Page 73 - Memòria 2020_CA
P. 73

L'EQUIP MC

      Gairebé 1.900 empleats i empleades garanteixen la gran qualitat dels nostres serveis assistencials.


      Per això, les persones són l'actiu més valuós d'MC MUTUAL i el pilar essencial en el desenvolupament de la
 COMPROMESOS AMB  nostra activitat i en l'estratègia de creixement de la nostra organització.        COM ÉS L'EMPLEAT TIPUS A MC MUTUAL?              COM ÉS MC MUTUAL?
 EL NOSTRE EQUIP

                                        MC MUTUAL
 HUMÀ         Gènere:Dona                          Nre. treballadors: 1.878

         Mitjana d'edat:47,2 anys                   % indefinits: 93,29%
         Col·lectiu: Administrativa                  % rotació voluntària: 1,4%

         Antiguitat: 16 anys


                                         2019      2020
       INDICADORS CLAU DE L'EQUIP HUMÀ
          Estabilitat en l'ocupació indefinida             91,47%     93,29%


          Nombre d'empleats i empleades                 1.912     1.878

          Hores de formació per empleat                 23,11     13,04

          Inversió en formació a empleat (en euros)          199,49     387,68


          Índex d'absentisme                      5,57%     6,55%

          Antiguitat mitjana a la plantilla               15,6      16

          Percentatge d'empleats amb discapacitat            2,30%     2,05%


          Edat mitjana                         46,62      47,2

          Rotació voluntària                      1,20%     1,40%

 72 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          73
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78