Page 60 - Memòria 2020_CA
P. 60

PROMOCIONEM LA PREVENCIÓ DE             Les organitzacions triades pel jurat, compost per
      RISCOS LABORALS                   la Comissió de Control i Seguiment d'MC MUTUAL,
                                han estat:
      A MC MUTUAL estem compromesos amb la           ` ARATUBO (Vitòria).
      prevenció i la seva divulgació.
                                  ` Talaia Riotinto Minera (Huelva).
      En aquest sentit, durant l'exercici 2020, hem      ` Associació de Paralítics Cerebrals de Badajoz
      desenvolupat un portal de "Prevenció i Salut      (Badajoz)
      Laboral" per a facilitar els nostres productes i serveis
      en activitats preventives, amb l'objectiu que es     ` Corporació de Pràctics del Port de Vigo
      constitueixi com un espai de referència en aquesta   (Pontevedra)
      matèria per a les empreses, que s'ha d'inaugura el    ` FI Group (Barcelona)
      febrer del 2021.
                                  ` KH Lloreda (Barcelona)
      PREMIS MC MUTUAL "ANTONIO BARÓ"             ` Suez Treatment Solutions (Biscaia)
      A LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS          I com a premis especials:


      Distingim amb els Premis MC MUTUAL "Antonio       ` Premi Especial de la Innovació en Prevenció
      Baró" les empreses i institucions que demostren     de Riscos Laborals: Synlab Diagnòstics Globals
      el seu compromís amb la prevenció. Aquest        (Barcelona)                          Finalment, cal destacar que el jurat també ha      ` 140 candidatures en la categoria de redacció
      any hem celebrat la XIX edició del certamen, i      ` Premi especial de seguretat viària: Tüv          reconegut quatre empreses amb un accèssit      d'estudiants.
      malgrat la situació tan complexa que vivim com     Rheinland Ibèrica (Barcelona)                 especial per la qualitat de la seva gestió preventiva.   ` 244 candidatures en la categoria de fotografia
      a conseqüència de la pandèmia, hem comptat                                       PREMIS MC 28 D'ABRIL                  d'estudiants.
      amb la participació de 34 empreses.           ` Premi Especial de la Direcció General d'MC
                                  MUTUAL: Interempleo ETT (Múrcia)                                            ` 162 candidatures en la categoria de fotografia
                                                                 Els Premis MC 28 d'abril tenen la finalitat de
                                                                                             de treballadors.
                                                                 commemorar el Dia Mundial de la Seguretat i       ` 5 candidatures al reconeixement personal.
       2                                                          la cultura preventiva entre els treballadors       "La categoria de redacció d'estudiants ha
                                                                 Salut en el Treball, a més de sensibilitzar i difondre
           8
                                                                 d'empreses mutualistes, treballadors autònoms
                                                                                               presentat un increment en la participació

        D’ABRIL                                                      adherits i estudiants.                   de 65% respecte de l'exercici precedent"
                                                                 És un certamen alineat amb un dels grans objectius
        DIA MUNDIAL DE LA
        SEGURETAT I LA SALUT                                                de l'Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el
         EN EL TREBALL
                                                                 Treball 2015-2020: potenciar la sensibilització de les  RECONEIXEMENT "ZERO ÉS +"
                                                                 persones en matèria de PRL (Objectiu 2D).
                                                                                            Amb la distinció anual "Zero és +", MC MUTUAL
                                                                 En aquesta XII edició hem registrat un increment del  reconeix aquelles entitats amb una plantilla igual o
                                                                 65% de la participació d'estudiants en la categoria  superior a 25 treballadors que no han registrat cap
                                                                 de redacció, respecte de l'exercici precedent. Així  accident de treball o malaltia professional amb
                                                                 mateix, la categoria de fotografia per a estudiants  baixa, accident de treball mortal o incapacitat
                                                                 i treballadors s'ha mantingut en la mateixa ràtio,  permanent derivada de contingència professional
                                                                 per la qual cosa podem concloure que hi ha      en un període de cinc anys consecutius o més.
                                                                 hagut una acceptació magnífica del certamen.
                                                                 Aquestes han estat les candidatures presentades:   En l'exercici 2020, hem reconegut amb aquesta
                                                                                            distinció en 30 empreses mutualistes.

   60     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          61
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65