Page 75 - Memòria 2020_CA
P. 75

IGUALTAT D'OPORTUNITATS I DIVERSITAT PROMOVEM ACCIONS A FAVOR DE  EMPRESA SALUDABLE
      LA IGUALTAT                     Des de sempre ens hem ocupat de la seguretat,

 Per fidelitzar el nostre equip humà, millorar-ne el  INTEGREM PERSONES AMB  la salut i el benestar de l'equip mitjançant accions
 rendiment i disposar de l'estructura òptima que  DISCAPACITAT El 2020 hem celebrat una auditoria d'igualtat per a  múltiples, i sempre amb l'objectiu que cada un dels
 ens permeti adaptar-nos a les necessitats de la  poder elaborar un nou Pla d'Igualtat d'Oportunitats. integrants de l'organització sentís que treballa en
 població protegida és prioritari garantir-ne el  En l'exercici 2020, a MC MUTUAL comptàvem amb  un entorn saludable.
 benestar amb d'un entorn segur i sostenible de  40 persones amb discapacitat en el nostre equip  Al desembre vam constituir la Comissió
 treball, que promogui la igualtat d'oportunitats. humà, que representen un 2,05% de la plantilla.  Negociadora d'Igualtat, que dona continuïtat a  Per això, el 2016 vam obtenir la certificació
 Segons s'exposa en el nostre Pla d'Igualtat, afavorim  l'anterior Comissió d'Igualtat i que està igualment  d'Empresa Saludable i el 2019 vam aconseguir-ne
 Per això, a MC MUTUAL estem orgullosos de  la incorporació de persones amb discapacitat i  composta de forma paritària per representants de  la recertificació, corroborada el 2020 per AENOR
 comptar amb el distintiu "Igualtat  les convidem a presentar-se a les convocatòries  l'empresa i representants dels treballadors. mitjançant una auditoria de seguiment. Això
 en l'empresa", que ens va concedir  laborals perquè s'uneixin a la nostra organització. acredita que el nostre Sistema de gestió d'Empresa
 el Ministeri de Sanitat, Serveis  TELETREBALL         saludable (SIGES) és adequat i que compleix
 Socials i Igualtat el 2015, i que el  ELECCIONS SINDICALS   els requisits del model de gestió, que inclou el
 2020 hem renovat per tres anys  Després de l'èxit de la prova pilot de teletreball  compliment dels requeriments legals de seguretat
 més. En aquest sentit, el Ministeri ha  Garantim la igualtat d'oportunitats en les eleccions  realitzada a la seu central i en diverses oficines, es  i salut exigits.
 valorat de manera molt positiva la  sindicals amb un sistema de vot electrònic que  va aprovar de donar-hi continuïtat a partir del gener
 continuïtat del nostre compromís amb la igualtat, i  vam implantar el 2007, el que ens ha convertit  del 2020 per a unes 330 persones de l'organització,  El model d'Empresa Saludable engloba quatre
 ha destacat, entre altres accions, el nomenament  en l'entitat pionera del sector a fer-ho. Les últimes  amb un màxim de dos dies a la setmana.  grans àrees: ambient físic de la feina, ambient
 d'una agent d'igualtat, la realització de la prova  eleccions celebrades a MC MUTUAL van tenir lloc  psicosocial, participació de l'empresa en la
 pilot de teletreball, el llançament d'un curs online  el 2015. La crisi sanitària ens va obligar a teletreballar de  comunitat i recursos de salut.
 en matèria d'igualtat i diversitat adreçat a tota la  forma massiva, de manera que en els moments més
      aguts de la pandèmia van arribar a teletreballar
 plantilla i les actuacions efectuades per a fomentar      El 2020, les accions que hem dut a terme en
      de forma simultània 1.271 persones organització, el
 l'ús del llenguatge inclusiu, entre d'altres.         cadascuna d'aquestes àrees són les següents:
      67,67% de la plantilla.
 Disposem d'un Pla d'Igualtat, que revisem i ampliem
 anualment amb accions noves; i d'una Comissió
 d'Igualtat i una Agent d'Igualtat, que vetllen per
 l'elaboració i implantació d'aquestes accions. A
 més d'aquests òrgans interns, a MC MUTUAL hem
 establert els mecanismes següents per a garantir
 la igualtat d'oportunitats.


 CRITERIS OBJECTIUS EN ELS
 PROCESSOS DE SELECCIÓ


 Fem servir un llenguatge integrador en les ofertes
 i valorem les competències professionals de les
 persones candidates. També informem els nostres
 proveïdors d'aquest compromís amb la igualtat per
 complir amb el sisè principi del Pacte Mundial de
 les Nacions Unides, que estableix que "les empreses
 han de donar suport a l'abolició de les pràctiques
 de discriminació en l'ocupació".


 74 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          75
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80