Page 7 - Memòria 2020_CA
P. 7

Benvolguts mutualistes:               autònoms adherits a MC MUTUAL van sol·licitar
      Benvolgudes mutualistes:               aquests ajuts.

      L'any 2020, del qual retem comptes en aquest     També vull fer referència a la tasca realitzada

 CARTA DEL DIRECTOR  informe, ha estat, sense cap dubte, el més complex  pels nostres serveis de prevenció per ajudar les
      de les últimes dècades.
                                empreses associades a preservar la salut dels seus
                                equips, creant desenes de materials específics per
      I per això sento la necessitat de començar aquesta  a diferents sectors d'activitat.
 GENERAL  carta mostrant el meu suport i afecte per totes les  Així mateix, vull ressaltar també el gran esforç
      famílies que pateixen les conseqüències d'aquesta
      crisi sense precedents.               comunicatiu que hem fet per mantenir informats
                                els nostres grups d'interès de les noves normatives
      La COVID-19 ens ha plantejat nous reptes i      emeses pel Govern i per resoldre tots els dubtes
      dificultats; i, encara que pugui semblar un tòpic,  que anaven sorgint, qüestió molt necessària en
      estic convençut que és en temps d'adversitat     moments d'incertesa.
      quan els valors de cadascun es posen a prova.
      Els valors són com les arrels d'un arbre: a elles en  Les pàgines d'aquesta memòria d'activitat recu-
      deu el creixement i l'esplendor, elles s'encarreguen  llen un relat singular en la nostra història. Qui es po-
      de mantenir-lo recte i evitar que les inclemències  dia imaginar que la nostra clínica MC Copèrnic, a
      l'enderroquin. Així que les persones —i les     Barcelona, s'havia de convertir, gairebé d'un dia
      companyies— amb principis i valors sòlids estaran  per l'altre, en un hospital per a atendre persones
      també en millors condicions i tindran menys     grans provinents de geriàtrics? Els professionals
      dificultats per a superar qualsevol obstacle.    sanitaris que van protagonitzar aquesta narrativa
                                es van adaptar a la nova situació d'una manera
      I després d'aquesta introducció, puc dir que sento  excel·lent, i van donar el millor d'ells mateixos. Ha
      que aquest ha estat el nostre cas. Estic profunda-  passat un any des de llavors, però no puc evitar
      ment orgullós de la resposta que han tingut les per- d'emocionar-me en recordar-ho.
      sones que conformen la nostra entitat; un equip
      que ha deixat palesa la seva vocació de servei i   Estic orgullós de com hem afrontat la crisi. Però
      una voluntat genuïna de cooperar i afrontar els   també he de parlar de l'altra cara de la moneda.
      contratemps amb enteresa.              De la qüestió conjuntural, la que no depèn de les
                                persones, de les seves capacitats i de les seves
      Voldria ressenyar algunes de les fites més rellevants
      assolides al llarg de l'any. Assoliments que han estat
      possibles, entre d'altres, gràcies al compromís dels
      empleats i empleades i a l'ambiciós camí cap a la
      transformació digital que vam iniciar el 2019.


      El primer gran èxit de la gestió de la crisi va ser el de
      poder ampliar la possibilitat de teletreballar a més
      de la meitat de la plantilla de manera immediata,
      que va ser factible perquè teníem implantada
      aquesta modalitat de treball per a certs perfils des
      del mes de gener.

      Vull destacar també la important tasca realitzada
      per la mútua per a gestionar de forma totalment
      digital les prestacions dirigides als autònoms per
      pal·liar els efectes de la caiguda de l'activitat
      econòmica. Cal tenir en compte que el 48% dels
 6 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020           7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12