Page 67 - Memòria 2020_CA
P. 67

RELACIÓ AMB EL MUTUALISTA WEB CORPORATIU I MC DIGITAL


 CANALS DE COMUNICACIÓ Han visitat el nostre web 497.276 usuaris diferents,
 que han visualitzat més de 4 milions de pàgines,
 A MC MUTUAL fomentem una comunicació  un nombre molt superior a les visitades el 2019
 transparent, veraç i basada en el diàleg amb tots  (1.400.000).
 els nostres grups d'interès. Estem convençuts que  Amb l'objectiu d'oferir un servei més àgil i eficient
 és la millor forma de conèixer-ne les expectatives i  a les empreses mutualistes i als assessors laborals,
 opinions i poder-los oferir la resposta més adequada  cada any incorporem millores i novetats a aquest
 a les seves necessitats en cada moment. entorn digital. Les últimes innovacions han estat:

 Per això proporcionem als nostres grups d'interès  Nova plataforma: MC digital
 informació sobre la nostra activitat diària i sobre
 Amb una interfície senzilla i intuïtiva, les nostres
 les novetats que afecten el sector. D'altra banda,
 empreses mutualistes i assessors poden trobar
 facilitem a les empreses mutualistes, assessors i
 informació actualitzada dels tràmits i gestions que
 treballadors autònoms la informació necessària
 tenen pendents, funcions que els faciliten el dia a
 perquè puguin dur a terme amb èxit les gestions
 dia laboral i la possibilitat de personalitzar aquesta
 i tràmits que han d'efectuar amb la mútua i
 plataforma amb accessos directes als recursos
 amb l'Administració. Amb aquesta finalitat vam
 que més utilitzen.   ` Descripció detallada de tots els tràmits que  Un altre dels avantatges és que el treballador
 dissenyar i posem a la seva disposició eines que els  es poden realitzar amb la mútua, amb tota la  accidentat rep al mòbil un SMS amb un número
 puguin ser d'utilitat. Les novetats principals que presenta MC digital  documentació necessària relacionada. de referència que pot presentar a l'oficina de la
 són:
 Els canals de comunicació principals que hem          mútua que té assignada.
 utilitzat en 2020 han estat:  ` Volant assistencial electrònic.  ` Calendari fiscal-laboral en línia totalment
       actualitzat i per a cada comunitat autònoma.   PRESTACIONS PER A TREBALLADORS
  ` Tasques i tràmits pendents de cada usuari   ` Accessos directes personalitzables per part de
 connectat.                           AUTÒNOMS
       l'usuari.
                                A MC MUTUAL hem fet un gran esforç per continuar
        ` Gràfics navegables amb les taxes d'absentisme  estant tan a prop com sigui possible dels nostres
       de l'empresa o la cartera de l'assessor.
                                mutualistes, autònoms i assessors.
        ` Enllaços a la xarxa de centres, campus i
       jornades, etc.                  Amb la incertesa produïda per la situació de
                                l'estat d'alarma i les noves prestacions adreçades
        ` Vídeo tutorial amb explicació de les novetats  als professionals autònoms, els nostres canals
       d'MC digital.
                                d'atenció a l'usuari i difusió d'informació han estat
      VOLANT ASSISTENCIAL ELECTRÒNIC            una eina essencial.

                                En l'apartat de "Tràmits i gestions" del lloc web
      El nou volant assistencial té una versió a la zona
                                s'ha elaborat una fitxa per a cadascuna de
      pública perquè hi puguin tenir accés usuaris no
                                les prestacions extraordinàries noves que s'han
      registrats, i una versió amb usuari registrat en què es
                                posat a disposició dels treballadors autònoms
      facilita la càrrega de dades del treballador que ha
                                que han vist alterada l'activitat laboral habitual.
      patit l'incident, l'empresa, la data i la persona que
                                Amb aquesta fitxa l'usuari pot tramitar la seva
      envia el volant, etc., i l'usuari només ha d'omplir la
                                sol·licitud amb una funció web que el guia en
      informació de l'incident ocorregut.
                                cadascun dels passos necessaris per a completar-
                                la. Així mateix, cadascuna de les fitxes incorpora
                                la documentació relacionada, un formulari de
                                contacte amb la mútua i enllaços d'interès, entre
                                d'altres.
 66 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          67
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72