Page 66 - Memòria 2020_CA
P. 66

RELACIÓ AMB EL MUTUALISTA              WEB CORPORATIU I MC DIGITAL


      CANALS DE COMUNICACIÓ                Han visitat el nostre web 497.276 usuaris diferents,
                                que han visualitzat més de 4 milions de pàgines,
      A MC MUTUAL fomentem una comunicació         un nombre molt superior a les visitades el 2019
      transparent, veraç i basada en el diàleg amb tots  (1.400.000).
      els nostres grups d'interès. Estem convençuts que  Amb l'objectiu d'oferir un servei més àgil i eficient
      és la millor forma de conèixer-ne les expectatives i  a les empreses mutualistes i als assessors laborals,
      opinions i poder-los oferir la resposta més adequada  cada any incorporem millores i novetats a aquest
      a les seves necessitats en cada moment.       entorn digital. Les últimes innovacions han estat:

      Per això proporcionem als nostres grups d'interès  Nova plataforma: MC digital
      informació sobre la nostra activitat diària i sobre
                                Amb una interfície senzilla i intuïtiva, les nostres
      les novetats que afecten el sector. D'altra banda,
                                empreses mutualistes i assessors poden trobar
      facilitem a les empreses mutualistes, assessors i
                                informació actualitzada dels tràmits i gestions que
      treballadors autònoms la informació necessària
                                tenen pendents, funcions que els faciliten el dia a
      perquè puguin dur a terme amb èxit les gestions
                                dia laboral i la possibilitat de personalitzar aquesta
      i tràmits que han d'efectuar amb la mútua i
                                plataforma amb accessos directes als recursos
      amb l'Administració. Amb aquesta finalitat vam
                                que més utilitzen.                          ` Descripció detallada de tots els tràmits que  Un altre dels avantatges és que el treballador
      dissenyar i posem a la seva disposició eines que els                                   es poden realitzar amb la mútua, amb tota la   accidentat rep al mòbil un SMS amb un número
      puguin ser d'utilitat.                Les novetats principals que presenta MC digital           documentació necessària relacionada.       de referència que pot presentar a l'oficina de la
                                són:
      Els canals de comunicació principals que hem                                                                mútua que té assignada.
      utilitzat en 2020 han estat:               ` Volant assistencial electrònic.                 ` Calendari fiscal-laboral en línia totalment
                                                                   actualitzat i per a cada comunitat autònoma.   PRESTACIONS PER A TREBALLADORS
                                  ` Tasques i tràmits pendents de cada usuari            ` Accessos directes personalitzables per part de
                                  connectat.                                                     AUTÒNOMS
                                                                   l'usuari.
                                                                                            A MC MUTUAL hem fet un gran esforç per continuar
                                                                   ` Gràfics navegables amb les taxes d'absentisme  estant tan a prop com sigui possible dels nostres
                                                                   de l'empresa o la cartera de l'assessor.
                                                                                            mutualistes, autònoms i assessors.
                                                                   ` Enllaços a la xarxa de centres, campus i
                                                                   jornades, etc.                  Amb la incertesa produïda per la situació de
                                                                                            l'estat d'alarma i les noves prestacions adreçades
                                                                   ` Vídeo tutorial amb explicació de les novetats  als professionals autònoms, els nostres canals
                                                                   d'MC digital.
                                                                                            d'atenció a l'usuari i difusió d'informació han estat
                                                                 VOLANT ASSISTENCIAL ELECTRÒNIC            una eina essencial.

                                                                                            En l'apartat de "Tràmits i gestions" del lloc web
                                                                 El nou volant assistencial té una versió a la zona
                                                                                            s'ha elaborat una fitxa per a cadascuna de
                                                                 pública perquè hi puguin tenir accés usuaris no
                                                                                            les prestacions extraordinàries noves que s'han
                                                                 registrats, i una versió amb usuari registrat en què es
                                                                                            posat a disposició dels treballadors autònoms
                                                                 facilita la càrrega de dades del treballador que ha
                                                                                            que han vist alterada l'activitat laboral habitual.
                                                                 patit l'incident, l'empresa, la data i la persona que
                                                                                            Amb aquesta fitxa l'usuari pot tramitar la seva
                                                                 envia el volant, etc., i l'usuari només ha d'omplir la
                                                                                            sol·licitud amb una funció web que el guia en
                                                                 informació de l'incident ocorregut.
                                                                                            cadascun dels passos necessaris per a completar-
                                                                                            la. Així mateix, cadascuna de les fitxes incorpora
                                                                                            la documentació relacionada, un formulari de
                                                                                            contacte amb la mútua i enllaços d'interès, entre
                                                                                            d'altres.
   66     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          67
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71