Page 71 - Memòria 2020_CA
P. 71

EMAILINGS comunes i rehabilitació. Aquests resultats s'analitzen
 amb rigor per a detectar oportunitats de millora en  CLÍNICA 2018 2019 2020
 Aquest canal de comunicació digital és el més
 habitual per contactar de manera directa  el servei ofert. MC Copèrnic 9,05 9,07 9,17 MC LONDRES 2018 2019 2020
 i personalitzada amb les nostres empreses  MC Londres 9,24 9,22 9,21
 mutualistes i els nostres assessors, i els facilita  SATISFACCIÓ GLOBAL PER SERVEI
                                  Promotors    81,68%  81,19%   82,52%
 informació que considerem del seu interès. El
 2020 hem enviat un total de 81 correus electrònics
 amb novetats legislatives, serveis nous i canvis en  SERVEI 2018 2019 2020 ÍNDEX DE RECOMANACIÓ/NPS EN Neutres 14,58% 16,15% 15,38%
 centres assistencials, encara que la informació  Urgències 8,86 8,64 8,01 CLÍNICA
 més recurrent ha estat la relacionada amb la            Detractors   3,74%   2,65%   2,10%
 COVID-19. C. professionals 8,61 8,52 8,09 MC
               2018    2019    2020       NPS     77,94%  78,54%   80,42%
 Aquest any, l'emailing ha estat un canal essencial  C. comunes 8,62 8,33 7,60 COPÈRNIC
 per al col·lectiu de treballadors autònoms i per  Rehabilitació 8,70 8,48 8,04 Promotors 74,36% 75,69% 79,15%
 als assessors laborals, especialment pel que fa a        La disposició per a recomanar MC MUTUAL es
 les novetats que han anat sorgint en relació amb  Neutres 19,94% 19,87% 16,22% basa en l'experiència pròpia dels pacients. Es
 la pandèmia, com ara les diferents prestacions  CLÍNIQUES MC MUTUAL  consideren com a promotors del servei rebut
 dirigides a autònoms que s'han anat posant en  Detractors 5,70% 4,44% 4,63% les persones que han puntuat entre 9 i 10, i com
 marxa des de l'Administració. Una dada rellevant  També avaluem la satisfacció en les nostres  detractors del servei les que puntuen entre 1 i 6.
 és que l'obertura dels emailings enviats al  clíniques MC MUTUAL; per això sol·licitem l'opinió  NPS 68,66% 71,26% 74,52%
 col·lectiu dels treballadors autònoms (dels quals  dels pacients que reben l'alta en els nostres  Finalment, no hem d'oblidar les opinions
 tenim permís per comunicar-nos-hi per email) ha  centres hospitalaris. El 2020 van contestar a aquest  expressades a través de queixes, reclamacions,
 estat superior al 60%. qüestionari en paper 407 pacients hospitalitzats,  suggeriments i agraïments. El 2020 vam rebre
                                 un total de 1.019 reclamacions. D'aquestes
 que van puntuar amb un 9,19 sobre 10 l'atenció     incidències, 830 corresponen a usuaris, 25 a

 ENQUESTES DE SATISFACCIÓ que els prestem durant l'hospitalització. empreses i 117 a autònoms.

 SATISFACCIÓ GLOBAL PER SERVEI
 CENTRES ASSISTENCIALS PROPIS

 A MC MUTUAL estem atents a les necessitats
 dels nostres pacients; per això, fem de manera
 sistemàtica anàlisis d'opinió. I és que disposar de
 la valoració de les persones que atenem en les
 nostres instal·lacions ens permet identificar els
 aspectes que cal millorar en la qualitat assistencial
 i oferir un servei òptim i adequat a les necessitats
 dels nostres mutualistes.


 El 2020 vam fer consultes a pacients que havien
 estat atesos en els nostres centres assistencials. Vam
 dur a terme 2.407 enquestes telefòniques, en què
 vam obtenir una valoració mitjana de satisfacció
 de 7,9 sobre 10.

 Presentem la valoració del grau de satisfacció
 global per serveis i en diferenciem els resultats
 obtinguts en urgències, visites successives de
 contingències professionals, contingències
 70 MC MUTUAL. Memòria 2020                    MC MUTUAL. Memòria 2020           71
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76