Page 70 - Memòria 2020_CA
P. 70

EMAILINGS                      comunes i rehabilitació. Aquests resultats s'analitzen
                                amb rigor per a detectar oportunitats de millora en         CLÍNICA     2018    2019    2020
      Aquest canal de comunicació digital és el més
      habitual per contactar de manera directa       el servei ofert.                         MC Copèrnic    9,05    9,07    9,17     MC LONDRES    2018    2019    2020
      i personalitzada amb les nostres empreses                                        MC Londres    9,24    9,22    9,21
      mutualistes i els nostres assessors, i els facilita   SATISFACCIÓ GLOBAL PER SERVEI
                                                                                              Promotors   81,68%  81,19%   82,52%
      informació que considerem del seu interès. El
      2020 hem enviat un total de 81 correus electrònics
      amb novetats legislatives, serveis nous i canvis en  SERVEI       2018   2019    2020         ÍNDEX   DE   RECOMANACIÓ/NPS       EN       Neutres    14,58%  16,15%   15,38%
      centres assistencials, encara que la informació   Urgències     8,86    8,64   8,01         CLÍNICA
      més recurrent ha estat la relacionada amb la                                                                  Detractors   3,74%   2,65%   2,10%
      COVID-19.                       C. professionals  8,61    8,52   8,09             MC
                                                                          2018    2019    2020       NPS     77,94%  78,54%   80,42%
      Aquest any, l'emailing ha estat un canal essencial   C. comunes     8,62    8,33   7,60           COPÈRNIC
      per al col·lectiu de treballadors autònoms i per    Rehabilitació   8,70    8,48   8,04           Promotors   74,36%   75,69%   79,15%
      als assessors laborals, especialment pel que fa a                                                              La disposició per a recomanar MC MUTUAL es
      les novetats que han anat sorgint en relació amb                                     Neutres    19,94%   19,87%   16,22%    basa en l'experiència pròpia dels pacients. Es
      la pandèmia, com ara les diferents prestacions    CLÍNIQUES MC MUTUAL                                                   consideren com a promotors del servei rebut
      dirigides a autònoms que s'han anat posant en                                      Detractors   5,70%    4,44%   4,63%    les persones que han puntuat entre 9 i 10, i com
      marxa des de l'Administració. Una dada rellevant   També avaluem la satisfacció en les nostres                                       detractors del servei les que puntuen entre 1 i 6.
      és que l'obertura dels emailings enviats al     clíniques MC MUTUAL; per això sol·licitem l'opinió           NPS     68,66%   71,26%   74,52%
      col·lectiu dels treballadors autònoms (dels quals  dels pacients que reben l'alta en els nostres                                      Finalment, no hem d'oblidar les opinions
      tenim permís per comunicar-nos-hi per email) ha   centres hospitalaris. El 2020 van contestar a aquest                                  expressades a través de queixes, reclamacions,
      estat superior al 60%.                qüestionari en paper 407 pacients hospitalitzats,                                    suggeriments i agraïments. El 2020 vam rebre
                                                                                            un total de 1.019 reclamacions. D'aquestes
                                que van puntuar amb un 9,19 sobre 10 l'atenció                                 incidències, 830 corresponen a usuaris, 25 a

      ENQUESTES DE SATISFACCIÓ               que els prestem durant l'hospitalització.                                        empreses i 117 a autònoms.

                                  SATISFACCIÓ GLOBAL PER SERVEI
      CENTRES ASSISTENCIALS PROPIS

      A MC MUTUAL estem atents a les necessitats
      dels nostres pacients; per això, fem de manera
      sistemàtica anàlisis d'opinió. I és que disposar de
      la valoració de les persones que atenem en les
      nostres instal·lacions ens permet identificar els
      aspectes que cal millorar en la qualitat assistencial
      i oferir un servei òptim i adequat a les necessitats
      dels nostres mutualistes.


      El 2020 vam fer consultes a pacients que havien
      estat atesos en els nostres centres assistencials. Vam
      dur a terme 2.407 enquestes telefòniques, en què
      vam obtenir una valoració mitjana de satisfacció
      de 7,9 sobre 10.

      Presentem la valoració del grau de satisfacció
      global per serveis i en diferenciem els resultats
      obtinguts en urgències, visites successives de
      contingències  professionals, contingències
   70     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                         MC MUTUAL. Memòria 2020           71
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75