Page 52 - Memòria 2020_CA
P. 52

A partir d'aquests resultats s'han elaborat propostes  Els aspectes més mal valorats estan relacionats        c.2. Indicadors
      d'actuació.                     amb la necessitat d'implantar més mesures
                                d'accessibilitat per a pacients amb dificultats          Fem l'avaluació continuada de les actuacions
      a.2. Opinió dels pacients              sensorials.                            planificades per a la millora de la qualitat sanitària
                                                                 amb indicadors clau, l'opinió dels pacients
      Les enquestes de percepció obtingudes dels      C. ASSOLIMENTS DE LA QUALITAT                   i preguntant als professionals sanitaris si les
      pacients són un instrument útil per a demanar-los  SANITÀRIA                             actuacions que fem per a millorar la qualitat tenen
      l'opinió sobre l'actuació sanitària.                                          un impacte en les activitats sanitàries quotidianes.
                                c.1. Nou Pla Qualitat Sanitària 20-22
                                                                 A la taula, una selecció d'indicadors clau en
      Alguns aspectes destacables:
                                La Direcció General de la mútua ha impulsat la          matèria de qualitat:
        ` Valoració del temps de dedicació per part del  renovació del PCS per al període 2020-2022.
       professional sanitari en l'atenció ambulatòria,
       un 8,3 sobre 10. I valoració de l'amabilitat en el  Cada tres anys, aquest pla es readapta a les
       tracte, un 8,9 sobre 10.             necessitats canviants de l'organització, en defineix
                                els instruments, els objectius i les actuacions a
        ` Valoració dels resultats de la intervenció
       en l'atenció hospitalària, un 9,3 sobre 10.    executar durant el període previst, tot això sota la
       Destaquen també l'amabilitat del professional   política general d'MC MUTUAL.                          INDICADORS            2017    2018    2019    2020    Estàndard
       sanitari, amb un 9,5 sobre 10.
                                El PCS 20-22 estructura el conjunt d'actuacions
      Més informació en l'apartat "Enquestes de      sanitàries i administratives que expressen el nostre         1  Infecció postquirúrgica         0,21%   0,26%   0,26%    0,32%     <1%
      satisfacció".                    treball assistencial i avaluador de la qualitat.                                                        Valor intern
                                Aquestes actuacions són presents en tota
      B. PROFESSIONALS SANITARIS              l'organització i se centren en dos protagonistes           2  Verificació quirúrgica correcta (LVQ)  90%     94%    94%    100%     90%
                                fonamentals: els pacients, que són el centre                                                          Valor intern
      b.1. Enquestes de "Cultura i Antena de Qualitat"
                                de la nostra acció assistencial i avaluadora, i                                                       8
      Els estudis de "Cultura i Antena de Qualitat" tenen  els professionals, que constitueixen la garantia        3  Satisfacció dels pacients en clíniques  9,1    9,1     9,1    9,1*    Valor intern
      com a objectiu revisar periòdicament, mitjançant   principal de les nostres actuacions sanitàries.
      enquestes, la percepció dels professionals en                                       4  Grau de fidelització en clíniques (NPS) 74%    73%    75%    77%       -
      matèria de qualitat i seguretat del pacient.     Hem definit els continguts amb aportacions                                                           (Evolució)
                                diferents: els temes pendents d'altres plans, l'opinió
      Durant el 2020 s'ha fet un estudi d'Antena de    i l'experiència dels pacients, els suggeriments            Satisfacció dels pacients en centres                           8
      Qualitat, una enquesta que explora la percepció   d'experts nacionals, les aportacions dels nostres          5  assistencials              8,5    8,7     8,5    7,9    Valor intern
      de grups específics de professionals sobre aspectes  líders sanitaris i l'opinió de centenars de professionals
      concrets en matèria de qualitat sanitària.      sanitaris i de gestió d'MC MUTUAL. Durant el 2020             Grau de fidelització en centres                              -
                                                                   6                      58%     52%    43%    23%
                                hem elaborat també un annex a aquest pla per               assistencials (NPS)                                  (Evolució)
      Els aspectes més ben valorats pels nostres
      professionals estan relacionats amb les mesures   A adaptar-lo al context de la pandèmia, el Pla de             Qualitat del registre de la història                           > 8
      de prevenció implantades relacionades amb      transició per a una atenció de qualitat.               7  clínica                 8,4    8,2     8,3    7,9    Valor intern
      la COVID-19 i les actuacions relacionades amb
      la seguretat del pacient, com ara la correcta    Les priorritats que defineix el nou pla són: proximitat                                                      <5%
      realització de la higiene de mans i la prevenció  en l'actuació sanitària; seguretat del pacient, qu        8   Atencions per recaiguda        3,8%    3,6%    3,5%    3,2%    Valor intern
      dels errors vinculats a fàrmacs.           li eviti danys relacionats amb l'actuació sanitària;
                                atenció centrada en el pacient i tècnicament                Formació completa en seguretat                             90%
      Els professionals també destaquen com a fortaleses  adequada, amb les actuacions indicades i en             9   clínica                92%     88%    86%    90%    Valor intern
      l'impacte positiu de la nova PCS, la implantació  el moment apropiat; aprenentatge per a actuar
      de la nova història clínica electrònica, les guies de  amb seguretat; i finalment, definició d'un model                                                         -
      pràctica clínica com a suport imprescindible en el  de qualitat, d'acord amb la realitat de la nostra          10  Valoració global cultura        8,5    8,6     8,4    8,4    (Increment)
      dia a dia i la participació en activitats científiques.  organització.
   52     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          53
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57