Page 51 - Memòria 2020_CA
P. 51

ACTIVITAT REHABILITADORA
      QUALITAT SANITÀRIA
 Les nostres clíniques disposen de dues àrees de
 rehabilitació, en les quals el 2020 s'han tractat més  A MC MUTUAL la qualitat sanitària és una aposta
 de 4.000 pacients i s'han fet més de 13.000 sessions,  estratègica de l'organització. La nostra Política de
 amb una mitjana de 19 sessions per pacient.  Qualitat Sanitària està inclosa en el primer Pla de
      Qualitat (PCS), que es va elaborar el 2014. L'han
 Biomecànica seguit el PCS 17-19 i el Pla actual 20-22. El PCS se
      centra en dos protagonistes fonamentals: pacients
 Des de l'activitat rehabilitadora es duen a terme
      i professionals, tant en l'àmbit assistencial com en
 proves per a l'anàlisi objectiva del comportament
      l'avaluador.
 biomecànic del cos humà i la seva interacció
 amb l'entorn, aplicant metodologies i tecnologies  A. PACIENTS
 pròpies per a l'estudi cinètic, cinemàtic i fisiològic
 del moviment i la postura. El 2020 s'han fet 491  a.1. Experiència del pacient
 proves biomecàniques.
      L'experiència del pacient consisteix a escoltar-ne
 ACTIVITAT QUIRÚRGICA les necessitats i transformar, juntament amb ells, el
      context sanitari per a assolir resultats mesurables
 Durant el 2020 s'han fet 1.579 intervencions en les  científicament en salut i benestar.
 dues clíniques. De les quals 1.186 han estat amb
 internament hospitalari i 393 de cirurgia major  A MC MUTUAL hem fet sessions d'experiència del
 ambulatòria. Més del 90% de les intervencions  pacient centrades en el tractament ambulatori,
 es fan de manera programada, l'activitat  hospitalari i de medicina avaluadora a Barcelona,
 urgent representa a l'entorn del 7% del total  Madrid i Sevilla. A la taula se'n mostren els aspectes
 d'intervencions.
      més destacats.

 La reducció de fractures obertes representa
 gairebé el 20% de les actuacions, i les artroscòpies
 de genoll/espatlla/canell el 8%.
       PUNTS FORTS                    ASPECTES DE MILLORA
 Clínicas Barcelona
 Els pacients atesos en la nostra mútua han requerit  30%
 4.054 intervencions, prop del 55% de les intervenci- 40% Clínica Madrid Competència professional Mensy variabilitat en la informació
 ons s'han practicat en els nostres centres propis de
 Barcelona i Madrid, i el 15% en centres intermutuals
 o de "+ compromís, aliança de mútues". La resta  15% 15% Intermutuales Bon tracte dels professionals sanitaris Més informació sobre el procés de malaltia
 d'intervencions, una tercera part, s'han practicat
 en centres privats concertats. Centros privados
 (contratados) Rapidesa en l'atenció              Més coordinació amb els centres concertats
 ACTIVITAT EN CONSULTES EXTERNES  Clíniques Barcelona

 Les consultes externes més freqüents es Clínica Madrid
 relacionen amb l'atenció traumatològica (5.901)
 i la rehabilitació (4.245). Les especialitats amb  Intermutuals
 més reiteració són traumatologia, rehabilitació i  Centres privats (contractats)
 anestèsia, seguides de teràpia del dolor, medicina
 interna i psicologia.

 50 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          51
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56