Page 6 - Memòria 2020_CA
P. 6

Benvolguts mutualistes:               autònoms adherits a MC MUTUAL van sol·licitar
                                                                 Benvolgudes mutualistes:               aquests ajuts.

                                                                 L'any 2020, del qual retem comptes en aquest     També vull fer referència a la tasca realitzada

             CARTA DEL DIRECTOR                                            informe, ha estat, sense cap dubte, el més complex  pels nostres serveis de prevenció per ajudar les
                                                                 de les últimes dècades.
                                                                                            empreses associades a preservar la salut dels seus
                                                                                            equips, creant desenes de materials específics per
                                                                 I per això sento la necessitat de començar aquesta  a diferents sectors d'activitat.
                       GENERAL                                       carta mostrant el meu suport i afecte per totes les  Així mateix, vull ressaltar també el gran esforç
                                                                 famílies que pateixen les conseqüències d'aquesta
                                                                 crisi sense precedents.               comunicatiu que hem fet per mantenir informats
                                                                                            els nostres grups d'interès de les noves normatives
                                                                 La COVID-19 ens ha plantejat nous reptes i      emeses pel Govern i per resoldre tots els dubtes
                                                                 dificultats; i, encara que pugui semblar un tòpic,  que anaven sorgint, qüestió molt necessària en
                                                                 estic convençut que és en temps d'adversitat     moments d'incertesa.
                                                                 quan els valors de cadascun es posen a prova.
                                                                 Els valors són com les arrels d'un arbre: a elles en  Les pàgines d'aquesta memòria d'activitat recu-
                                                                 deu el creixement i l'esplendor, elles s'encarreguen  llen un relat singular en la nostra història. Qui es po-
                                                                 de mantenir-lo recte i evitar que les inclemències  dia imaginar que la nostra clínica MC Copèrnic, a
                                                                 l'enderroquin. Així que les persones —i les     Barcelona, s'havia de convertir, gairebé d'un dia
                                                                 companyies— amb principis i valors sòlids estaran  per l'altre, en un hospital per a atendre persones
                                                                 també en millors condicions i tindran menys     grans provinents de geriàtrics? Els professionals
                                                                 dificultats per a superar qualsevol obstacle.    sanitaris que van protagonitzar aquesta narrativa
                                                                                            es van adaptar a la nova situació d'una manera
                                                                 I després d'aquesta introducció, puc dir que sento  excel·lent, i van donar el millor d'ells mateixos. Ha
                                                                 que aquest ha estat el nostre cas. Estic profunda-  passat un any des de llavors, però no puc evitar
                                                                 ment orgullós de la resposta que han tingut les per- d'emocionar-me en recordar-ho.
                                                                 sones que conformen la nostra entitat; un equip
                                                                 que ha deixat palesa la seva vocació de servei i   Estic orgullós de com hem afrontat la crisi. Però
                                                                 una voluntat genuïna de cooperar i afrontar els   també he de parlar de l'altra cara de la moneda.
                                                                 contratemps amb enteresa.              De la qüestió conjuntural, la que no depèn de les
                                                                                            persones, de les seves capacitats i de les seves
                                                                 Voldria ressenyar algunes de les fites més rellevants
                                                                 assolides al llarg de l'any. Assoliments que han estat
                                                                 possibles, entre d'altres, gràcies al compromís dels
                                                                 empleats i empleades i a l'ambiciós camí cap a la
                                                                 transformació digital que vam iniciar el 2019.


                                                                 El primer gran èxit de la gestió de la crisi va ser el de
                                                                 poder ampliar la possibilitat de teletreballar a més
                                                                 de la meitat de la plantilla de manera immediata,
                                                                 que va ser factible perquè teníem implantada
                                                                 aquesta modalitat de treball per a certs perfils des
                                                                 del mes de gener.

                                                                 Vull destacar també la important tasca realitzada
                                                                 per la mútua per a gestionar de forma totalment
                                                                 digital les prestacions dirigides als autònoms per
                                                                 pal·liar els efectes de la caiguda de l'activitat
                                                                 econòmica. Cal tenir en compte que el 48% dels
    6     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                         MC MUTUAL. Memòria 2020           7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11