de totes les convocatòries fins ara.               són essencials per al progrés i el compliment      estat dones i el 21,74% han estat homes, uns
       dins el programa integral de promoció de la                                     dels objectius de la mútua, atès que són les      percentatges proporcionals a la composició
       salut "Cuida't, cuida la teva salut, millora el  Tenint en compte una plantilla mitjana de 1.896          protagonistes de les nostres actuacions i les      del nostre equip humà
       teu benestar", amb accés des de la intranet.   persones, durant aquest any s'han registrat tres         ambaixadores dels nostres valors. Per aconseguir
       Les campanyes tenen un caràcter voluntari     accidents de treball amb baixa i 25 accidents         una plantilla satisfeta, motivada i compromesa,     ` la mitjana de satisfacció de les diferents
       i poden portar-ne d'associades: píndoles     sense baixa, i no s'ha informat de cap malaltia          a més d'altament qualificada per al treball, vam    accions formatives ha estat de 8,41 sobre 10.
       formatives online, tallers presencials, consells  professional. Un any més, l'índex d'incidència          implementar diferents polítiques centrades en la   La formació que realitzem té diverses modalitats
       saludables, etc.                 (Ii: 158.2) es continua mantenint molt per sota                                   —presencial, a distància o blended (mixta)— que
                                de l'índex del sector (Ii: 2950.2), segons dades         formació, la promoció del talent i la generació
                                publicades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social       d'un bon ambient de treball.             planifiquem preferentment en horari laboral, a fi de
          CORONAVIRUS RECOMANACIONS PSICOLÒGIQUES   i Migracions. A més, l'índex de durada mitjana (Id:                                  facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral.
          COVID-19  DURANT EL CONFINAMENT                                       Així, les incorporacions noves reben una formació
                                4.3) ha disminuït considerablement respecte de          específica per al lloc de treball que han d'exercir  Habitualment emprem eines online, com poden

         INFORMA'T BÉ: Consulta canals oficials,    l'any anterior i se situa molt per sota de l'índex de                                 ser seminaris web, vídeos i píndoles d'e-learning.
         evita la sobreinformació i contrasta els                                    mitjançant el Pla d'Acollida i posteriorment amb
           continguts de les xarxes socials.                                                                 Anem avançant en la transformació digital i van
                                durada mitjana de sector (Id: 35.2).
                                                                 accions formatives que es planifiquen anualment,   sorgint metodologies i tecnologies noves.
                  ORGANITZA'T EL DIA A DIA A CASA:                                en funció de les necessitats de cada col·lectiu.
                  • Mantén uns horaris regulars de son,  El Comitè de Seguretat i Salut és el nostre òrgan
                  alimentació i tasques diàries; t'ajudarà
                  a tenir un ordre mental i sensació de
                  normalitat.         paritari i col·legiat de participació destinat a la                                  FOMENT DE LA MOBILITAT I DE LA
                  •  El cap de setmana fes altres activitats                          Aquest any, a causa de la pandèmia, hem hagut
                  de plaer, com ara llegir, cuinar, mirar  consulta regular i periòdica de les actuacions
                  sèries, escoltar música, oferta en línia                                                      PROMOCIÓ INTERNA
                  gratuïta.                                           d'ajornar o adaptar tota la formació presencial
                                d'MC MUTUAL en matèria de prevenció de riscos
          CONNECTA'T: No poder veure en        laborals. El Comitè de Seguretat i Salut porta          prevista a partir del març, i el nostre registre
          persona la família i els amics no vol                                                                Per incentivar i afavorir la promoció interna oferim
         dir no que no hi estiguis en contacte.                                     d'activitat en aquest camp ha estat el següent:
           Truca'ls, envia'ls missatges, fes     a terme reunions trimestrals ordinàries, i en pot
              videotrucades.                                                                       els llocs vacants a la intranet abans de fer-ho
                                convocar d'extraordinàries a petició d'alguna de
                  RELAXA'T I MANTÉN-TE ACTIU: Accepta                                ` 99 accions formatives, grupals i individuals  externament. Gràcies a aquesta pràctica, el 2020
                  que hi ha una part de la situació que no
                  pots controlar ni preveure.  les parts.
                  • Cerca en línia exercicis de tècniques                                                      una professional de la mútua ha assumit un nou
                  de respiració, relaxació o mindfulness.                              ` participació de 2.283 persones (59,16% de la
                  • Fes activitat física amb els recursos del                                                    lloc de responsabilitat.
                  web de MC MUTUAL, aplicacions o                                 plantilla)
                  videotutorials de YouTube. Tal com estableix la normativa, a MC MUTUAL
                                constituim comitès de seguretat i salut (CSS)
          CONNECTA AMB TU MATEIX: Aprofita                                          ` 14.391,5 hores de formació, que representa
         per reflexionar sobre les teves prioritats.
         Recorda que és una situació temporal     formats, d'una banda, per delegats de prevenció,
          de la qual podem aprendre molt.                                         una mitjana de 13,04 hores per persona
                                i de l'altra, de representants de l'empresa, en
                Pla d’activitats preventives  nombre igual. En total disposem de 7 comitès:
         AMB LES PERSONES AMB TU de la Seguretat Social 2020
         AMB LA SALUT LABORAL
   76     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          77
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81