Page 54 - Memòria 2020_CA
P. 54

La infecció post quirúrgica, la verificació de la llista  c.5. Recerca                        ACTIVITAT SOCIAL
      quirúrgica, la satisfacció dels pacients en clíniques
      i el grau de fidelització (NPS), les atencions per  El Pla Estratègic defineix la innovació com a valor,   Per a qualsevol persona, una afectació de la salut,
      recaiguda i la formació completa en seguretat    fet pel qual el PCS l'imprimeix també en l'esfera         ja sigui a causa d'una malaltia o d'un accident
      del pacient mostren valors excel·lents i en millora  sanitària, assistencial i avaluadora.              laboral, provoca una alteració en tots els aspectes
      progressiva. La qualitat dels registres de la història                                 de la seva vida. És un moment delicat en què
      clínica i la valoració global de la cultura professional  Per a innovar, busquem ser a prop d'on es      l'atenció sanitària adquireix una importància
      mostren valors adequats i estables. La satisfacció  produeixen els avenços, tant del desenvolupament         cabdal. Per això, a MC MUTUAL ens esforcem
      de pacients en centres assistencials i el grau de  científic com professional, de manera que MC           per donar una resposta adequada a la realitat
      fidelització (NPS) mostren valors discretament    MUTUAL és membre actiu de fòrums com la Societat         sanitària i social de les persones.
      decreixents.                     Espanyola de Traumatologia Laboral (SETLA),
                                la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial          A MC MUTUAL definim el treball social en salut
      c.3. Innovació en l'actuació sanitària        (SECA) i l'Associació espanyola d'Infermeria en          com la intervenció sobre els factors psicosocials
                                Traumatologia i Ortopèdia (AEETO).                que incideixen en el procés de restabliment i
      Les nostres clíniques compten amb tecnologia                                   recuperació de l'autonomia dels treballadors i
      avançada, adaptada al seu nivell assistencial i  El nostre Comitè Científic Sanitari garanteix         treballadores que han patit un accident laboral o
      a les necessitats dels pacients; així mateix, des  l'impuls i el seguiment de les activitats científiques      una malaltia relacionada amb aquest entorn, a fi
      dels centres s'impulsen iniciatives innovadores  i investigadores i porta anys desenvolupant la          de promoure'n la reintegració social i laboral o, si
      per a afavorir una cura millor i una recuperació   Memòria Científica, que té l'objectiu de recopilar        s'escau, la millora de l'autonomia.
      més ràpida dels treballadors i treballadores de les  el coneixement científic de l'entitat i facilitar a
      empreses mutualistes.                tothom l'accés d'aquest esforç de recerca i de          Perseguim una intervenció integral, dirigida al
                                difusió dels professionals de la mútua. Impregnar-        suport del treballador i la seva família, i utilitzem
      El 2020 s'han dut a terme els projectes següents:  nos d'aquest coneixement ens ajuda, sense             les solucions més adequades en cada situació,
                                cap mena de dubte, a millorar i madurar com a           ja sigui una actuació professional o una ajuda
        ` Implantació de la nova història clínica    professionals.                          econòmica.
       electrònica (HCIS), comuna per a centres
       assistencials i clíniques.                                             El 2020 hem atès 3.257 casos, el 24% menys que el
                                                                 2019.
        ` Continuïtat de la prova pilot de telemedicina.
                                                                 Considerant les diferents necessitats que hem
      Més informació a l'apartat "Innovació en                                       atès, els casos detectats en els nostres centres
      assistència sanitària".
                                                                 ambulatoris han estat 279, en l'àmbit hospitalari se
                                                                 n'han detectat 211.
      c.4. Acreditacions i certificacions sanitàries
                                                                           RÀTIO D'INTERVENCIONS DE TREBALL SOCIAL PER CAS
      En tota la infraestructura sanitària de la mútua
      està implantat i actualitzat el sistema UNE 179003
      de gestió de riscos per a la seguretat del pacient.                                     PRIMERA                      RÀTIO 2020         RÀTIO 2019
      A més, les clíniques de Barcelona disposen del                                        VISITA     SUCCESSIVA     TOTAL   INTERVENCIONS/CAS     INTERVENCIONS/CAS
      sistema ISO 9001 i del model d'acreditació de
      Departament de Salut de la Generalitat de
                                                                     3.257       6.002     9.259       2,84            3,38
      Catalunya.


                                                                 La sinistralitat (accidents amb baixa per cada mil treballadors), oscil·la en un rang de 21‰ a 39‰ i, amb ella,
                                                                 l'activitat social per població i accidents. El nombre de casos socials per població varia entre 1,40 i 2,96 casos
                                                                 socials per cada 1.000 treballadors.

   54     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          55
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59