Page 58 - Memòria 2020_CA
P. 58

ASSESSOREM EN PREVENCIÓ DE              global, que implica evitar 610 accidents de treball
      RISCOS LABORALS                   amb baixa i un estalvi de 10.016 jornades de
                                treball perdudes l'any. Els resultats, per tant, han
      Durant l'exercici 2020 els nostres tècnics han    estat bons, tot i que cal valorar-los també en el
      assessorat 6.296 empreses, excloses les previstes en  context de la crisi sanitària, en què han intervingut
      el PAEES descrit més endavant, que han valorat el  altres variables no associades directament a les
      grau de satisfacció amb l'actuació amb un 8,7 sobre  activitats preventives.
      10.
                                ASSESSORAMENT INFO

      Hem assessorat en relació a la COVID-19 2.248
                                Complementàriament al PAEES i a l'objecte
      empreses, majoritàriament amb menys de 50
                                d'ampliar-ne l'abast, també oferim a les nostres
      treballadors, en les quals hem executat un total
                                empreses associades l'Assessorament INFO", per a
      de 3.225 actuacions. L'objectiu era promoure la
                                reduir-ne la sinistralitat. Consisteix a proporcionar-
      implantació de les mesures preventives establertes
                                los informació detallada sobre els seus indicadors
      pel Ministeri de Sanitat, sobretot en els sectors que
                                de sinistralitat i anàlisi comparativa, observant-ne
      en reprendre l'activitat requerien modificacions
                                l'evolució amb la mitjana nacional del sector a
      importants en els procediments de treball (hostaleria,
                                què pertanyen i, orientant-los sobre els productes
      comerç, etc.) i en aquells amb una exposició
                                i serveis d'activitats preventives d'MC MUTUAL que
      especial al virus (sanitari, assistencial).
                                millor poden ajudar-los a disminuir la sinistralitat. El
      PLA D'ACCIÓ PER A EMPRESES AMB            2020 s'han beneficiat d'aquest servei 442 empreses.
      ESPECIAL SINISTRALITAT (PAEES)
                                INFORMES DE SINISTRALITAT
      Aquest any han participat en el PAEES, 155 empreses  A MC MUTUAL oferim a les empreses un servei de          BÚSTIA DE CONSULTES DE PREVENCIÓ           FORMEM EN PREVENCIÓ
      mutualistes de tots els sectors, fonamentalment   consulta d'informació relacionada amb la seva                                    DE RISCOS LABORALS
      pimes. L'actuació s'ha centrat fonamentalment en   sinistralitat laboral, que els permet disposar de         La bústia de "Consultes de Prevenció" a què tenen
      aspectes relacionats amb la COVID-19, encara que   dades fiables i actualitzades en tot moment. Poden        accés els nostres mutualistes està situada a la zona  Aquest 2020, les activitats formatives en línia s'han
      també s'han tractat l'anàlisi de sistemes de gestió  disposar d'informes de sinistralitat mitjançant         privada del web. El 2020 hem registrat 36 consultes  incrementat respecte de les presencials, com a
      de PRL i la investigació dels accidents de treball i  la zona privada del nostre web, que es poden         (15 d'elles associades a la COVID-19), amb un grau  conseqüència de la pandèmia.
      malalties professionals, entre altres temes. Aquestes  consultar de forma fàcil, fiable i segura. El 2020       de satisfacció dels usuaris de 9,2 sobre 10.     Els resultats són els següents:
      empreses han reduït d'un 43% l'índex d'incidència
                                s'han registrat 10.567 accessos als informes.               "Hem fet més de 3.000 assessoraments      ` Esdeveniments presencials i online: 123, amb
                                                                    tècnics específics en PRL sobre COVID-19"     4.627 assistents i amb un grau de satisfacció de
                                                                                             9,5 sobre 10.

                                                                                              ` Campus MC: 20.461 persones matriculades i
                                                                                             amb un grau de satisfacció de 9,3 sobre 10.
                                                                                            Hem actualitzat l'oferta formativa de Campus MC
                                                                                            amb tres productes, entre els quals destaquem
                                                                                            el curs sobre "Mesures Preventives en els llocs de
                                                                                            treball davant la COVID-19", que ha registrat 10.857
                                                                                            matrícules.

                                                                                            Més informació a la Memòria d'Activitats Preventi-
                                                                                            ves.


                                                                                                 "El curs de Campus MC sobre mesures
                                                                                              preventives en els llocs de treball davant la
                                                                                                COVID-19 ha registrat 10.857 matrícules"   58     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          59
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63