Page 64 - Memòria 2020_CA
P. 64

TRANSFORMACIÓ DIGITAL                  ` Transformació de la cultura de l'entitat          INNOVACIÓ EN ASSISTÈNCIA

                                  Una de les claus de la digitalització ha estat, i       SANITÀRIA
      PLA ESTRATÈGIC                     continua essent, la transformació de la cultura
                                  corporativa.                          Les nostres clíniques compten amb tecnologia    ` Continuïtat de la prova pilot de telemedicina.
      Continuem avançant de manera sòlida en la                                    avançada, adaptada al seu nivell assistencial i  Permet la consulta virtual entre el personal mèdic
                                  Al llarg del 2020 hem ha dotat de mobilitat tots
      implantació del Pla Estratègic de Transformació                                    a les necessitats dels pacients; així mateix, des    dels centres assistencials i els especialistes, amb
                                  els sistemes corporatius i facilitat que tots els
      Digital que es va dissenyar i llançar el 2018.                                     dels centres s'impulsen iniciatives innovadores   l'objectiu de millorar la qualitat de l'assistència
                                  empleats i empleades puguin treballar des de          per a afavorir una cura millor i una recuperació    i optimitzar els desplaçaments. Vam iniciar
      De fet, l'eclosió de la pandèmia ha contribuït a    qualsevol ubicació i disposar de les mateixes         més ràpida dels treballadors i treballadores de les   la prova pilot en dos centres assistencials i
      aquest avanç i ha donat impuls a les tres línies    facilitats d'accés a sistemes digitals que           empreses mutualistes.                  la Clínica Copèrnic. El 2020 vam tenir més
      estratègiques d'aquest pla:               tenen en el lloc de treball habitual, amb una
                                                                 El 2020 s'han dut a terme els projectes següents:    de 100 teleconsultes a gairebé 90 pacients,
                                  qualitat equiparable i amb nivells de seguretat
        ` Facilitar la relació amb les nostres empreses                                                              amb un resultat molt positiu tant pel que fa al
       mutualistes, assessors laborals i usuaris.      controlats.                            ` Implantació de la nova història clínica      seguiment com a la reducció de costos. El 2021
       La gestió de les noves prestacions per        Hem impulsat l'ús d'eines i tecnologies noves que         electrònica (HCIS) comuna per a centres       ampliarem la telemedicina a un bon nombre
       cessament d'activitat en les diferents variants   han permès aportar coneixement, agilitat en            assistencials i clíniques. La digitalització     de centres d'MC MUTUAL.
       ha requerit un esforç en l'acceleració de la     la presa de decisió i eficiència en la realització        de la història clínica ofereix innombrables     Cal destacar que, en paral·lel al projecte
       digitalització dels tràmits. Els autònoms i els   de processos; hem instaurat la cultura de zero          avantatges tant per als pacients com per als     de telemedicina, hem potenciat l'ús de la
       assessors laborals han pogut sol·licitar totes  paper, implantat les comunicacions unificades          professionals sanitaris. Una n'és la major agilitat  teleconsulta com a eina per a mantenir les
       aquestes prestacions de manera totalment       i dotat l'entitat d'eines facilitadores del canvi.        en el seguiment del pacient, atès que en       consultes externes en temps de pandèmia.
                                                                   possibilita l'accés ràpid a les dades clíniques
       digital.                       Com a suport a l'adaptació vertiginosa que            i els antecedents en qualsevol moment del      El 2020 la telemedicina ha representat el
       El fet de posar a disposició dels nostres usuaris el  es requeria, una fórmula innovadora ens ha           procés d'atenció, independentment de si       12% de l'activitat total de les consultes a la
       tràmit electrònic de totes les noves prestacions   permès de dur a terme la capacitació digital           ha estat visitat en un centre assistencial o en   Clínica Copèrnic i el 8% a la Clínica Londres.
       ha representat un avanç importantíssim, i avui    del personal. En primer lloc vam posar a prova          una de les clíniques, o de si es tracta d'un cas   Concretament, en el segon semestre del 2020
       tota la relació administrativa amb la mútua es    el grau de competències de l'equip humà              de contingència comuna o de contingència       ha representat el 17% del total de l'activitat de
       pot fer de manera digital.              en aquesta matèria. I després vam posar en                                       consultes externes de les clíniques.
                                                                   professional.
                                  marxa la formació mitjançant "Reptes digitals".
                                  Tota l'organització ha tingut l'oportunitat de
                                  participar en la resolució d'aquests reptes, i
                                  d'aquesta manera s'ha pogut formar i —el que
                                  és més important— implicar en la transformació
                                  digital mitjançant l'aprenentatge.
                                  ` Implantació de la tecnologia habilitadora

                                  La tecnologia ha possibilitat els importants
                                  avenços en la digitalització que s'han produït
                                  el 2020.

                                  A més de la tecnologia mateixa necessària
                                  per a la digitalització dels tràmits, hem posat
                                  a disposició de tota l'organització un seguit
                                  d'eines que han permès el treball col·laboratiu
                                  entre els professionals de la mútua i han
                                  proporcionat les eines de comunicació i
                                  connectivitat específiques que requeria la
                                  mobilitat (portàtils, surfaces o sistemes de
                                  videoconferència, entre d'altres).   64     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          65
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69