Page 50 - Memòria 2020_CA
P. 50

ACTIVITAT REHABILITADORA
                                                                 QUALITAT SANITÀRIA
      Les nostres clíniques disposen de dues àrees de
      rehabilitació, en les quals el 2020 s'han tractat més                                 A MC MUTUAL la qualitat sanitària és una aposta
      de 4.000 pacients i s'han fet més de 13.000 sessions,                                 estratègica de l'organització. La nostra Política de
      amb una mitjana de 19 sessions per pacient.                                      Qualitat Sanitària està inclosa en el primer Pla de
                                                                 Qualitat (PCS), que es va elaborar el 2014. L'han
      Biomecànica                                                      seguit el PCS 17-19 i el Pla actual 20-22. El PCS se
                                                                 centra en dos protagonistes fonamentals: pacients
      Des de l'activitat rehabilitadora es duen a terme
                                                                 i professionals, tant en l'àmbit assistencial com en
      proves per a l'anàlisi objectiva del comportament
                                                                 l'avaluador.
      biomecànic del cos humà i la seva interacció
      amb l'entorn, aplicant metodologies i tecnologies                                   A. PACIENTS
      pròpies per a l'estudi cinètic, cinemàtic i fisiològic
      del moviment i la postura. El 2020 s'han fet 491                                    a.1. Experiència del pacient
      proves biomecàniques.
                                                                 L'experiència del pacient consisteix a escoltar-ne
      ACTIVITAT QUIRÚRGICA                                                  les necessitats i transformar, juntament amb ells, el
                                                                 context sanitari per a assolir resultats mesurables
      Durant el 2020 s'han fet 1.579 intervencions en les                                  científicament en salut i benestar.
      dues clíniques. De les quals 1.186 han estat amb
      internament hospitalari i 393 de cirurgia major                                    A MC MUTUAL hem fet sessions d'experiència del
      ambulatòria. Més del 90% de les intervencions                                     pacient centrades en el tractament ambulatori,
      es fan de manera programada, l'activitat                                        hospitalari i de medicina avaluadora a Barcelona,
      urgent representa a l'entorn del 7% del total                                     Madrid i Sevilla. A la taula se'n mostren els aspectes
      d'intervencions.
                                                                 més destacats.

      La reducció de fractures obertes representa
      gairebé el 20% de les actuacions, i les artroscòpies
      de genoll/espatlla/canell el 8%.
                                                                  PUNTS FORTS                    ASPECTES DE MILLORA
                                                          Clínicas Barcelona
      Els pacients atesos en la nostra mútua han requerit      30%
      4.054 intervencions, prop del 55% de les intervenci-                  40%        Clínica Madrid Competència professional             Mensy variabilitat en la informació
      ons s'han practicat en els nostres centres propis de
      Barcelona i Madrid, i el 15% en centres intermutuals
      o de "+ compromís, aliança de mútues". La resta        15%      15%             Intermutuales  Bon tracte dels professionals sanitaris      Més informació sobre el procés de malaltia
      d'intervencions, una tercera part, s'han practicat
      en centres privats concertats.                                      Centros privados
                                                          (contratados) Rapidesa en l'atenció                Més coordinació amb els centres concertats
      ACTIVITAT EN CONSULTES EXTERNES                  Clíniques Barcelona

      Les consultes externes  més  freqüents es           Clínica Madrid
      relacionen amb l'atenció traumatològica (5.901)
      i la rehabilitació (4.245). Les especialitats amb         Intermutuals
      més reiteració són traumatologia, rehabilitació i         Centres privats (contractats)
      anestèsia, seguides de teràpia del dolor, medicina
      interna i psicologia.

   50     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          51
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55