Page 74 - Memòria 2020_CA
P. 74

IGUALTAT D'OPORTUNITATS I DIVERSITAT                                          PROMOVEM ACCIONS A FAVOR DE             EMPRESA SALUDABLE
                                                                 LA IGUALTAT                     Des de sempre ens hem ocupat de la seguretat,

      Per fidelitzar el nostre equip humà, millorar-ne el  INTEGREM PERSONES AMB                                                 la salut i el benestar de l'equip mitjançant accions
      rendiment i disposar de l'estructura òptima que   DISCAPACITAT                           El 2020 hem celebrat una auditoria d'igualtat per a  múltiples, i sempre amb l'objectiu que cada un dels
      ens permeti adaptar-nos a les necessitats de la                                    poder elaborar un nou Pla d'Igualtat d'Oportunitats. integrants de l'organització sentís que treballa en
      població protegida és prioritari garantir-ne el  En l'exercici 2020, a MC MUTUAL comptàvem amb                                     un entorn saludable.
      benestar amb d'un entorn segur i sostenible de  40 persones amb discapacitat en el nostre equip         Al desembre  vam  constituir la Comissió
      treball, que promogui la igualtat d'oportunitats.  humà, que representen un 2,05% de la plantilla.       Negociadora d'Igualtat, que dona continuïtat a    Per això, el 2016 vam obtenir la certificació
                                Segons s'exposa en el nostre Pla d'Igualtat, afavorim       l'anterior Comissió d'Igualtat i que està igualment  d'Empresa Saludable i el 2019 vam aconseguir-ne
      Per això, a MC MUTUAL estem orgullosos de      la incorporació de persones amb discapacitat i          composta de forma paritària per representants de   la recertificació, corroborada el 2020 per AENOR
      comptar amb el distintiu "Igualtat          les convidem a presentar-se a les convocatòries          l'empresa i representants dels treballadors.     mitjançant una auditoria de seguiment. Això
      en l'empresa", que ens va concedir          laborals perquè s'uneixin a la nostra organització.                                  acredita que el nostre Sistema de gestió d'Empresa
      el Ministeri de Sanitat, Serveis                                            TELETREBALL                     saludable (SIGES) és adequat i que compleix
      Socials i Igualtat el 2015, i que el         ELECCIONS SINDICALS                                                  els requisits del model de gestió, que inclou el
      2020 hem renovat per tres anys                                             Després de l'èxit de la prova pilot de teletreball  compliment dels requeriments legals de seguretat
      més. En aquest sentit, el Ministeri ha        Garantim la igualtat d'oportunitats en les eleccions       realitzada a la seu central i en diverses oficines, es  i salut exigits.
      valorat de manera molt positiva la          sindicals amb un sistema de vot electrònic que          va aprovar de donar-hi continuïtat a partir del gener
      continuïtat del nostre compromís amb la igualtat, i  vam implantar el 2007, el que ens ha convertit          del 2020 per a unes 330 persones de l'organització,  El model d'Empresa Saludable engloba quatre
      ha destacat, entre altres accions, el nomenament   en l'entitat pionera del sector a fer-ho. Les últimes       amb un màxim de dos dies a la setmana.        grans àrees: ambient físic de la feina, ambient
      d'una agent d'igualtat, la realització de la prova  eleccions celebrades a MC MUTUAL van tenir lloc                                    psicosocial, participació de l'empresa en la
      pilot de teletreball, el llançament d'un curs online  el 2015.                            La crisi sanitària ens va obligar a teletreballar de  comunitat i recursos de salut.
      en matèria d'igualtat i diversitat adreçat a tota la                                  forma massiva, de manera que en els moments més
                                                                 aguts de la pandèmia van arribar a teletreballar
      plantilla i les actuacions efectuades per a fomentar                                                            El 2020, les accions que hem dut a terme en
                                                                 de forma simultània 1.271 persones organització, el
      l'ús del llenguatge inclusiu, entre d'altres.                                                                cadascuna d'aquestes àrees són les següents:
                                                                 67,67% de la plantilla.
      Disposem d'un Pla d'Igualtat, que revisem i ampliem
      anualment amb accions noves; i d'una Comissió
      d'Igualtat i una Agent d'Igualtat, que vetllen per
      l'elaboració i implantació d'aquestes accions. A
      més d'aquests òrgans interns, a MC MUTUAL hem
      establert els mecanismes següents per a garantir
      la igualtat d'oportunitats.


      CRITERIS OBJECTIUS EN ELS
      PROCESSOS DE SELECCIÓ


      Fem servir un llenguatge integrador en les ofertes
      i valorem les competències professionals de les
      persones candidates. També informem els nostres
      proveïdors d'aquest compromís amb la igualtat per
      complir amb el sisè principi del Pacte Mundial de
      les Nacions Unides, que estableix que "les empreses
      han de donar suport a l'abolició de les pràctiques
      de discriminació en l'ocupació".


   74     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          75
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79