Page 62 - Memòria 2020_CA
P. 62

PUBLICACIÓ MC SALUT LABORAL                                              ASSESSOREM EN EMPRESA
                                                                 SALUDABLE
      MC SALUT LABORAL ha estat, des de l'any 2006,    La situació de pandèmia i l'estat d'alarma ha pro-
      la publicació de referència en PRL d'MC MUTUAL.   piciat que al llarg d'aquest exercici hàgim generat        A MC MUTUAL hem seguit ampliant recursos per
      Una revista digital que ha tingut des dels inicis  més de 50 codis de bones pràctiques en PRL, orien-        a les organitzacions que desenvolupen iniciatives
      l'objectiu de difondre bones pràctiques per a    tats a la gestió preventiva del coronavirus.           de promoció de la salut en la plantilla. També
      la gestió i millora contínua de la prevenció de   Hem creat també l'espai específic al web "Recur-         hem emprès accions formatives i assessorament
      les empreses i treballadors autònoms, acostant    sos Preventius COVID-19", en què s'inclou informa-        específic en empreses mutualistes per a l'adopció
      el nostre coneixement preventiu, així com el     ció actualitzada, tant del Ministeri de Sanitat com        de polítiques d'Empresa Saludable.
      d'experts en les diverses matèries relacionades  d'MC MUTUAL.
      amb la prevenció i la salut laboral.                                          L'aplicació per a dispositius mòbils APPosta per la
      Els canvis en el món laboral, i sobretot les noves        "Hem elaborat més de 50 codis de           teva salut, disponible a Google Play i App Store,
      tendències en el consum de continguts, han mo-         bones pràctiques en prevenció i salut         s'ha consolidat en aquest exercici. Entre les millores
      tivat que l'esmentada publicació passi a quedar         laboral relacionats amb la COVID-19"          presentades en destaquen la traducció al català
      pròximament integrada en el nou portal dedicat a                                    i la inclusió de múltiples continguts dedicats a la
      la prevenció i a la salut laboral de la mútua, el llan-                                COVID-19, que han estat traslladats als usuaris en
      çament del qual està previst per a inicis de 2021.                                   forma de notificacions emergents, i que han subs-
      Així, els 16.363 subscriptors amb què comptava la                                   tituït altres materials informatius que eren previstos
      revista deixaran de rebre-la per passar a dispo-                                    per al 2020. Les dades més significatives són les se-
      sar-ne dels continguts d'una forma més adaptada                                    güents:
      a les necessitats actuals.                                                 ` Nombre d'empreses d'alta = 29

                                                                   ` Nombre d'instal·lacions = 800
            "La publicació MC SALUT LABORAL
         desapareix el 2020 i queda integrada en                                       ` Notificacions emergents enviades = 158.106
          el nou portal web de prevenció i salut
         laboral d'MC MUTUAL, el llançament del
           qual està previst per a inicis de 2021"      CODIS DE BONES PRÀCTIQUES EN PRL

      La difusió de codis de bones pràctiques preven-
      tives també l'hem feta posant a disposició de les
      empreses mutualistes i els treballadors autònoms
      materials diversos com ara manuals, fullets, tríptics,
      cartells, campanyes sobre conducta preventiva
      responsable i audiovisuals. Una àmplia varietat de
      més de 400 codis que han estat accessibles des
      del nostre web i que a partir de febrer de 2021 es-
      taran accessibles des del nou portal web de pre-
      venció i salut laboral d'MC MUTUAL.

   62     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          63
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67