Page 5 - Memòria 2020_CA
P. 5

Distingits mutualistes:               I en aquest camí no estem sols, sinó que avancem
      Distingides mutualistes:               al costat de dues entitats referents, Asepeyo i
                                Fraternidad-Muprespa, amb les quals mantenim
      La pandèmia de la COVID-19 ha colpejat l'economia
                                l'acord de col·laboració "+ compromís, aliança de
      espanyola amb cruesa. El PIB va registrar una caigu-
                                mútues", sobre la base del qual compartim part de la
      da de l'11% l'any passat, una de les més severes del
 CARTA DEL  grup d'economies avançades.            nostra xarxa de centres assistencials i administratius,
                                     recíprocament
                                prestant
                                                    sanitària
                                              assistència
      Les estrictes mesures de confinament, amb el tan-  hospitalària, ambulatòria, recuperadora i de proves
 PRESIDENT cament consegüent de comerços i la limitació de  complementàries en contingències professionals.
      la mobilitat; la nostra forta dependència del turisme
      com a país; el fet de comptar amb un teixit productiu  Així mateix, amb aquest conveni busquem també in-
                                vestigar, innovar i desenvolupar projectes de manera
      focalitzat en les pimes i en el sector dels serveis; i la
                                conjunta. En definitiva, es tracta d'una aliança per a
      temporalitat dels llocs de treball, tendència que ha
                                apropar-nos encara més als nostres usuaris i reforçar
      anat creixent en els últims anys, són les causes prin-
                                el nostre compromís de millora de la prestació de ser-
      cipals del perjudici a la nostra economia per la crisi
                                vei, així com de la gestió dels recursos, amb la volun-
      econòmica derivada del coronavirus.
                                tat de ser un referent sanitari.
      A més, a aquest còctel Molotov cal sumar-hi un altre
                                Dit això, abans de tancar aquesta carta, voldria trans-
      factor, i és el fet que les empreses del nostre país no
                                metre'ls un missatge important per a la mútua. I és el
      estaven preparades per a implantar el teletreball.
                                fet que la pandèmia no ens ha impedit avançar en
      L'escenari en general és complicat; i també ha es-  la nostra estratègia de responsabilitat social empresa-
      tat un any difícil per a la nostra entitat; però malgrat  rial, que continuem desplegant amb diferents projec-
      aquest entorn econòmic advers, afortunadament   tes per a donar suport als col·lectius més vulnerables,
      ens avala una solvència financera òptima.      la nostra estratègia mediambiental i davant el canvi
                                climàtic i les inversions socialment responsables, entre
      Una organització difícilment arriba a una longevitat  altres accions. Continuem, així mateix, compromesos
      centenària com la nostra si no és capaç d'antici-  amb el Pacte Mundial de Nacions Unides i amb els
      par-se i adaptar-se a un entorn canviant com el món  Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agen-
      laboral i treballa amb un propòsit a llarg termini. I això  da 2030, també de Nacions Unides. Som responsa-
      és el que portem fent de fa anys: preparar-nos, tre- bles; i volem ser part del procés de transformació so-
      ballar un full de ruta basat, entre d'altres, en la soste- cial, econòmica i cultural de les nostres societats.
      nibilitat, la cooperació, la recerca de l'eficiència i el
      compromís dels empleats, i tot això mitjançant una  Finalment, en el meu nom i en el d'MC MUTUAL, volem
      palanca clau: la transformació digital.       expressar el nostre condol per totes les persones mor-
                                tes a causa de la COVID-19.
      De fet, gràcies als avenços que ja havíem iniciat en
      el camí de la digitalització, la mútua ha pogut donar  Deixem enrere un any que recordarem amb tristesa;
      una gran resposta, des de fer extensiu el teletreball  però ara hem d'enfocar-nos en la recuperació i, per
      a bona part de la plantilla per a reduir i controlar els  descomptat, seguir aspirant a prestar el millor servei
      contagis, a poder fer una gestió impecable en temps  per a tots vostès.
      rècord de les noves prestacions dirigides a autònoms.
                                Moltes gràcies a tots i totes per atorgar-nos, un cop
      Mirem el futur amb optimisme. Ens il·lusiona continuar  més, la confiança i el suport.
      generant valor, continuar acompanyant les nostres
      empreses associades i generant solucions per a elles,
      per a ajudar-les a ser més segures i més saludables.
      Ens il·lusiona continuar cuidant la nostra població pro-
      tegida amb una atenció de qualitat que busca sem-  Enric Reyna
      pre l'excel·lència màxima.              President d'MC MUTUAL 4 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020           5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10