Page 53 - Memòria 2020_CA
P. 53

A partir d'aquests resultats s'han elaborat propostes  Els aspectes més mal valorats estan relacionats  c.2. Indicadors
 d'actuació.  amb la necessitat d'implantar més mesures
 d'accessibilitat per a pacients amb dificultats  Fem l'avaluació continuada de les actuacions
 a.2. Opinió dels pacients sensorials.  planificades per a la millora de la qualitat sanitària
      amb indicadors clau, l'opinió dels pacients
 Les enquestes de percepció obtingudes dels  C. ASSOLIMENTS DE LA QUALITAT  i preguntant als professionals sanitaris si les
 pacients són un instrument útil per a demanar-los  SANITÀRIA actuacions que fem per a millorar la qualitat tenen
 l'opinió sobre l'actuació sanitària.  un impacte en les activitats sanitàries quotidianes.
 c.1. Nou Pla Qualitat Sanitària 20-22
      A la taula, una selecció d'indicadors clau en
 Alguns aspectes destacables:
 La Direcció General de la mútua ha impulsat la  matèria de qualitat:
  ` Valoració del temps de dedicació per part del  renovació del PCS per al període 2020-2022.
 professional sanitari en l'atenció ambulatòria,
 un 8,3 sobre 10. I valoració de l'amabilitat en el  Cada tres anys, aquest pla es readapta a les
 tracte, un 8,9 sobre 10. necessitats canviants de l'organització, en defineix
 els instruments, els objectius i les actuacions a
  ` Valoració dels resultats de la intervenció
 en l'atenció hospitalària, un 9,3 sobre 10.  executar durant el període previst, tot això sota la
 Destaquen també l'amabilitat del professional  política general d'MC MUTUAL. INDICADORS 2017 2018 2019 2020  Estàndard
 sanitari, amb un 9,5 sobre 10.
 El PCS 20-22 estructura el conjunt d'actuacions
 Més informació en l'apartat "Enquestes de  sanitàries i administratives que expressen el nostre  1 Infecció postquirúrgica 0,21%  0,26% 0,26% 0,32% <1%
 satisfacció". treball assistencial i avaluador de la qualitat.                    Valor intern
 Aquestes actuacions són presents en tota
 B. PROFESSIONALS SANITARIS l'organització i se centren en dos protagonistes  2 Verificació quirúrgica correcta (LVQ) 90%  94% 94% 100% 90%
 fonamentals: els pacients, que són el centre                              Valor intern
 b.1. Enquestes de "Cultura i Antena de Qualitat"
 de la nostra acció assistencial i avaluadora, i                           8
 Els estudis de "Cultura i Antena de Qualitat" tenen  els professionals, que constitueixen la garantia  3 Satisfacció dels pacients en clíniques 9,1 9,1 9,1 9,1* Valor intern
 com a objectiu revisar periòdicament, mitjançant  principal de les nostres actuacions sanitàries.
 enquestes, la percepció dels professionals en  4 Grau de fidelització en clíniques (NPS) 74% 73% 75% 77% -
 matèria de qualitat i seguretat del pacient.  Hem definit els continguts amb aportacions        (Evolució)
 diferents: els temes pendents d'altres plans, l'opinió
 Durant el 2020 s'ha fet un estudi d'Antena de  i l'experiència dels pacients, els suggeriments  Satisfacció dels pacients en centres  8
 Qualitat, una enquesta que explora la percepció  d'experts nacionals, les aportacions dels nostres  5 assistencials 8,5 8,7 8,5 7,9 Valor intern
 de grups específics de professionals sobre aspectes  líders sanitaris i l'opinió de centenars de professionals
 concrets en matèria de qualitat sanitària.  sanitaris i de gestió d'MC MUTUAL. Durant el 2020  Grau de fidelització en centres  -
       6                      58%     52%    43%    23%
 hem elaborat també un annex a aquest pla per  assistencials (NPS)                   (Evolució)
 Els aspectes més ben valorats pels nostres
 professionals estan relacionats amb les mesures  A adaptar-lo al context de la pandèmia, el Pla de  Qualitat del registre de la història  > 8
 de prevenció implantades relacionades amb  transició per a una atenció de qualitat. 7 clínica 8,4 8,2 8,3 7,9 Valor intern
 la COVID-19 i les actuacions relacionades amb
 la seguretat del pacient, com ara la correcta  Les priorritats que defineix el nou pla són: proximitat  <5%
 realització de la higiene de mans i la prevenció  en l'actuació sanitària; seguretat del pacient, qu  8 Atencions per recaiguda 3,8% 3,6% 3,5% 3,2% Valor intern
 dels errors vinculats a fàrmacs. li eviti danys relacionats amb l'actuació sanitària;
 atenció centrada en el pacient i tècnicament  Formació completa en seguretat               90%
 Els professionals també destaquen com a fortaleses  adequada, amb les actuacions indicades i en  9 clínica 92%  88% 86% 90%  Valor intern
 l'impacte positiu de la nova PCS, la implantació  el moment apropiat; aprenentatge per a actuar
 de la nova història clínica electrònica, les guies de  amb seguretat; i finalment, definició d'un model  -
 pràctica clínica com a suport imprescindible en el  de qualitat, d'acord amb la realitat de la nostra  10 Valoració global cultura 8,5 8,6 8,4 8,4 (Increment)
 dia a dia i la participació en activitats científiques.  organització.
 52 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          53
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58