Page 59 - Memòria 2020_CA
P. 59

ASSESSOREM EN PREVENCIÓ DE  global, que implica evitar 610 accidents de treball
 RISCOS LABORALS amb baixa i un estalvi de 10.016 jornades de
 treball perdudes l'any. Els resultats, per tant, han
 Durant l'exercici 2020 els nostres tècnics han  estat bons, tot i que cal valorar-los també en el
 assessorat 6.296 empreses, excloses les previstes en  context de la crisi sanitària, en què han intervingut
 el PAEES descrit més endavant, que han valorat el  altres variables no associades directament a les
 grau de satisfacció amb l'actuació amb un 8,7 sobre  activitats preventives.
 10.
 ASSESSORAMENT INFO

 Hem assessorat en relació a la COVID-19 2.248
 Complementàriament al PAEES i a l'objecte
 empreses, majoritàriament amb menys de 50
 d'ampliar-ne l'abast, també oferim a les nostres
 treballadors, en les quals hem executat un total
 empreses associades l'Assessorament INFO", per a
 de 3.225 actuacions. L'objectiu era promoure la
 reduir-ne la sinistralitat. Consisteix a proporcionar-
 implantació de les mesures preventives establertes
 los informació detallada sobre els seus indicadors
 pel Ministeri de Sanitat, sobretot en els sectors que
 de sinistralitat i anàlisi comparativa, observant-ne
 en reprendre l'activitat requerien modificacions
 l'evolució amb la mitjana nacional del sector a
 importants en els procediments de treball (hostaleria,
 què pertanyen i, orientant-los sobre els productes
 comerç, etc.) i en aquells amb una exposició
 i serveis d'activitats preventives d'MC MUTUAL que
 especial al virus (sanitari, assistencial).
 millor poden ajudar-los a disminuir la sinistralitat. El
 PLA D'ACCIÓ PER A EMPRESES AMB  2020 s'han beneficiat d'aquest servei 442 empreses.
 ESPECIAL SINISTRALITAT (PAEES)
 INFORMES DE SINISTRALITAT
 Aquest any han participat en el PAEES, 155 empreses  A MC MUTUAL oferim a les empreses un servei de  BÚSTIA DE CONSULTES DE PREVENCIÓ FORMEM EN PREVENCIÓ
 mutualistes de tots els sectors, fonamentalment  consulta d'informació relacionada amb la seva  DE RISCOS LABORALS
 pimes. L'actuació s'ha centrat fonamentalment en  sinistralitat laboral, que els permet disposar de  La bústia de "Consultes de Prevenció" a què tenen
 aspectes relacionats amb la COVID-19, encara que  dades fiables i actualitzades en tot moment. Poden  accés els nostres mutualistes està situada a la zona  Aquest 2020, les activitats formatives en línia s'han
 també s'han tractat l'anàlisi de sistemes de gestió  disposar d'informes de sinistralitat mitjançant  privada del web. El 2020 hem registrat 36 consultes  incrementat respecte de les presencials, com a
 de PRL i la investigació dels accidents de treball i  la zona privada del nostre web, que es poden  (15 d'elles associades a la COVID-19), amb un grau  conseqüència de la pandèmia.
 malalties professionals, entre altres temes. Aquestes  consultar de forma fàcil, fiable i segura. El 2020  de satisfacció dels usuaris de 9,2 sobre 10. Els resultats són els següents:
 empreses han reduït d'un 43% l'índex d'incidència
 s'han registrat 10.567 accessos als informes. "Hem fet més de 3.000 assessoraments   ` Esdeveniments presencials i online: 123, amb
        tècnics específics en PRL sobre COVID-19"     4.627 assistents i amb un grau de satisfacció de
                                  9,5 sobre 10.

                                  ` Campus MC: 20.461 persones matriculades i
                                  amb un grau de satisfacció de 9,3 sobre 10.
                                Hem actualitzat l'oferta formativa de Campus MC
                                amb tres productes, entre els quals destaquem
                                el curs sobre "Mesures Preventives en els llocs de
                                treball davant la COVID-19", que ha registrat 10.857
                                matrícules.

                                Més informació a la Memòria d'Activitats Preventi-
                                ves.


                                     "El curs de Campus MC sobre mesures
                                   preventives en els llocs de treball davant la
                                    COVID-19 ha registrat 10.857 matrícules" 58 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          59
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64