Page 56 - Memòria 2020_CA
P. 56

En relacionar els casos socials amb els accidents  En 2019 vam posar en marxa un portal dedicat           PREVENCIÓ DE RISCOS                 QUALITAT DE LES ACTIVITATS
      amb baixa s'observa que els casos socials poden   a l'absentisme, un espai on es reflecteix tota         LABORALS                       PREVENTIVES
      arribar a variar de 61 a 83 per cada 1.000 acci-   l'experiència de la mútua en aquest àmbit.
      dents amb baixa, segons el territori.                                         Les activitats preventives que hem desenvolupat  El 2020, l'entitat certificadora AENOR, celebrava
                                Així mateix, el 2020 hem continuat treballant per a
      Prestacions especials                ajudar les nostres empreses associades a gestionar        a MC MUTUAL durant l'exercici 2020 han estat     la segona auditoria de seguiment de la Norma
                                                                 totalment condicionades per l'estat d'alarma     ISO 9001:2015, en la qual estem certificats, per a
      L'1 de gener de l'any 2020 va entrar en vigor    l'absentisme en les organitzacions. A l'apartat          decretat al nostre país com a conseqüència de    comprovar si les nostres actuacions estan d'acord
      una nova Resolució de la Direcció General   "Gestió de l'absentisme" hi ha les eines i els recursos      la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.    amb els requisits que s'hi estableixen.
      d'Ordenació de la Seguretat Social, per la qual   que posem a disposició de les nostres empreses          En aquest sentit, hem fet totes les actuacions
      s'estableix el règim d'aplicació de les prestacions  mutualistes.                                                     L'auditoria conclou que el Sistema de Gestió de
                                                                 que han estat al nostre abast per contribuir al
      complementàries de l'article 96.1 B) del text refós                                                             Qualitat (SGC) de les activitats preventives d'MC
                                El nostre model de gestió de l'absentisme es           control de la pandèmia en l'àmbit laboral, a fi de
      de la Llei general de la seguretat Social.                                                                 MUTUAL no presenta cap no-conformitat, per la
                                caracteritza per ser innovador, diferenciat i         possibilitar la reincorporació de les empreses i dels  qual cosa la certificació de tot el Sistema es manté
      Les esmentades prestacions es configuren com a    dinàmic, en què participen professionals mèdics i         treballadors autònoms al desenvolupament de les   sense cap desviació.
      alienes i complementàries a les incloses en l'acció  d'infermeria. Una metodologia que busca millorar         activitats respectives en condicions adequades
      protectora de la Seguretat Social. Tenen caràcter  la competitivitat, optimitzar costos i assegurar un        de seguretat i salut.
      potestatiu, tant en el reconeixement com en la    major control i agilitat en la gestió de les baixes.
                                                                 Com cada any, les activitats i projectes que
      quantia, i les concedeix la Comissió de Prestacions                                  havíem començat a l'inici de l'exercici s'ajustaven
      Especials.                      Durant el 2020 hem elaborat 835 informes i efectuat
                                30 actuacions en empreses, que implica que hem          escrupolosament als criteris establerts en el Reial
      D'acord amb el que estableix la Resolució, hem    prestat servei a 317 organitzacions, que sumen un         Decret 860/2018, pel qual es regulen les activitats
      creat un Catàleg de Prestacions Complementàries   total de 350.000 treballadors i treballadores.          preventives que exerceixen les MCSS, i en la
      d'MC MUTUAL, en què se'n concreten els subjectes                                    Resolució anual; complint també amb el que
      protegits, el règim d'aplicació, els límits de rendes   "Comptem amb un equip de professionals            disposa l'Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut
      de la unitat de convivència i els documents         dedicats exclusivament a assessorar les          en el Treball 2015-2020.
      necessaris en cada cas. No es poden atorgar        empreses mutualistes en la gestió de          Això no obstant, a partir del mes de març, derivat
      diferents prestacions a les previstes en el Catàleg.     l'absentisme per incapacitat temporal"          de la publicació al BOE del Reial Decret 463/2020,

      La posada en marxa de la nova resolució                                      pel qual es declara l'estat d'alarma, així com
      ha provocat una disminució notable de les                                       d'altres normes complementàries, vam reorientar
      prestacions complementàries. Aquest any s'han                                     la nostra actuació per a contribuir al control de la
      concedit 21 sol·licituds i 22 ajuts, que representa                                pandèmia des de l'àmbit de la PRL, També vam
      un decreixement del 93,09% i del 94,07% respecte                                    portar a terme la resta de funcions encomanades
      a 2019. Com a conseqüència, se n'ha vist reduït                                    pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions,
      l'import que s'hi destina, que ha passat d'1,5 milions                                 seguint les indicacions que, respecte de la
      d'€ el 2019 a 222 mil € el 2020.                                            COVID-19, establia en el Pla General d'Activitats
                                                                 Preventives de la Seguretat Social a aplicar per les
                                                                 MCSS (Resolució de 25 de setembre de 2020).
      GESTIÓ DE L'ABSENTISME

                                                                 En els apartats següents exposem les actuacions        "Hem superat sense cap no-conformitat
      Com a MCSS som molt conscients que l'absentisme
                                                                 més rellevants executades.                l'auditoria externa de seguiment del sistema
      laboral causa un gran impacte, econòmic,
      laboral i social en les entitats, en els treballadors i                                                             de gestió de qualitat efectuada per AENOR"
      treballadores i en el sistema de protecció social.
      Per això comptem amb un equip de professionals
      dedicats exclusivament a assessorar les empreses
      mutualistes en la gestió de l'absentisme per
      incapacitat temporal.


   56     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          57
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61