Page 65 - Memòria 2020_CA
P. 65

TRANSFORMACIÓ DIGITAL  ` Transformació de la cultura de l'entitat INNOVACIÓ EN ASSISTÈNCIA

 Una de les claus de la digitalització ha estat, i  SANITÀRIA
 PLA ESTRATÈGIC continua essent, la transformació de la cultura
 corporativa.  Les nostres clíniques compten amb tecnologia   ` Continuïtat de la prova pilot de telemedicina.
 Continuem avançant de manera sòlida en la  avançada, adaptada al seu nivell assistencial i  Permet la consulta virtual entre el personal mèdic
 Al llarg del 2020 hem ha dotat de mobilitat tots
 implantació del Pla Estratègic de Transformació  a les necessitats dels pacients; així mateix, des  dels centres assistencials i els especialistes, amb
 els sistemes corporatius i facilitat que tots els
 Digital que es va dissenyar i llançar el 2018. dels centres s'impulsen iniciatives innovadores  l'objectiu de millorar la qualitat de l'assistència
 empleats i empleades puguin treballar des de  per a afavorir una cura millor i una recuperació  i optimitzar els desplaçaments. Vam iniciar
 De fet, l'eclosió de la pandèmia ha contribuït a  qualsevol ubicació i disposar de les mateixes  més ràpida dels treballadors i treballadores de les  la prova pilot en dos centres assistencials i
 aquest avanç i ha donat impuls a les tres línies  facilitats d'accés a sistemes digitals que  empreses mutualistes. la Clínica Copèrnic. El 2020 vam tenir més
 estratègiques d'aquest pla: tenen en el lloc de treball habitual, amb una
      El 2020 s'han dut a terme els projectes següents:    de 100 teleconsultes a gairebé 90 pacients,
 qualitat equiparable i amb nivells de seguretat
  ` Facilitar la relació amb les nostres empreses        amb un resultat molt positiu tant pel que fa al
 mutualistes, assessors laborals i usuaris.  controlats.   ` Implantació de la nova història clínica  seguiment com a la reducció de costos. El 2021
 La gestió de les noves prestacions per  Hem impulsat l'ús d'eines i tecnologies noves que  electrònica (HCIS) comuna per a centres  ampliarem la telemedicina a un bon nombre
 cessament d'activitat en les diferents variants  han permès aportar coneixement, agilitat en  assistencials i clíniques. La digitalització  de centres d'MC MUTUAL.
 ha requerit un esforç en l'acceleració de la  la presa de decisió i eficiència en la realització  de la història clínica ofereix innombrables  Cal destacar que, en paral·lel al projecte
 digitalització dels tràmits. Els autònoms i els  de processos; hem instaurat la cultura de zero  avantatges tant per als pacients com per als  de telemedicina, hem potenciat l'ús de la
 assessors laborals han pogut sol·licitar totes  paper, implantat les comunicacions unificades  professionals sanitaris. Una n'és la major agilitat  teleconsulta com a eina per a mantenir les
 aquestes prestacions de manera totalment  i dotat l'entitat d'eines facilitadores del canvi. en el seguiment del pacient, atès que en  consultes externes en temps de pandèmia.
       possibilita l'accés ràpid a les dades clíniques
 digital.  Com a suport a l'adaptació vertiginosa que  i els antecedents en qualsevol moment del  El 2020 la telemedicina ha representat el
 El fet de posar a disposició dels nostres usuaris el  es requeria, una fórmula innovadora ens ha  procés d'atenció, independentment de si  12% de l'activitat total de les consultes a la
 tràmit electrònic de totes les noves prestacions  permès de dur a terme la capacitació digital  ha estat visitat en un centre assistencial o en  Clínica Copèrnic i el 8% a la Clínica Londres.
 ha representat un avanç importantíssim, i avui  del personal. En primer lloc vam posar a prova  una de les clíniques, o de si es tracta d'un cas  Concretament, en el segon semestre del 2020
 tota la relació administrativa amb la mútua es  el grau de competències de l'equip humà  de contingència comuna o de contingència  ha representat el 17% del total de l'activitat de
 pot fer de manera digital. en aquesta matèria. I després vam posar en  consultes externes de les clíniques.
       professional.
 marxa la formació mitjançant "Reptes digitals".
 Tota l'organització ha tingut l'oportunitat de
 participar en la resolució d'aquests reptes, i
 d'aquesta manera s'ha pogut formar i —el que
 és més important— implicar en la transformació
 digital mitjançant l'aprenentatge.
  ` Implantació de la tecnologia habilitadora

 La tecnologia ha possibilitat els importants
 avenços en la digitalització que s'han produït
 el 2020.

 A més de la tecnologia mateixa necessària
 per a la digitalització dels tràmits, hem posat
 a disposició de tota l'organització un seguit
 d'eines que han permès el treball col·laboratiu
 entre els professionals de la mútua i han
 proporcionat les eines de comunicació i
 connectivitat específiques que requeria la
 mobilitat (portàtils, surfaces o sistemes de
 videoconferència, entre d'altres). 64 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          65
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70