Page 49 - Memòria 2020_CA
P. 49

ACTIVITAT ASSISTENCIAL  CLÍNICA MC MUTUAL LONDRES
 HOSPITALÀRIA
 Disposa d'una superfície de 2.000 m2 repartits en  Activitat hospitalària* 2018 2019     2020 1
 Les nostres clíniques compten amb 77 llits  dues àrees, una dedicada a consultes externes i
 hospitalaris i 11 boxs de cirurgia major ambulatòria.  una altra d'internament. Ingressos 3.098 3.129 1.847

 Durant el 2020 la situació de pandèmia per  La clínica és dins de l'Hospital Universitari del  Estada mitjana (dies) 4,79 4,86 5,60
 la COVID-19 a Espanya i les decisions de les  Sagrat Cor de Barcelona i compta amb serveis
 administracions públiques van determinar que la  d'hospitalització, cirurgia i cirurgia major sense  Intervencions quirúrgiques 3.106 3.014 1.579
 Clínica Copèrnic assumís un programa d'atenció a  ingrés. I amb el quadre d'especialitats següent:
 pacients d'edat avançada procedents de centres  Dermatologia, Psicologia, Cirurgia Reparadora i  Intervencions CMA 677 596 393
 geriàtrics en què estaven ingressats, la majoria dels  Constructiva, Anestesiologia, Reanimació i Clínica
 quals eren COVID-19 positius. A la Clínica Londres,  del Dolor, Diagnòstic per la Imatge, Cirurgia  Urgències ateses 5.664 5.346 3.396
 la planta ubicada a l'Hospital Universitari Sagrat  Ortopèdica i Traumatològica, Cirurgia Toràcica,
 Cor també es va integrar funcionalment a aquest  Cirurgia General, Unitat de Cures Intensives,  Visites a consultes externes 26.759 27.177 10.153
 hospital per a donar resposta a l'alta demanda de  Medicina Interna, Medicina Física i Rehabilitadora,
 pacients amb la COVID-19.  Neurologia i Neurofisiologia. Sessions de rehabilitació 30.152 29.424 13.367

 Així, des d'inicis d'abril fins a principis de juny es  Anualment duem a terme millores de les  1 La situació de la pandèmia a Espanya i les decisions de les autoritats competents van determinar que Clínica Copèrnic
 van atendre 53 pacients a la Clínica Copèrnic  instal·lacions, el mobiliari, l'alimentació i altres  assumís un programa d'atenció a pacients d'edat avançada provinents de centres geriàtrics, majoritàriament afectats per
 procedents de centres geriàtrics de l'entorn. àmbits. la COVID-19. A la Clínica Londres, la planta situada a l'Hospital Sagrat Cor, es va integrar funcionalment a aquest hospital

 CLÍNICA MC MUTUAL COPÈRNIC Durant el 2020, en les nostres clíniques hi ha  per a donar resposta a l'alta demanda de pacients afectats per la COVID-19. Més informació en el Pla de Transició per a
 hagut 1.847 ingressos, amb una estada mitjana  l'atenció sanitària, document annexat al Pla de Qualitat 2020-2022 d'MC MUTUAL.
 Disposa d'una superfície de 4.662 m2 distribuïts en  de 5,6 dies, i s'han practicat 1.579 intervencions
 nou plantes i està dotada dels recursos humans i  quirúrgiques (393amb cirurgia major ambulatòria).
 tècnics necessaris per a fer un tractament integral  Pel que fa a l'activitat sense internament, s'han
 de l'accident de treball. atès 3.396 urgències i s'han fet 10.153 visites, amb
 13.367 sessions de rehabilitació.
 Compta amb serveis d'hospitalització, cirurgia,
 rehabilitació i urgències de 24 hores. I amb el  La taula següent mostra l'evolució interanual dels
 quadre d'especialitats següent: Traumatologia  indicadors assistencials hospitalaris principals i pot
 i ortopèdia, Cirurgia General, Reparadora i  apreciar-se un descens generalitzat de l'activitat
 Constructiva, Medicina Física i Rehabilitació,  hospitalària durant el 2020 a causa de l'impacte
 Neurologia i Neurofisiologia, Clínica del Dolor,  de la pandèmia per COVID-19.
 Servei d'Anestesiologia, Medicina Interna,
 Radiologia, Farmàcia Hospitalària, Hematologia,
 Reumatologia, Urologia, Cirurgia Vascular,
 Psiquiatria i Psicologia Clínica, Cardiologia i Aparell
 Digestiu.
 48 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          49
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54