Page 48 - Memòria 2020_CA
P. 48

ACTIVITAT ASSISTENCIAL                CLÍNICA MC MUTUAL LONDRES
      HOSPITALÀRIA
                                Disposa d'una superfície de 2.000 m2 repartits en          Activitat hospitalària*            2018        2019       2020 1
      Les nostres clíniques compten amb 77 llits      dues àrees, una dedicada a consultes externes i
      hospitalaris i 11 boxs de cirurgia major ambulatòria.  una altra d'internament.                     Ingressos                   3.098        3.129       1.847

      Durant el 2020 la situació de pandèmia per   La clínica és dins de l'Hospital Universitari del          Estada mitjana (dies)             4,79        4,86        5,60
      la COVID-19 a Espanya i les decisions de les  Sagrat Cor de Barcelona i compta amb serveis
      administracions públiques van determinar que la  d'hospitalització, cirurgia i cirurgia major sense         Intervencions quirúrgiques          3.106        3.014       1.579
      Clínica Copèrnic assumís un programa d'atenció a   ingrés. I amb el quadre d'especialitats següent:
      pacients d'edat avançada procedents de centres    Dermatologia, Psicologia, Cirurgia Reparadora i           Intervencions CMA               677        596         393
      geriàtrics en què estaven ingressats, la majoria dels  Constructiva, Anestesiologia, Reanimació i Clínica
      quals eren COVID-19 positius. A la Clínica Londres,  del Dolor, Diagnòstic per la Imatge, Cirurgia           Urgències ateses               5.664        5.346       3.396
      la planta ubicada a l'Hospital Universitari Sagrat  Ortopèdica i Traumatològica, Cirurgia Toràcica,
      Cor també es va integrar funcionalment a aquest   Cirurgia General, Unitat de Cures Intensives,            Visites a consultes externes         26.759       27.177       10.153
      hospital per a donar resposta a l'alta demanda de  Medicina Interna, Medicina Física i Rehabilitadora,
      pacients amb la COVID-19.              Neurologia i Neurofisiologia.                    Sessions de rehabilitació           30.152       29.424       13.367

      Així, des d'inicis d'abril fins a principis de juny es  Anualment duem a terme millores de les            1 La situació de la pandèmia a Espanya i les decisions de les autoritats competents van determinar que Clínica Copèrnic
      van atendre 53 pacients a la Clínica Copèrnic    instal·lacions, el mobiliari, l'alimentació i altres      assumís un programa d'atenció a pacients d'edat avançada provinents de centres geriàtrics, majoritàriament afectats per
      procedents de centres geriàtrics de l'entorn.    àmbits.                              la COVID-19. A la Clínica Londres, la planta situada a l'Hospital Sagrat Cor, es va integrar funcionalment a aquest hospital

      CLÍNICA MC MUTUAL COPÈRNIC              Durant el 2020, en les nostres clíniques hi ha          per a donar resposta a l'alta demanda de pacients afectats per la COVID-19. Més informació en el Pla de Transició per a
                                hagut 1.847 ingressos, amb una estada mitjana           l'atenció sanitària, document annexat al Pla de Qualitat 2020-2022 d'MC MUTUAL.
      Disposa d'una superfície de 4.662 m2 distribuïts en  de 5,6 dies, i s'han practicat 1.579 intervencions
      nou plantes i està dotada dels recursos humans i   quirúrgiques (393amb cirurgia major ambulatòria).
      tècnics necessaris per a fer un tractament integral  Pel que fa a l'activitat sense internament, s'han
      de l'accident de treball.              atès 3.396 urgències i s'han fet 10.153 visites, amb
                                13.367 sessions de rehabilitació.
      Compta amb serveis d'hospitalització, cirurgia,
      rehabilitació i urgències de 24 hores. I amb el   La taula següent mostra l'evolució interanual dels
      quadre d'especialitats següent: Traumatologia    indicadors assistencials hospitalaris principals i pot
      i ortopèdia, Cirurgia General, Reparadora i     apreciar-se un descens generalitzat de l'activitat
      Constructiva, Medicina Física i Rehabilitació,    hospitalària durant el 2020 a causa de l'impacte
      Neurologia i Neurofisiologia, Clínica del Dolor,   de la pandèmia per COVID-19.
      Servei d'Anestesiologia, Medicina  Interna,
      Radiologia, Farmàcia Hospitalària, Hematologia,
      Reumatologia,  Urologia,  Cirurgia Vascular,
      Psiquiatria i Psicologia Clínica, Cardiologia i Aparell
      Digestiu.
   48     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          49
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53