Page 55 - Memòria 2020_CA
P. 55

La infecció post quirúrgica, la verificació de la llista  c.5. Recerca ACTIVITAT SOCIAL
 quirúrgica, la satisfacció dels pacients en clíniques
 i el grau de fidelització (NPS), les atencions per  El Pla Estratègic defineix la innovació com a valor,  Per a qualsevol persona, una afectació de la salut,
 recaiguda i la formació completa en seguretat  fet pel qual el PCS l'imprimeix també en l'esfera  ja sigui a causa d'una malaltia o d'un accident
 del pacient mostren valors excel·lents i en millora  sanitària, assistencial i avaluadora.  laboral, provoca una alteració en tots els aspectes
 progressiva. La qualitat dels registres de la història  de la seva vida. És un moment delicat en què
 clínica i la valoració global de la cultura professional  Per a innovar, busquem ser a prop d'on es  l'atenció sanitària adquireix una importància
 mostren valors adequats i estables. La satisfacció  produeixen els avenços, tant del desenvolupament  cabdal. Per això, a MC MUTUAL ens esforcem
 de pacients en centres assistencials i el grau de  científic com professional, de manera que MC  per donar una resposta adequada a la realitat
 fidelització (NPS) mostren valors discretament  MUTUAL és membre actiu de fòrums com la Societat  sanitària i social de les persones.
 decreixents. Espanyola de Traumatologia Laboral (SETLA),
 la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial  A MC MUTUAL definim el treball social en salut
 c.3. Innovació en l'actuació sanitària  (SECA) i l'Associació espanyola d'Infermeria en  com la intervenció sobre els factors psicosocials
 Traumatologia i Ortopèdia (AEETO). que incideixen en el procés de restabliment i
 Les nostres clíniques compten amb tecnologia  recuperació de l'autonomia dels treballadors i
 avançada, adaptada al seu nivell assistencial i  El nostre Comitè Científic Sanitari garanteix  treballadores que han patit un accident laboral o
 a les necessitats dels pacients; així mateix, des  l'impuls i el seguiment de les activitats científiques  una malaltia relacionada amb aquest entorn, a fi
 dels centres s'impulsen iniciatives innovadores  i investigadores i porta anys desenvolupant la  de promoure'n la reintegració social i laboral o, si
 per a afavorir una cura millor i una recuperació  Memòria Científica, que té l'objectiu de recopilar  s'escau, la millora de l'autonomia.
 més ràpida dels treballadors i treballadores de les  el coneixement científic de l'entitat i facilitar a
 empreses mutualistes. tothom l'accés d'aquest esforç de recerca i de  Perseguim una intervenció integral, dirigida al
 difusió dels professionals de la mútua. Impregnar- suport del treballador i la seva família, i utilitzem
 El 2020 s'han dut a terme els projectes següents:  nos d'aquest coneixement ens ajuda, sense  les solucions més adequades en cada situació,
 cap mena de dubte, a millorar i madurar com a  ja sigui una actuació professional o una ajuda
  ` Implantació de la nova història clínica  professionals.  econòmica.
 electrònica (HCIS), comuna per a centres
 assistencials i clíniques.  El 2020 hem atès 3.257 casos, el 24% menys que el
      2019.
  ` Continuïtat de la prova pilot de telemedicina.
      Considerant les diferents necessitats que hem
 Més informació a l'apartat "Innovació en  atès, els casos detectats en els nostres centres
 assistència sanitària".
      ambulatoris han estat 279, en l'àmbit hospitalari se
      n'han detectat 211.
 c.4. Acreditacions i certificacions sanitàries
               RÀTIO D'INTERVENCIONS DE TREBALL SOCIAL PER CAS
 En tota la infraestructura sanitària de la mútua
 està implantat i actualitzat el sistema UNE 179003
 de gestió de riscos per a la seguretat del pacient.  PRIMERA   RÀTIO 2020         RÀTIO 2019
 A més, les clíniques de Barcelona disposen del  VISITA  SUCCESSIVA  TOTAL  INTERVENCIONS/CAS  INTERVENCIONS/CAS
 sistema ISO 9001 i del model d'acreditació de
 Departament de Salut de la Generalitat de
         3.257       6.002     9.259       2,84            3,38
 Catalunya.


      La sinistralitat (accidents amb baixa per cada mil treballadors), oscil·la en un rang de 21‰ a 39‰ i, amb ella,
      l'activitat social per població i accidents. El nombre de casos socials per població varia entre 1,40 i 2,96 casos
      socials per cada 1.000 treballadors.

 54 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          55
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60