Page 68 - Memòria 2020_CA
P. 68

8% 1%                                                  APP MC MUTUAL                    BUTLLETINS INFORMATIUS
                         Covid- 19
                         COVID-19
        15%                                                        Permet a les empreses mutualistes i principalment    ` Butlletí Normatiu i Butlletí d'Actualitat. Informem
                         Botiquines                                   els assessors laborals, d'estar al dia de novetats   de dilluns a divendres els nostres assessors sobre
                                                                 legislatives, convenis, cotitzacions, calendaris    les novetats en normativa i legislació referents
        3%                 Petición de información                             laborals, xarxa de centres, etc. Actualment hi ha    al nostre sector d'actuació. Una informació que

                         Pregunta sobre procesos                             2.915 persones registrades.               enviem a 10.787 comptes de correu electrònic
                   73%                                                                         que havien sol·licitat prèviament aquest servei.
                         QRSA                                      BÚSTIA D'ATENCIÓ A L'USUARI               Així mateix, aquests usuaris reben el Butlletí

                                                                 El 2020 hem rebut 10.513 peticions per d'aquesta    d'Actualitat, amb informació d'interès per a
                                                                 bústia disponible al nostre web corporatiu, que     la seva activitat en l'àmbit laboral: notícies
      Tot això s'ha desenvolupat per a les prestacions     ` Prestació extraordinària per suspensió temporal       s'han derivat a les àrees corresponents, per poder   del sector, l'opinió d'un expert, jurisprudència i
      següents:                        de tota activitat (article 13.1. RD llei 30/2020).       oferir una resposta adequada. Les consultes       temes de tipus pràctic, entre d'altres.
                                                                 rebudes aquest any han estat relacionades        ` Novetats legislatives. Publicació digital
        ` Prestació extraordinària per cessament     ` Prestació extraordinària per cessament          principalment amb la COVID-19 i les prestacions     elaborada pels nostres serveis jurídics en què es
       d'activitat de treballadors autònoms (article 17   d'activitat de treballadors autònoms que no          per a treballadors autònoms.              recullen les novetats principals en matèria de
       Reial decret llei 8/2020).              reuneixen els requisits de carència (article 13.2.                                   dret laboral i de Seguretat Social. El 2020 s'han
                                  RD llei 30/2020).                       A MC MUTUAL també comptem amb una bústia
        ` Prestació ordinària per cessament d'activitat                                                              editat vuit números, que estan disponibles al
       provinent del cessament extraordinari (article 9   ` Prestació per treballadors de temporada           de resolució de dubtes, incidències i gestió d'altes  web corporatiu.
       RD llei 24/2020).                  (article 14 del RD llei 30/2020).               per als usuaris d'MC digital; un canal pel qual es
                                                                 van gestionar 3.896 peticions al llarg de l'any 2020.
        ` Prestació per treballadors de temporada    Cal destacar que, mitjançant MC digital, els
       (article 10 RD llei 24/2020).           assessors laborals que col·laboren amb MC MUTUAL

        ` Prestació per cessament d'activitat compatible  poden consultar l'estat de les prestacions que han
       amb treball per compte propi (4t trimestre)    tramitat per als treballadors per compte propi als
       (disposició addicional 4a del RD llei 30/2020).  quals donen servei.
        ` Pròrroga de la prestació per cessament
       d'activitat i treball per compte propi (disposició
       addicional 4a del RD llei 30/2020).


   68     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          69
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73