Page 69 - Memòria 2020_CA
P. 69

8% 1%  APP MC MUTUAL                    BUTLLETINS INFORMATIUS
 Covid- 19
 COVID-19
 15%    Permet a les empreses mutualistes i principalment    ` Butlletí Normatiu i Butlletí d'Actualitat. Informem
 Botiquines els assessors laborals, d'estar al dia de novetats  de dilluns a divendres els nostres assessors sobre
      legislatives, convenis, cotitzacions, calendaris    les novetats en normativa i legislació referents
 3% Petición de información laborals, xarxa de centres, etc. Actualment hi ha  al nostre sector d'actuació. Una informació que

 Pregunta sobre procesos 2.915 persones registrades.       enviem a 10.787 comptes de correu electrònic
 73%                                que havien sol·licitat prèviament aquest servei.
 QRSA   BÚSTIA D'ATENCIÓ A L'USUARI               Així mateix, aquests usuaris reben el Butlletí

      El 2020 hem rebut 10.513 peticions per d'aquesta    d'Actualitat, amb informació d'interès per a
      bústia disponible al nostre web corporatiu, que     la seva activitat en l'àmbit laboral: notícies
 Tot això s'ha desenvolupat per a les prestacions   ` Prestació extraordinària per suspensió temporal  s'han derivat a les àrees corresponents, per poder  del sector, l'opinió d'un expert, jurisprudència i
 següents: de tota activitat (article 13.1. RD llei 30/2020). oferir una resposta adequada. Les consultes  temes de tipus pràctic, entre d'altres.
      rebudes aquest any han estat relacionades        ` Novetats legislatives. Publicació digital
  ` Prestació extraordinària per cessament  ` Prestació extraordinària per cessament principalment amb la COVID-19 i les prestacions  elaborada pels nostres serveis jurídics en què es
 d'activitat de treballadors autònoms (article 17  d'activitat de treballadors autònoms que no  per a treballadors autònoms. recullen les novetats principals en matèria de
 Reial decret llei 8/2020). reuneixen els requisits de carència (article 13.2.  dret laboral i de Seguretat Social. El 2020 s'han
 RD llei 30/2020). A MC MUTUAL també comptem amb una bústia
  ` Prestació ordinària per cessament d'activitat         editat vuit números, que estan disponibles al
 provinent del cessament extraordinari (article 9   ` Prestació per treballadors de temporada  de resolució de dubtes, incidències i gestió d'altes  web corporatiu.
 RD llei 24/2020). (article 14 del RD llei 30/2020). per als usuaris d'MC digital; un canal pel qual es
      van gestionar 3.896 peticions al llarg de l'any 2020.
  ` Prestació per treballadors de temporada  Cal destacar que, mitjançant MC digital, els
 (article 10 RD llei 24/2020). assessors laborals que col·laboren amb MC MUTUAL

  ` Prestació per cessament d'activitat compatible  poden consultar l'estat de les prestacions que han
 amb treball per compte propi (4t trimestre)  tramitat per als treballadors per compte propi als
 (disposició addicional 4a del RD llei 30/2020). quals donen servei.
  ` Pròrroga de la prestació per cessament
 d'activitat i treball per compte propi (disposició
 addicional 4a del RD llei 30/2020).


 68 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          69
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74