Page 57 - Memòria 2020_CA
P. 57

En relacionar els casos socials amb els accidents  En 2019 vam posar en marxa un portal dedicat  PREVENCIÓ DE RISCOS  QUALITAT DE LES ACTIVITATS
 amb baixa s'observa que els casos socials poden  a l'absentisme, un espai on es reflecteix tota  LABORALS PREVENTIVES
 arribar a variar de 61 a 83 per cada 1.000 acci- l'experiència de la mútua en aquest àmbit.
 dents amb baixa, segons el territori. Les activitats preventives que hem desenvolupat  El 2020, l'entitat certificadora AENOR, celebrava
 Així mateix, el 2020 hem continuat treballant per a
 Prestacions especials  ajudar les nostres empreses associades a gestionar  a MC MUTUAL durant l'exercici 2020 han estat  la segona auditoria de seguiment de la Norma
      totalment condicionades per l'estat d'alarma     ISO 9001:2015, en la qual estem certificats, per a
 L'1 de gener de l'any 2020 va entrar en vigor  l'absentisme en les organitzacions. A l'apartat  decretat al nostre país com a conseqüència de  comprovar si les nostres actuacions estan d'acord
 una nova Resolució de la Direcció General  "Gestió de l'absentisme" hi ha les eines i els recursos  la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.  amb els requisits que s'hi estableixen.
 d'Ordenació de la Seguretat Social, per la qual  que posem a disposició de les nostres empreses  En aquest sentit, hem fet totes les actuacions
 s'estableix el règim d'aplicació de les prestacions  mutualistes. L'auditoria conclou que el Sistema de Gestió de
      que han estat al nostre abast per contribuir al
 complementàries de l'article 96.1 B) del text refós      Qualitat (SGC) de les activitats preventives d'MC
 El nostre model de gestió de l'absentisme es  control de la pandèmia en l'àmbit laboral, a fi de
 de la Llei general de la seguretat Social.           MUTUAL no presenta cap no-conformitat, per la
 caracteritza per ser innovador, diferenciat i  possibilitar la reincorporació de les empreses i dels  qual cosa la certificació de tot el Sistema es manté
 Les esmentades prestacions es configuren com a  dinàmic, en què participen professionals mèdics i  treballadors autònoms al desenvolupament de les  sense cap desviació.
 alienes i complementàries a les incloses en l'acció  d'infermeria. Una metodologia que busca millorar  activitats respectives en condicions adequades
 protectora de la Seguretat Social. Tenen caràcter  la competitivitat, optimitzar costos i assegurar un  de seguretat i salut.
 potestatiu, tant en el reconeixement com en la  major control i agilitat en la gestió de les baixes.
      Com cada any, les activitats i projectes que
 quantia, i les concedeix la Comissió de Prestacions  havíem començat a l'inici de l'exercici s'ajustaven
 Especials. Durant el 2020 hem elaborat 835 informes i efectuat
 30 actuacions en empreses, que implica que hem  escrupolosament als criteris establerts en el Reial
 D'acord amb el que estableix la Resolució, hem  prestat servei a 317 organitzacions, que sumen un  Decret 860/2018, pel qual es regulen les activitats
 creat un Catàleg de Prestacions Complementàries  total de 350.000 treballadors i treballadores.  preventives que exerceixen les MCSS, i en la
 d'MC MUTUAL, en què se'n concreten els subjectes  Resolució anual; complint també amb el que
 protegits, el règim d'aplicació, els límits de rendes  "Comptem amb un equip de professionals  disposa l'Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut
 de la unitat de convivència i els documents  dedicats exclusivament a assessorar les  en el Treball 2015-2020.
 necessaris en cada cas. No es poden atorgar  empreses mutualistes en la gestió de  Això no obstant, a partir del mes de març, derivat
 diferents prestacions a les previstes en el Catàleg. l'absentisme per incapacitat temporal" de la publicació al BOE del Reial Decret 463/2020,

 La posada en marxa de la nova resolució  pel qual es declara l'estat d'alarma, així com
 ha provocat una disminució notable de les  d'altres normes complementàries, vam reorientar
 prestacions complementàries. Aquest any s'han  la nostra actuació per a contribuir al control de la
 concedit 21 sol·licituds i 22 ajuts, que representa  pandèmia des de l'àmbit de la PRL, També vam
 un decreixement del 93,09% i del 94,07% respecte  portar a terme la resta de funcions encomanades
 a 2019. Com a conseqüència, se n'ha vist reduït  pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions,
 l'import que s'hi destina, que ha passat d'1,5 milions  seguint les indicacions que, respecte de la
 d'€ el 2019 a 222 mil € el 2020.  COVID-19, establia en el Pla General d'Activitats
      Preventives de la Seguretat Social a aplicar per les
      MCSS (Resolució de 25 de setembre de 2020).
 GESTIÓ DE L'ABSENTISME

      En els apartats següents exposem les actuacions        "Hem superat sense cap no-conformitat
 Com a MCSS som molt conscients que l'absentisme
      més rellevants executades.                l'auditoria externa de seguiment del sistema
 laboral causa un gran impacte, econòmic,
 laboral i social en les entitats, en els treballadors i      de gestió de qualitat efectuada per AENOR"
 treballadores i en el sistema de protecció social.
 Per això comptem amb un equip de professionals
 dedicats exclusivament a assessorar les empreses
 mutualistes en la gestió de l'absentisme per
 incapacitat temporal.


 56 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          57
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62